Przejdź do menu Wybór języka

Wstęp

Minister ochrony środowiska Republiki Czeskiej i przedstawiciele spółki ČEZ podpisali w dniu 9.11.2010 r. oświadczenie o strategicznym współdziałaniu w dziedzinie ochrony powietrza i klimatu. Oświadczenie to, zawarte na czas nieograniczony, oparte jest na porozumieniu partnerów w sprawie zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery ponad ramy wynikające z obowiązującego ustawodawstwa. Równocześnie nastąpi znaczące obniżenie emisji dwutlenku węgla, które zostanie osiągnięte bezpośrednio w elektrowniach, których operatorem jest Grupa ČEZ na terenie Republiki Czeskiej.

Dokument przewiduje współpracę w zakresie edukacji, wychowania i oświaty w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, współdziałanie obydwu podmiotów na obszarze odnawialnych źródeł energii i oszczędności energetycznych oraz przy tworzeniu strategii współspalania biomasy. Poprzez podpisanie oświadczenia obydwie strony zobowiązały się do realizacji 21 działań, które pozwolą na znaczące zmniejszenie obciążenia środowiska i będą prowadziły do zrównoważonego rozwoju energetyki. Uzgodniły także wzajemną wymianę informacji dotyczących realizacji wyznaczonych działań i powołanie zespołu roboczego, który będzie co roku oceniał ich stopniowe wdrażanie. Zobowiązanie obejmuje także coroczne opracowanie wspólnego raportu w sprawie sposobu wprowadzania w życie oświadczenia o strategicznym współdziałaniu.

Już w pierwszym roku obowiązywania oświadczenia osiągnięto uzgodniony cel obniżenia emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery w źródłach Grupy ČEZ ponad ramy wymogów obecnego ustawodawstwa.

Substancja zanieczyszczająca
Pył SO2 NOX
Rzeczywiste emisje w tonach / 2010 r. 2 181 52 944 52 458
Rzeczywiste emisje w tonach / 2011 r. 2 112 46 936 44 618
Maksymalne emisje w tonach/rok w 2011 r. według załącznika nr 1 do oświadczenia 2 675 50 126 52 898
Procent rzeczywistych emisji w porównaniu do maksymalnych emisji według załącznika nr 1 do oświadczenia 79 % 94 % 84 %

Uwaga: Od 2011 r. elektrownia Chvaletice nie jest już częścią portfela ČEZ.

Podobne, zawarte na bazie dobrowolności, porozumienia dotyczące ochrony środowiska i ograniczenia obciążeń środowiska, Grupa ČEZ zawarła także ze Stowarzyszeniem Województw oraz władzami województwa usteckiego.

Grupa ČEZ zobowiązała się także do zainwestowania 1,25 miliarda EUR ponad ramy wynikające z przydziału uprawnień emisyjnych w unowocześnienie posiadanych urządzeń prowadzące do zmniejszenia obciążeń środowiska.

Przejdź w górę

Navigace: