Przejdź do menu Wybór języka

Sanacja i rekultywacja

Grupa ČEZ poszukuje najbardziej odpowiednich sposobów, aby przywrócić życie tam, gdzie w przeszłości zostało ono zgaszone w związku z działalnością energetyczną. Działania w tym zakresie przyjmują formę rekultywacji, a więc przywrócenia stanu krajobrazu umożliwiającego ponowne zasiedlenie biologiczne i stabilizację ekologiczną. Najbardziej rozpowszechnioną formę rekultywacji stanowi sadzenie odpowiednich rodzajów drzew i krzewów oraz pielęgnacja założonych drzewostanów.

W latach 2010–2011 kontynuowano rekultywację krajobrazu w okolicach elektrowni konwencjonalnych spółki ČEZ (składowiska, zwałowiska, place składowe itp.). Na rekultywacje w 2011 r. wykorzystano ponad 7,5 milionów ton ubocznych produktów spalania certyfikowanych do tych celów, natomiast w 2010 r. ponad 6 milionów ton.

Ważny obszar stanowi także ograniczanie produkcji odpadów, w szczególności poprzez zapobieganie ich powstawaniu i wykorzystywanie certyfikowanych produktów energetycznych (UPS). Obecnie na przykład elektrownia Chvaletice ma do dyspozycji dziewięć certyfikatów na produkty UPS i wszystkie są wykorzystywane w pełnym zakresie. Certyfikowane surowce UPS są wykorzystywane w przemyśle budowlanym (cement, beton), przy budowie dróg i linii kolejowych, przede wszystkim jednak do modelowania krajobrazu i odnowy terenu.

Na podstawie otrzymanego zezwolenia na budowę (zgłoszenia budowy) prowadzone jest modelowanie krajobrazu zdewastowanego przez wcześniejszą działalność zakładów siarczków manganu w Chvaleticach. Rekultywacja w okolicach gminy Chvaletice pozostaje w zgodzie z programem rekultywacji regionu Chvaletic, planem urbanistycznym gminy i strategią pt. Województwo pardubickie a ochrona środowiska.

Ze względów ekonomicznych elektrownia Chvaletice została sklasyfikowana jako jedno ze źródeł energetycznych z możliwością zakończenia eksploatacji. W dążeniu do utrzymania zatrudnienia w regionie i udanego sfinalizowania rekultywacji włącznie z jej częścią biologiczną kierownictwo spółki akcyjnej ČEZ prowadzi negocjacje w sprawie możliwej sprzedaży tej jednostki zależnej, alternatywę stanowi także kontynuacja jej eksploatacji w ramach Grupy ČEZ. To pozwoliłoby na realizację następnego etapu modelowania krajobrazu regionu Chvaletic i stopniowe ograniczanie emisji produkowanych przez elektrownię. W przeszłości dzięki działaniom związanym z wysokimi inwestycjami zapewniono obniżenie emisji pyłów lotnych i dwutlenku siarki do ok. 5 % pierwotnej wartości. Przy eksploatacji do 2020 r. nastąpiłoby zmniejszenie ilości emisji do powietrza o kolejne dwie trzecie. W celu kontroli ich wartości oprócz stacji pomiaru imisji w Hošťákovicach w 2011 r. wybudowano stację pomiaru imisji w gminie Chvaletice.

Odnowę krajobrazu i stabilizację ekologiczną po wydobyciu węgla brunatnego realizowała również spółka Severočeské doly, przy czym największe powierzchnie rekultywowane były metodą leśną do końca 2011 r., plany na 2012 r. natomiast stwarzają większe pole dla rekultywacji na powierzchnie wodne. Ciepłownia Trmice zainwestowała w rekultywację wysypiska – kopalni 5 maja i zwałowiska Barbora III.

Zużycie, odpady i emisje Grupy ČEZ

Jednostka 2010 r. 2011 r.
Energia elektryczna razem GWh 5 664 5 774
Całkowite zużycie wody tys. m3 1 084 769 950 308
w tym: wody powierzchniowe tys. m3 760 741 948 183
wody podziemne tys. m3
Emisje oraz emisje względne zanieczyszczeń do powietrza
Pyły lotne ton 4 696 4 237
Dwutlenek siarki ton 91 687 93 841
Tlenki azotu ton 71 766 68 577
Tlenek węgla ton 5 965 6 054
Dwutlenek węgla ton 38 845 671 38 739 133

Przejdź w górę

Navigace: