Przejdź do menu Wybór języka

Ochrona środowiska naturalnego

Strategiczne decyzje Grupy ČEZ w dziedzinie ochrony środowiska bazują na przekonaniu, iż środowisko naturalne stanowi niezastąpione bogactwo, które odpowiedzialny zarządca powinien przekazać przyszłym pokoleniom w lepszym stanie, niż je odziedziczył. Także na poziomie ogólnoeuropejskim ochrona środowiska stanowi nieodłączny element kluczowych tematów społecznych.

Integralnym elementem rozwoju strategicznego Grupy ČEZ jest zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wspieranie oszczędności energetycznych. Działaniem o charakterze nietechnicznym, podejmowanym w myśl odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska, jest wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem (Environmental Management System – EMS), który jest jednym z elementów zarządzania spółką.

Wdrażanie EMS zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001:2004 rozpoczęto w 1997 r. W 2004 r. sfinalizowano ten proces, uzyskując międzynarodowy certyfikat EMS, potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymogami normy ČSN EN ISO 14001. Spółce ČEZ wydano jeden łączny certyfikat dla elektrowni klasycznych oraz dwa samodzielne certyfikaty dla elektrowni jądrowych Temelín i Dukovany.

Celem systemu EMS jest wprowadzenie wymogów z zakresu ochrony środowiska do ogólnej strategii spółki ČEZ i uwzględnienie ich w standardowych działaniach, poprzez które spółka wspiera ochronę środowiska i profilaktykę jego zanieczyszczania w równowadze z potrzebami społecznymi i ekonomicznymi. Spółka za pośrednictwem systemu EMS deklaruje, że w ramach prowadzonej działalności dba o ochronę środowiska oraz że w ramach działalności produkcyjnej bierze pod uwagę także jej wpływ na środowisko naturalne.

Podstawowym dokumentem EMS jest Polityka bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zawierająca zobowiązanie do nieustannych udoskonaleń i prewencji zanieczyszczania zgodnie z wymogami ustawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska. Dokument ten jest publicznie dostępny na stronie spółki ČEZ pod adresem http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/politika-bezpecnosti-a-ochrany-zivotniho-prostredi.html. Z polityką zaznajamiani są wszyscy pracownicy spółki, pracownicy wybranych jednostek zależnych Grupy ČEZ a w ramach szkolenia wstępnego także pracownicy partnerów kontraktowych działający na terenie poszczególnych zakładów, co jest odpowiednio dokumentowane.

Elementem systemu EMS są sprawdziany wewnętrzne (audyty wewnętrzne), audyty zewnętrzne EMS oraz weryfikacja EMS prowadzona przez kierownictwo. Okresowość sprawdzianów wewnętrznych określono tak, aby w ramach nich można było weryfikować wdrażanie rezultatów poprzedniego audytu zewnętrznego EMS. W ramach sprawdzianów wewnętrznych przeprowadza się kontrolę zgodności z wymogami normy ISO 14001, z dokumentacją sterującą i operacyjną spółki ČEZ oraz z przepisami prawa z poszczególnych obszarów ochrony środowiska – powietrza, ochrony wód, postępowania z odpadami, postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi, zintegrowanej prewencji oraz zintegrowanego rejestru zanieczyszczeń.

System zarządzania środowiskiem stosowany przez spółkę ČEZ zgodnie z normą ISO 14001 był po raz pierwszy certyfikowany w 2002 r. przez organ certyfikacyjny DET NORSKE VERITAS CZ, w 2011 r. odbył się audyt recertyfikacyjny przeprowadzony przez organ certyfikacji Bureau Veritas Czech Republic. Wystawiony certyfikat EMS ważny jest do 21 maja 2014 r. Oceniający znajdują pole do dalszych udoskonaleń w dziedzinie gospodarki wodnej oraz postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami. Kierownik zespołu audytowego zalecił organizacji kontynuowanie certyfikacji także w następnym okresie.

Regularnym audytom ekologicznym poddawane są także elektrownie jądrowe Temelín i Dukovany. Audytorzy w latach 2010 i 2011 potwierdzili, że Temelín i Dukovany spełniają wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2004 w dziedzinie ochrony środowiska. Elektrownia jądrowa Temelín uzyskała certyfikat systemu zarządzania ochroną środowiska na podstawie międzynarodowej normy ISO 14001:2004 po raz pierwszy w listopadzie 2004 r. Certyfikat wydawany jest na trzy lata a elektrownia co roku potwierdza, iż przestrzega zasad ochrony środowiska.

„W Temelínie prowadzimy kontrole od ośmiu lat i przywykliśmy tutaj do wysokich standardów. To jednak nie uśpiło naszej czujności i do kontroli podeszliśmy bardzo konsekwentnie. Także w roku bieżącym elektrownia potwierdziła, że posiada wysokiej jakości system ochrony środowiska. Temelín pod tym względem może stanowić przykład dla innych gałęzi przemysłu.“ – tak ocenił audyt jego kierownik, Vlastimil Pejčoch z międzynarodowej spółki audytorskiej DET NORSKE VERITAS CZ.

Przejdź w górę

Navigace: