Przejdź do menu Wybór języka

Program ekologiczny

Plan akcji mający na celu zmniejszanie emisji CO2

W marcu 2007 r. Grupa ČEZ zaprezentowała publicznie plan akcji zmierzający do obniżenia emisji CO2, w którym przewidziano do 2020 r. potrojenie produkcji z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z planem produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2020 r. powinna osiągnąć 5,1 TWh, co stanowi trzykrotnie więcej, niż Grupa ČEZ wyprodukowała w 2005 r. (1,7 TWh).

Do innych celów należy ograniczenie intensywności emisji gazów cieplarnianych o 15 %, zaangażowanie się w spełnienie krajowego celu obniżenia energochłonności o 23 TWh rocznie oraz inwestowanie w projekty zagraniczne, które poprowadzą do zaoszczędzenia co najmniej 30 milionów ton emisji CO2.

Zaplanowane działania do 2012 r. będą związane z dodatkowymi kosztami o łącznej wysokości ponad 17 miliardów czeskich koron.

Cele i działania w ramach planu akcji podzielono na cztery główne obszary:

  1. odnawialne źródła energii,
  2. ograniczanie intensywności emisji ze źródeł ČEZ,
  3. oszczędności energii,
  4. zagraniczne projekty zmniejszania emisji.

Ochrona powietrza

Grupa ČEZ w 2010–2011 r. kontynuowała optymalizację eksploatacji źródeł uwzględniającą ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z przyjętą strategią w dziedzinie postępowania z uprawnieniami emisyjnymi oraz kredytami emisyjnymi z mechanizmów JI oraz CDM.

Instalacjom Grupy ČEZ w Republice Czeskiej na lata 2008–2012 przyznano uprawnienia do emisji niespełna 35 milionów ton gazów cieplarnianych na każdy rok. Wykazy emisyjne wszystkich instalacji Grupy ČEZ zostały zgodnie z wymogami ustawodawstwa zweryfikowane przez niezależną spółkę DET NORSKE VERITAS CZ. Uprawnienia pokrywające te emisje zostaną przedstawione do umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w rejestrach poszczególnych krajów.

Produkcja substancji zanieczyszczających emitowanych do atmosfery przez źródła Grupy ČEZ podlega nieustannemu monitoringowi. W 2011 r. we wszystkich źródłach spalania Grupy ČEZ przestrzegano limitów emisyjnych, nie przekroczono łącznego pułapu emisyjnego dla spółki ČEZ i spełniono pozostałe warunki techniczne użytkowania źródeł związane z ochroną powietrza przewidziane w zezwoleniach na ich eksploatację wydanych przez odpowiednie urzędy administracyjne.

Grupa ČEZ w ramach eksploatacji elektrowni zasilanych węglem i ciepłowni długookresowo i systematycznie śledzi ich wpływ na stopień zanieczyszczenia powietrza przy pomocy własnej sieci pomiaru imisji. Obecnie składa się ona z czternastu stacji pomiaru imisji usytuowanych w pobliżu elektrowni zasilanych węglem i ciepłowni, zapewniających pomiar gazowych substancji zanieczyszczających (SO2, NOX) oraz cząstek pyłów lotnych (PM10, PM2,5). O wynikach monitoringu emisji i immisji prowadzonego w związku z eksploatacją źródeł spalania obywatele są informowani w trybie ciągłym za pośrednictwem stron internetowych pod adresem http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/sledovani-parametru-pro-ochranu-ovzdusi.html, na których podawane są wyniki pomiarów emisji, imisji oraz obliczone udziały źródeł w zanieczyszczeniu powietrza w danej okolicy. We wszystkich elektrowniach zasilanych węglem należących do spółki ČEZ, za wyjątkiem ciepłowni Dvůr Králové, zostały już wprowadzone pomiary stężeń CO2 w trybie ciągłym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej nr 205/2009 Dz. U. R. Cz.

W ramach projektu technicznego kompleksowej modernizacji elektrowni Tušimice przewidziano taką konstrukcję urządzeń do spalania węgla brunatnego, aby oprócz podwyższonej zdolności absorpcji urządzenia do czyszczenia spalin z kotła ponad ramy przewidziane przez normy ustawodawcze zapewniona była także lepsza dyspersja wyczyszczonych spalin w celu zmniejszenia obciążenia regionu imisjami. Osiągnięto to między innymi poprzez odprowadzanie spalin do chłodni kominowych, nawet za cenę dodatkowych kosztów związanych z długimi kanałami spalinowymi i usunięciem pierwotnie wykorzystywanego komina. Pozytywny wpływ kompleksowej modernizacji elektrowni Tušimice na stan powietrza obrazuje następujący wykres i tabela.

Emisje w elektrowni Tušimice (w mg/Nm3)

Emisje w elektrowni Tušimice (2010, 2011)
Powody modernizacji Parametr Stan rzeczywisty w 2010 r. Stan rzeczywisty w 2011 r. Rezultaty
1. emisje SO2 200 mg/m3 107 mg/m3 107 mg/m3 cel osiągnięty
NOX 200 mg/m3 169 mg/m3 180 mg/m3 cel osiągnięty
pył 30 mg/m3 12 mg/m3 10 mg/m3 cel osiągnięty
CO 250 mg/m3 71 mg/m3 61 mg/m3 cel osiągnięty
2. skuteczność 37,8 % 39,1 % 39,1 % cel osiągnięty

Interesujące jest także porównanie emisji obiegu parogazowego z klasycznymi blokami zasilanymi węglem w elektrowni Počerady.

Źródło parogazowe Bloki zasilane węglem
B2 – B6
Moc zainstalowana 838 MW 5 x 200 MW
Skuteczność netto ok. 57,4 % ok. 32,7 %
Limity emisyjne Rozporządzenie Rady Ministrów nr 146/2007 Dz. U. R. Cz. Projektowane
NOX 50 mg/Nm3 45 mg/Nm3 650 mg/Nm3
SO2 35 mg/Nm3 - 500 mg/Nm3
pył 5 mg/Nm3 - 80 mg/Nm3
CO 100 mg/Nm3 60 mg/Nm3 200 mg/Nm3
NOX (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Limit wynikający z ustawodawstwa dla obiegu parogazowego 50 100
Wartości zagwarantowane przez wykonawcę obiegu parogazowego 45 60
Rzeczywiste wartości istniejącego bloku zasilanego węglem brunatnym ok. 500 ok. 50

Ocena ilości SO2 i pyłów zawieszonych nie jest przeprowadzana ze względu na to, iż rzeczywiste wartości dla obiegu parogazowego znajdują się na granicy mierzalności. Produkcja CO2 będzie wynosiła 0,36 t/ MWhe, co stanowi wyraźnie mniej niż w przypadku źródeł zasilanych węglem (~ 0,96 – 1,10 t/ MWhe).

Ochrona środowiska dotyczy także zagranicznych spółek Grupy ČEZ. Elektrownia ELCHO w 2011 r. zbudowała nową linię do transportu biomasy do kotłów. Jest ona wyposażona w separator pyłów, co znacząco przyczyniło się do obniżenia emisji cząstek pyłów.

Przyznane uprawnienia a produkcja CO2 w 2011 r.

Jednostka Przyznane uprawnienia Wyprodukowano CO2
ČEZ ton 31 992 214 29 403 036
ČEZ Teplárenská ton 93 508 17 369
Elektrárna Chvaletice ton 2 719 059 3 109 820
Ciepłownia Trmice ton 1 125 198 775 202
Energetické centrum ton 19 203 1 426
Polska ton 3 628 509 2 321 555
Bułgaria ton 3 357 936 3 110 725
Razem ton 42 935 627 38 739 133

Ochrona wód

Pobór wody i spuszczanie wód ściekowych odbywają się na warunkach określonych w zintegrowanych pozwoleniach, wydawanych przez urzędy wojewódzkie, ewentualnie na podstawie decyzji organów gospodarki wodnej.

W 2010 r. w spółce ČEZ wdrożono cztery znowelizowane decyzje organów gospodarki wodnej dotyczące elektrowni wodnej Lipno. Dla kopalni Bílina należącej do spółki Severočeské doly opracowano projekt nowego rozwiązania technologicznego dotyczący uzdatniania wód kopalnianych do końca okresu eksploatacji kopalń. Opracowano także rozwiązanie alternatywne w zakresie oczyszczania wód kopalnianych przy pomocy systemu korzeniowego dla części wód kopalnianych. Po zweryfikowaniu skuteczności tego sposobu czyszczenia będzie można podjąć decyzję w sprawie jego ewentualnego zastosowania w przyszłości.

W 2011 r. we wszystkich źródłach produkcyjnych Grupy ČEZ przestrzegano limitów emisyjnych i spełniono pozostałe warunki techniczne eksploatacji źródeł związane z ochroną wód przewidziane w zezwoleniach na eksploatację wydanych przez odpowiednie urzędy administracyjne. Nie odnotowano żadnych awaryjnych wycieków substancji niebezpiecznych zagrażających jakości wód. Analizy wód podziemnych wykazały, iż wyciek siarczanu żelaza w ilości ok. 1,5 m3 do gleby w elektrowni Mělník w czerwcu 2011 r. w wyniku awarii rurociągu transportowego nie stanowił dzięki natychmiastowej interwencji sanacyjnej poważnego ryzyka.

Ograniczeniu emisji substancji zanieczyszczających do wód powierzchniowych będą służyć inwestycje w dziedzinie gospodarki wodnej związane z kompleksową modernizacją elektrowni Tušimice II i budową nowego bloku w elektrowni Ledvice. Podpisano porozumienie o współdziałaniu i współpracy z Zarządem Dorzecza Rzeki Morawy o prowadzeniu monitoringu podmiotów zanieczyszczających rzekę Jihlavę, włącznie z jej dopływami. Celem jest zwiększenie stopnia czystości wody tego cieku i zaproponowanie skutecznych działań zmierzających do eliminacji zanieczyszczeń.

Grupa ČEZ w 2011 r. wsparła konferencję i targi HYDRO 2011: Practical Solutions for a Sustainable Future. Jest to największa konferencja tego rodzaju w Europie, na którą zjeżdżają eksperci z całego świata. Głównymi punktami programu były bezpieczeństwo, innowacje technologiczne, ekonomia oraz aspekty dbałości o środowisko w dziedzinie wykorzystania energii wody. Impreza ta obejmowała międzynarodową konferencję i targi, które w roku bieżącym przyciągnęły także czołowych producentów i pracowników rozwoju w dziedzinie energetyki wodnej, finansistów, polityków oraz menedżerów o wysokich kompetencjach decyzyjnych.

Ochrona i wspieranie fauny

Grupa ČEZ w latach 2010 i 2011 kontynuowała działania, których celem jest ochrona ptaków przed porażeniem prądem elektrycznym i przygotowanie planów dalszej aktywności na tym obszarze.

Ustawa nr 114/1992 Dz. U. R. Cz. o ochronie przyrody i krajobrazu nakłada na spółkę ČEZ Distribuce obowiązek wyposażania od 2004 r. wszystkich nowych i remontowanych linii wysokiego napięcia w elementy chroniące ptaki przed porażeniem prądem elektrycznym. W ramach odpowiedzialnego podejścia do środowiska Grupa ČEZ w 2007 r. postanowiła wyposażyć, ponad ramy ustawowe, w elementy ochronne wszelkie potencjalnie niebezpieczne linie wysokiego napięcia. To znaczy, że zabezpieczenia zainstalowano także na starszych liniach, w przypadku których prawo nie stawiało takiego wymogu. W 2009 r. przy nowelizacji ustawy energetycznej wprowadzono obowiązek zabezpieczenia wszystkich linii wysokiego napięcia w ciągu piętnastu lat, czyli do 2024 r.

Zgodnie z zaleceniami ornitologów działania zabezpieczające będą realizowane priorytetowo w punktach linii, które są krytyczne pod względem liczby urazów ptaków. W latach 2010 i 2011 w ten sposób zabezpieczono około 300 kilometrów linii, przy czym inwestycja przekroczyła 30 milionów czeskich koron. Rozwiązaniem z wyboru jest instalacja bezpiecznych punktów oparcia na nowych liniach wysokiego napięcia. Preferowane rozwiązanie będzie polegało na montowaniu konsoli takiego typu, który ze względu na zastosowaną konstrukcję uniemożliwia urazy ptaków.

Obecnie na terenie Republiki Czeskiej istnieje około 750 tysięcy słupów elektrycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla ptaków. W skuteczne elementy ochronne obecnie w Republice Czeskiej wyposażonych jest około 12 % linii elektrycznych. Problem powstaje w szczególności w przypadku linii wysokiego napięcia 22 i 35 kV. Potencjalnie niebezpieczne mogą być także linie 110 kV znajdujące się pod zarządem spółki ČEZ Distribuce. Ogółem Grupa ČEZ za pośrednictwem swego członka, spółki ČEZ Distribuce, ma na terenie Republiki Czeskiej pod zarządem linie o długości 153,77 tysięcy kilometrów, w tym 50,1 tysiąca kilometrów stanowią zewnętrzne linie elektryczne o napięciu 22–35 kV.

Grupa ČEZ dba także o bezpieczeństwo ściśle chronionej populacji bociana białego. Szacuje się, że około jednej dziesiątej gniazd bocianich znajduje się na słupach lub masztach energetycznych. Dlatego instaluje się na nich specjalne konstrukcje metalowe zwane „bocianosiadami“. Niektóre gniazda bocianie są ze względu na bezpieczeństwo ptaków i urządzeń elektrycznych przenoszone na inne miejsca przy współpracy z obrońcami przyrody. Masa gniazda bocianiego przy tym sięga pół tony.

Ze względu na brak danych o urazach ptaków spowodowanych ich zderzeniem z przewodami wysokiego i najwyższego napięcia przy pogorszonej widzialności w lipcu 2011 r. po konsultacji z ornitologami zainstalowano system monitoringu, który rejestruje zderzenia z wybranymi liniami biegnącymi przez rzekę Łabę w Kanionie Łabskim na północy Czech. Dotychczas nie odnotowano żadnej kolizji z tą linią.

W 2011 r. także spółka CEZ Distributie S.A. w Rumunii zaczęła realizować projekt instalacji środków chroniących ptaki przed urazem na liniach.

Grupa ČEZ intensywnie interesuje się ochroną fauny występującej na terenach i w okolicach elektrowni. Dzięki opiece Grupy ČEZ udaje się chronić na przykład sokoła wędrownego, mocno zagrożonego bobra europejskiego, brzegówkę objętą szczególną ochroną, motyla skalnika semele i zagrożone gatunki mrówek. W pobliżu elektrowni jądrowej Dukovany Grupa ČEZ długookresowo wspiera rezerwat przyrody Mohelenská hadcová step, który jest siedliskiem krytycznie zagrożonych gatunków modliszki, sieciarki i jaszczurki zielonej.

Już od kilku lat Grupa ČEZ wspiera stację ratowniczą dla zwierząt i ekocentrum Pasíčka (Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka). W 2011 r. ratownicy otrzymali dofinansowanie z grantu Zielona Energia w wysokości 1 miliona czeskich koron. Z tych środków rozbudowują stację ratowniczą, aby mogli udzielać rannym zwierzętom fachowej opieki, i zakupili także nowy samochód do celu transportu zwierzęcych pacjentów. Główną misją tej instytucji jest leczenie rannych i osłabionych zwierząt i umożliwienie ich powrotu na wolność. W taki sposób na przykład w kwietniu 2012 r. na łono natury wróciły 54 jeże, które spędziły zimowy okres w tutejszej stacji ratowniczej. Zostały tutaj przyjęte w związku z niską masą ciała i nikłym prawdopodobieństwem przetrwania zimy na wolności. Ich wypuszczenie na wolność zrealizowano w mniejszych grupach w kilku miejscach województwa pardubickiego, skąd zwierzęta trafiły do stacji.

Zielona Energia

Zielona Energia to projekt Grupy ČEZ umożliwiający gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom okazanie odpowiedzialnego podejścia do środowiska i udzielenie wsparcia działalności w zakresie ochrony środowiska. Produkt Zielona Energia jest dostępny dla wszystkich klientów Grupy ČEZ i jego celem jest bezpośrednie wspieranie odnawialnych źródeł energii.

Klienci płacili za zużycie Zielonej Energii dodatkowo symboliczną opłatę 10 halerzy za kilowatogodzinę powyżej standardowej ceny energii elektrycznej odpowiednio do stosowanej taryfy. Wszystkie zebrane środki są gromadzone w Funduszu Zielonej Energii i służą do finansowania projektów non profit i pożytku publicznego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W 2010 r. zmieniono definicję Zielonej Energii – w nowym rozumieniu logo i certyfikat będą otrzymywały te firmy, które udokumentują, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dbają o zrównoważony rozwój.

W 2006 r. powołano Radę Zielonej Energii, w której zasiadają naukowcy, ekologowie oraz specjaliści w dziedzinie źródeł odnawialnych. Rada decyduje o podziale środków z Funduszu Zielonej Energii między projekty skoncentrowane na finansowaniu nauki i edukacji w dziedzinie wykorzystywania źródeł odnawialnych. Rada Zielonej Energii w 2010 r. wybrała spośród 113 zgłoszonych projektów dwunastkę laureatów, ich autorzy otrzymali granty w całkowitej wysokości 5,6 miliona czeskich koron. Natomiast w 2011 r. rada podzieliła 3 miliony czeskich koron pomiędzy dziesięć projektów, które odniosły sukces w konkurencji 37 wniosków o grant z Funduszu Zielonej Energii.

Grupa ČEZ zobowiązała się do posadzenia za każdego odbiorcę Zielonej Energii nowego drzewa w Lesie Zielonej Energii. W 2008 r. ponadto Grupa ČEZ zobowiązała się do każdych 10 halerzy pozyskanych od klienta dołożyć kolejne 10 halerzy, aby podwoić kwotę do podziału i aby można było udzielić wsparcia większej liczbie projektów.

W maju 2010 r. założono drugi Las Zielonej Energii, w którym za każdego klienta korzystającego z taryfy Zielona Energia Grupa ČEZ funduje jedno drzewo. Las znajduje się w miejscowości Přimda w Czechach zachodnich.

Przejdź w górę

Navigace: