Przejdź do menu Wybór języka

Źródła odnawialne

Jednym z kluczowych zadań Grupy ČEZ jest rozwój w zakresie wykorzystywania źródeł odnawialnych. Ich zalety w ramach koszyka energetycznego wynikają przede wszystkim z ich niewielkiego negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz z faktu, iż nie wymagają zużywania surowców energetycznych, których zasoby stale się zmniejszają.

Republika Czeska w 2010 r. spełniła parcjalny cel orientacyjny wyznaczony w ramach zobowiązań wobec Unii Europejskiej, czyli osiągnięcie 8% udziału produkcji ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii brutto (kolejny cel stanowi 13,5 % w 2020 r.). Uaktualniony krajowy plan akcji zakłada faktyczne wprowadzenie pułapów dla mocy zainstalowanej w szczególności w przypadku elektrowni fotowoltaicznych, udział rynkowy spółki ČEZ w tej dziedzinie ustabilizował się na 6,3 %. Jeżeli chodzi o wykorzystanie biomasy, spółka przewiduje stopniowe zwiększanie produkcji: plan na 2012 r. w ramach samej spółki ČEZ zakłada produkcję o wolumenie ok. 300 GWh, czyli pokrycie zużycia 120 tysięcy gospodarstw domowych.

W ramach projektu „Biomasa“ Grupa ČEZ kontynuuje zwiększanie wolumenu produkcji z biopaliw w stanie stałym. W elektrowni Hodonín opracowano, zainstalowano i na początku 2012 r. wdrożono do stałej eksploatacji automatyczną próbobiernię biomasy, zainstalowano tutaj linię do transportu biomasy w formie peletu w celu zwiększenia mocy kotła fluidalnego zasilanego wyłącznie biomasą. W elektrowni Poříčí w 2011 r. przeprowadzono przygotowania projektowe i wybór wykonawcy, który zrealizuje modyfikacje kotła fluidalnego umożliwiające zwiększenie udziału spalanej biomasy. W elektrowni Ostrava – Vítkovice w tym samym okresie przeprowadzono próby mielenia mieszanki węgla kamiennego i biomasy w formie peletu w celu weryfikacji możliwości współspalania biomasy.

Grupa ČEZ w Republice Czeskiej wyprodukuje rocznie ok. 2 miliardów kWh czystej energii elektrycznej (za pośrednictwem wody, biomasy, słońca, wiatru), przyczyniając się w ten sposób znacząco do realizacji ważnych zobowiązań Republiki Czeskiej wobec Unii Europejskiej. Grupa ČEZ przewiduje w przyszłości budowę nowych odnawialnych źródeł produkcyjnych wyłącznie w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie warunki przyrodnicze sprzyjają źródłom tego typu o wiele bardziej niż w Republice Czeskiej.

Elektrownie wodne, fotowoltaiczne i wiatrowe Grupy ČEZ w Republice Czeskiej wyprodukowały w 2010 r. ogółem 2 353 GWh energii elektrycznej a w 2011 r. ogółem 2 007 GWh energii elektrycznej. Do tego trzeba jeszcze doliczyć produkcję energii elektrycznej poprzez spalanie i współspalanie biomasy (w 2010 r. wynosiła ona ogółem 337 GWh a w 2011 r. było to 428 GWh). Całkowity wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę ČEZ w źródłach odnawialnych w Republice Czeskiej w 2010 r. wynosił 2 690 GWh, natomiast w 2011 r. ogółem 2 435 GWh.

Energia wody

Chociaż w Republice Czeskiej nie ma idealnych warunków naturalnych dla budowy dużych energetycznych budowli hydrotechnicznych, elektrownie wodne jako źródła odnawialne wiodą u nas prym. Nasze cieki wodne nie mają potrzebnego pochylenia podłużnego ani wystarczającej ilości wody, dlatego udział energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wodnych w całkowitej produkcji jest stosunkowo niski. Elektrownie wodne w Republice Czeskiej spełniają jednak ważną rolę jako uzupełniające źródło produkcyjne energii elektrycznej umożliwiające przede wszystkim szybkie rozpoczęcie produkcji dużej mocy, a więc operacyjne wyrównywanie momentalnego bilansu energetycznego w sieci elektrycznej Republiki Czeskiej.

Wszystkie duże elektrownie wodne – za wyjątkiem Dalešic, Mohelnej, Dlouhich Strání i Ústí nad Labem – Střekova – są usytuowane na rzece Wełtawie tworząc system kaskadowy, tzw. Kaskadę Wełtawską. Są eksploatowane w trybie automatycznym, sterowanie odbywa się z centralnej dyspozytorni w Štěchovicach. Całkowita moc zainstalowana dużych elektrowni wodnych Grupy ČEZ wynosi 724 MW (liczba ta nie obejmuje elektrowni wodnych szczytowopompowych).

Grupa ČEZ oprócz dużych elektrowni eksploatuje także 26 mniejszych elektrowni wodnych (w tym 25 w Republice Czeskiej i jedną w Polsce). Ich całkowita moc zainstalowana wynosi 68 MW.

Biomasa

Znaczącym odnawialnym źródłem energii, które można wykorzystać w energetyce, jest biomasa, w której zmagazynowana jest energia słoneczna. Pojęcie biomasa zazwyczaj oznacza substancje pochodzenia biologicznego, na przykład biomasę roślinną uprawianą w glebie lub w wodzie, biomasę zwierzęcą, uboczne produkty organiczne lub odpady organiczne.

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych powszechnie uważa się za pożądane i korzystne z punktu widzenia minimalizacji obciążeń ekologicznych. Ma ono perspektywy także w ramach Grupy ČEZ. Oczekuje się, iż stopniowo w jeszcze większym stopniu stosowane będzie współspalanie biomasy przy produkcji w elektrowniach Hodonín, Poříčí, Dvůr Králové i Tisová. Oprócz tego Grupa ČEZ planuje budowę źródeł przeznaczonych do spalania czystej biomasy. Równocześnie aktywna jest na obszarze akwizycji. W kwietniu 2009 r. poinformowała o kupnie źródła spalającego czystą biomasę produkującego w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło w mieście Jindřichův Hradec. Od 31 grudnia 2009 r. jeden z bloków elektrowni Hodonín przeznaczony jest wyłącznie do spalania czystej biomasy.

Grupa ČEZ w 2011 r. wyprodukowała ponad 400 milionów kWh z biomasy, pokrywając w ten sposób zużycie 120 tysięcy gospodarstw domowych.

Energia słoneczna

Bezpośrednie wykorzystanie energii promieniowania słonecznego należy z punktu widzenia ochrony środowiska do najczystszych i najmniej ingerujących w środowisko sposobów produkcji energii elektrycznej. Moc Słońca 40 bilionów razy przekracza teoretyczne zużycie całej ludzkości. Obecnie jednak wykorzystujemy z niej tylko część. Ilość energii, którą obecnie pozyskujemy z całkowitej energii promieniowania słonecznego, jest znikoma. Chociaż obecnie udział elektrowni fotowoltaicznych w całkowitej produkcji energii elektrycznej w świecie stanowi tylko ok. 0,01 %, technologie wykorzystywania promieniowania słonecznego mają duży potencjał wzrostu a państwa rozwinięte na przyszłość liczą na ten typ źródeł odnawialnych.

Grupa ČEZ jest pionierem w zakresie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Elektrownia na Mravenečníku z 1997 r., która obecnie znajduje się na terenie elektrowni Dukovany, była pierwszym urządzeniem tego typu w Republice Czeskiej. W ramach rozwoju całego portfela źródeł odnawialnych obecnie inwestujemy także w instalacje nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych.

Energia wiatru

Wykorzystanie wiatru w młynach wiatrowych ma na terenie naszego państwa długoletnią tradycję. Źródła historyczne wspominają o budowie pierwszego młyna wiatrowego na terenie Czech, Moraw i Śląska już w roku 1277 w ogrodzie Klasztoru Strahowskiego w Pradze. Początek produkcji elektrowni wiatrowych nowoczesnego typu przypada na koniec lat 80. ubiegłego wieku. Obecnie elektrownie wiatrowe funkcjonują w dziesiątkach miejscowości w Republice Czeskiej, ich moc nominalna jest różna, od małych mocy (300 kW) elektrowni służących do celów prywatnych aż po 2 MW. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec 2011 r. w Republice Czeskiej całkowita moc zainstalowana tych elektrowni wynosiła niemalże 219 MW.

Grupa ČEZ należy do pionierów energetyki wiatrowej w Republice Czeskiej – stopniowo eksploatowała elektrownie wiatrowe w miejscowościach Dlouhá Louka nad Osekem u Litvínova w Rudawach Czeskich, na Mravenečníku w Jesionikach lub w Novym Hrádku u Náchoda. Pierwszymi nowoczesnymi elektrowniami wiatrowymi nowej generacji są urządzenia wprowadzone do eksploatacji w ciągu 2009 r. w miejscowościach Janov (w pobliżu Litomyšli) i Věžnice (w pobliżu Polnej). W obydwu tych miejscach regularnie odbywają się imprezy przeznaczone dla osób zainteresowanych energetyką wiatrową – dni drzwi otwartych, puszczanie latawców, zwiedzanie dla szkół i podobne.

W ramach popularyzacji energii wiatrowej w dniu 15.10.2011 r. przygotowano specjalny program dla zwiedzających elektrownię wiatrową Věžnice w pobliżu miejscowości Polná.

W sąsiedztwie jednej z nowych nowoczesnych maszyn przez cały dzień trwał konkurs na najlepszego latawca. Przygotowano także zwiedzanie wnętrza elektrowni z wykładem specjalisty i konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. Imprezę zorganizowało Czeskie Towarzystwo Energii Wiatrowej przy współpracy ze spółką ČEZ Obnovitelné zdroje i gminą Věžnice.

Dla zainteresowanych energią wiatrową w dniu 11.6.2011 r. zorganizowano 6. edycję dnia otwartych drzwi, w ramach którego udostępnione zostały elektrownie wiatrowe w szesnastu miejscach w całej Republice Czeskiej. Organizatorem tej imprezy jest co roku Czeskie Towarzystwo Energii Wiatrowej (www.csve.cz) przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej przy okazji światowego dnia wiatru. Także Grupa ČEZ udostępniła swe elektrownie wiatrowe w miejscowościach Janov u Litomyšle i Věžnice w regionie miasta Havlíčkův Brod.

Przejdź w górę

Navigace: