Przejdź do menu Wybór języka

Dystrybucja i transport

Wyprodukowaną energię elektryczną trzeba w sposób bezpieczny i ekologiczny przetransportować na miejsce zużycia. Do tego służy w Grupie ČEZ szereg urządzeń technicznych, określanych łącznie jako sieć dystrybucyjna. Oprócz tego energia elektryczna wędruje do klientów za pośrednictwem sieci przesyłowej.

W kontekście eksploatacji technologii dystrybucyjnych, w szczególności transformatorni, w Grupie ČEZ najwięcej uwagi poświęca się, oprócz ochrony środowiska, ochronie ptaków, które wykorzystują przewody elektryczne i konstrukcje wsporcze linii prowadzonych w środowisku zewnętrznym jako miejsce wypoczynku lub budowy gniazd. Ze względu na to, że ptaki doznają obrażeń w wyniku kontaktu z przewodami, poświęca się uwagę głównie modyfikacji konsoli w taki sposób, aby były one bezpieczne. Starsze typy konstrukcji wsporczych muszą być chronione tzw. ochroną uzupełniającą, która ogranicza skutki działania prądu. W tej dziedzinie udało się rozwinąć szerszą i obustronnie korzystną współpracę z obrońcami przyrody oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej.

Urządzenia dystrybucyjne a środowisko naturalne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Grupa ČEZ stale dba o to, aby stwarzać warunki dla ochrony środowiska także w związku z eksploatacją technologii i urządzeń dystrybucyjnych.

Obszarów, którym Grupa ČEZ poświęca uwagę, jest cały szereg. Chodzi w szczególności o:

Spółka ČEZ Distribuce od wielu lat odnosi sukcesy w zakresie problematyki skutecznej ochrony środowiska. Pod koniec 2011 r. otrzymała certyfikat zgodności systemu EMS z normą ČSN EN ISO 14001:2005. Niezależny organ certyfikacyjny potwierdził, iż proces sterujący ustawiony jest we właściwy sposób, co dotyczy także jego wdrażania w praktyce.

Gospodarka wodna

Niektóre urządzenia dystrybucyjne zawierają oleje izolacyjne przewodzące ciepło, które mogą w przypadku wycieku stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. W większości przypadków urządzenia są zabezpieczone pod względem technicznym przed wyciekiem wkładu olejowego, w przypadku pozostałych problem rozwiązany jest przez zainstalowanie systemu wanien zabezpieczających, w których zostają zatrzymane nawet minimalne wycieki oleju z urządzenia.

Polichlorowane bifenyle (PCB)

Od 2002 r. systematycznie poddaje się kontroli jakość wkładów olejowych w urządzeniach dystrybucyjnych także pod względem możliwego występowania polichlorowanych bifenyli. Dotychczas sprawdzono kilkadziesiąt tysięcy wkładów. Ze względu na to, że według dotychczasowych wyników analiz próbek olejów tylko w kilku spośród nich znaleziono ilości PCB powyżej limitu, można dotychczas niezbadane urządzenia znajdujące się pod zarządem ČEZ Distribuce traktować jako nieskażone lub skażone w niewielkim stopniu. Nowelizacja ustawy o odpadach pozwala na sprawdzanie zawartości PCB w takich urządzeniach dopiero po upływie ich żywotności.

Stare obciążenia ekologiczne

Na terenie zagospodarowanym przez spółkę ČEZ Distribuce zidentyfikowano 78 miejsc, w których występują stare obciążenia ekologiczne. Z tej liczby dotychczas uporano się z 42 przypadkami występowania obciążeń.

Odpady

W związku z eksploatacją elektrycznej sieci dystrybucyjnej powstaje duża ilość różnego rodzaju odpadów. Celem Grupy ČEZ jest, zgodnie z zasadami podejścia profilaktycznego, minimalizowanie ilości odpadów lub zapobieganie ich powstawaniu. Do tego służy kierowany proces zagospodarowania odpadów. Powstające odpady priorytetowo przekazywane są do utylizacji. Oprócz zużytych przewodów, lin, konstrukcji żelaznych, transformatorów włącznie z uzwojeniem z metali kolorowych do recyklingu przekazywane są także bardziej skomplikowane odpady składające się z różnych materiałów. Na przykład wszelkie liczniki energii elektrycznej wycofywane z eksploatacji nie trafiają na składowiska, ale są demontowane i następnie ich elementy są sortowane w celu dalszego przetwarzania. Miejsca pracy w Grupie ČEZ są wyposażone w pojemniki na odpady sortowane. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi podlega szczególnie rygorystycznym zasadom.

Hałas

Problem hałasu związanego z eksploatacją użytkowanych urządzeń w większości przypadków rozwiązuje odpowiednia odległość stacji od zabudowy mieszkaniowej. O ile odległość ta jest niewielka, izolację dźwiękową stacji zapewniają bariery przeciwdźwiękowe lub posadzone pasy roślinności. Od 2010 r. Grupa weryfikuje hałaśliwość swoich urządzeń dystrybucyjnych w miejscach, w których ostatnio nastąpiło przybliżenie zabudowy mieszkaniowej do transformatorni.

Przejdź w górę

Navigace: