Przejdź do menu Wybór języka

Produkcja, wydobycie i budownictwo

Republika Czeska nie należy do krajów posiadających dostateczne zasoby paliw szlachetnych, takich jak na przykład ropa naftowa lub gaz ziemny, dlatego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i niezależności od importu paliwem pierwszego wyboru do produkcji energii elektrycznej jest węgiel dostępny ze źródeł krajowych. Elektrownie Grupy ČEZ korzystają jednak także z innych rodzajów paliw.

Produkcja

Paliwo jądrowe

Paliwo dla elektrowni jądrowej Dukovany jest dostarczane na podstawie umowy długoterminowej przez rosyjską spółkę OAO TVEL, która zapewnia kompleksowo produkcję paliwa (tzw. fabrykację), a także świadczy usługi konwersji i wzbogacania. W 2011 r. dostarczano już tylko udoskonalone paliwo w ostatniej wersji VVER 440 drugiej generacji.

W 2011 r. w elektrowni jądrowej Temelín aż do momentu sfinalizowania jego wymiany stosowano zmodyfikowane paliwo firmy Westinghouse Electric Company LLC (USA) w II bloku (paliwo o podwyższonej sztywności szkieletu nośnego, w którym wykorzystuje się nowoczesny stop ZIRLOTM).

Równocześnie pomyślnie realizowano projekt rozwoju i licencjonowania nowego paliwa typu TVSA-T rosyjskiego dostawcy OAO TVEL. Pozyskano wszystkie potrzebne zezwolenia od Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego. Całkowita wymiana paliwa w I bloku odbyła się już w 2010 r. W tym samym roku zapewniono z wyprzedzeniem dostawy części paliwa dla II bloku, reszta została dostarczona zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2011 r. Podczas planowanej przerwy eksploatacyjnej wymieniono wszystkie 163 bloki paliwowe także w II bloku elektrowni jądrowej Temelín.

Paliwo typu TVSA-T, które obecnie wykorzystywane jest w obydwu blokach, umożliwi w następnych latach dodatkowe podwyższenie mocy elektrowni jądrowej Temelín.

Surowiec uranowy do produkcji paliwa jądrowego i jego przetwarzanie, czyli usługi konwersji i wzbogacania, były zapewnione na podstawie umów długoterminowych. Uran pokrywający niemalże jedną trzecią zapotrzebowania jest długookresowo zapewniany przez producenta krajowego DIAMO, pozostałą część stanowią zakupy od zagranicznych dostawców lub w formie bezpośrednich dostaw gotowego paliwa zawierającego uran (przeważnie dla elektrowni jądrowej Dukovany).

W nawiązaniu do zmiany dostawcy paliwa dla elektrowni jądrowej Temelín spółka ČEZ pod koniec 2010 r. zaczęła fizycznie dostarczać do Rosji wzbogacony uran, przetwarzany przez podmioty świadczące usługi konwersji i wzbogacania uranu w Unii Europejskiej. Dzięki temu utrzymana zostanie pożądana dywersyfikacja dostawców, w myśl zaleceń polityki zaopatrzenia EURATOM Supply Agency. Równocześnie, w celu zmniejszenia ryzyka przerwy w dostawach, ČEZ utrzymuje strategiczny zapas uranu na różnym etapie przetwarzania u swoich dostawców.

Stałe paliwa kopalniane oraz sorbenty

Największą część dostaw paliw w stanie stałym dla elektrowni ČEZ zasilanych węglem stanowił w 2011 r. węgiel brunatny, którego całkowita ilość wynosiła 28 milionów ton (95,0 % zużycia węgla), natomiast w 2010 r. było to 25,9 miliona ton (95 % zużycia węgla). Największymi dostawcami energetycznego węgla brunatnego dla spółki ČEZ są spółki Severočeské doly, Czech Coal oraz Sokolovská uhelná.

Umowy długookresowe o dostawach węgla zostały zawarte ze spółkami Severočeské doly (na okres do 2052 r. – umowa przedwstępna umów kupna) oraz Sokolovská uhelná (na okres do 2027 r. – umowa kupna). Średniookresowe umowy kupna zostały zawarte ze spółkami Severočeské doly (na lata 2011–2015) oraz Czech Coal (na lata 2006–2012).

Ilość węgla kamiennego dostarczonego elektrowniom spółki ČEZ w 2011 r. wynosiła 1,4 miliona ton (5 %), podobnie jak w 2010 r. Zasadnicza część, 1,0 miliona ton (71 %), a w 2010 r. 0,9 miliona ton (67,1 %), została dostarczona przez spółkę OKD, pozostałe 0,4 miliona ton (29 %), zaś w 2010 r. 0,5 miliona ton (32,9 %), zapewniono z importu od polskich i rosyjskich dostawców.

Dostawy węgla kamiennego są zapewniane na podstawie rocznych umów kupna.

Całkowity wolumen dostaw sorbentów na potrzeby odsiarczania elektrowni zasilanych węglem w 2011 r. wynosił 1,3 miliona ton, natomiast w 2010 r. 1,2 miliona ton.

Spalanie i współspalanie biomasy

Zużycie biomasy w ramach spółki ČEZ w 2011 r. wynosiło ogółem 379 749 ton, co stanowi o 1,9 % więcej niż w poprzednim roku, w 2010 r. zużyto natomiast 372,5 tysiąca ton. Najczęściej wykorzystuje się biomasę w postaci szczap drzewnych, a także biomasę pochodzenia roślinnego w formie peletu ze słomy zbożowej, rzepaku, słonecznika, ewentualnie także brykietów i sieczki. Udział celowych upraw energetycznych jest na razie niski.

W spółce ČEZ spalano biomasę w istniejących elektrowniach zasilanych węglem oraz w ciepłowniach Hodonín, Poříčí, Tisová, Vítkovice i Dvůr Králové nad Labem.

Spółka Energetické centrum w posiadanej elektrowni zasilanej biomasą w miejscowości Otín u Jindřichova Hradce zużyła w 2011 r. ogółem 44 886 ton tego surowca.

Produkcja z biomasy w elektrowniach ČEZ w Republice Czeskiej (MWh)

2009 r. 2010 r. 2011 r.
Tisová 45 956 12 705 10 270
Poříčí 92 418 87 437 99 068
Ciepłownia Dvůr Králové 11 944 9 572 18 630
Hodonín 177 348 197 921 223 076
Vítkovice 29 202
Republika Czeska 327 666 307 664 351 246

Gaz ziemny

Na 2012 r. zaplanowano rozpoczęcie eksploatacji próbnej elektrowni parogazowej Počerady a spółka ČEZ zapewniła elastyczne dostawy gazu ziemnego dla tego źródła.

Wydobycie

Severočeské doly

Wydobycie stanowi główny przedmiot działalności gospodarczej spółki Severočeské doly. W latach 2010–2011 utrzymała ona pozycję największego czeskiego wydobywcy węgla brunatnego. Jej udział w rynku węgla brunatnego w stosunku do 2010 r. zwiększył się o 4,3 punktu procentowego, osiągając 53,7 %. Wydobycie węgla prowadzono w kopalniach Bílina i Nástup Tušimice.

W kopalni Bílina w rejonie teplicko-bílińskim wydobywany jest węgiel o wyższej wartości opałowej i niskiej zawartości substancji szkodliwych. W 2011 r. wydobyto tutaj 10,44 miliona ton węgla, natomiast w 2010 r. jego ilość wynosiła 9,3 miliona ton. Kopalnia Bílina zapewnia dostawy węgla energetycznego dla elektrowni Ledvice, Mělník III i innych dużych ciepłowni. Istotnym składnikiem asortymentu jest także bíliński węgiel sortowany, którego spółka dostarczyła 2,3 miliona ton. Zezwolenie na prowadzenie wydobycia w kopalni Bílina zostało wydane na podstawie Planu udostępnienia złoża, przygotowania i wydobycia w okresie 2010–2030 przez Rejonowy Urząd Górniczy Most w dniu 8.11.2010 r., natomiast uprawomocniło się dnia 26.1.2011 r. Na dzień 31.12.2011 r. kopalnia Bílina miała do dyspozycji 164 milionów ton zapasów dostępnych do wydobycia.

W najbardziej na zachód wysuniętej części województwa usteckiego znajduje się kopalnia Nástup Tušimice, w której wydobywa się węgiel brunatny. W 2011 r. w kopalni Nástup Tušimice wydobyto 14,9 miliona ton węgla, natomiast w 2010 r. było to 12,3 miliona ton. Cała produkcja była przeznaczona na potrzeby miejscowych elektrowni Tušimice i Prunéřov, oraz dla elektrowni Chvaletice i Mělník II i ciepłowni Komořany (United Energy právní nástupce, a.s.). Wydobycie w kopalni Nástup Tušimice w polu wydobywczym Tušimice odbywa się na podstawie Planu udostępnienia złoża i przygotowania wydobycia w oparciu o decyzję Rejonowego Urzędu Górniczego w Moście z dnia 28.2.2006 r. Decyzja ta obowiązuje do momentu osiągnięcia granic obszaru przeznaczonego do zdejmowania nadkładu i wydobycia, określonych w dokumentacji Planu udostępnienia złoża i przygotowania wydobycia z listopada 2005 r. (mniej więcej do 2014 r.). Na dzień 31.12.2011 r. kopalnia Nástup Tušimice miała do dyspozycji 240 milionów ton zapasów dostępnych do wydobycia.

KOPALNIE MOŘINA

W spółce LOMY MOŘINA spółka ČEZ posiada udział handlowy w wysokości 51,05 %. Program produkcyjny tej spółki jest skoncentrowany głównie na wydobyciu i przetwarzaniu kruszyw budowlanych i wysokoprocentowego wapienia wykorzystywanego w urządzeniach odsiarczających bloków energetycznych elektrowni zasilanych węglem. Spółka ta jest znaczącym dostawcą wapienia na potrzeby odsiarczania elektrowni Grupy ČEZ spalających węgiel, którym rocznie dostarcza około 600–700 tysięcy ton wapienia, pokrywając w ten sposób około połowy ich rocznego zużycia. W 2011 r. wolumen dostaw dla elektrowni ČEZ wynosił około 675 tysięcy ton wapienia. Na 2012 r. przewidywane są dostawy o wolumenie około 700 tysięcy ton.

Drugim ważnym towarem oferowanym przez spółkę LOMY MOŘINA są kruszywa budowlane. Klientami są podmioty poza Grupą ČEZ, którym spółka LOMY MOŘINA rocznie dostarcza około 300 tysięcy ton, przy czym widoczna jest tendencja do niewielkiego spadku wolumenu dostaw w stosunku do lat poprzednich. Zbadane zapasy wapienia wskazują na to, iż długotrwałe wydobycie powinno być możliwe.

W ciągu października i listopada 2010 r. zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) z powodzeniem sfinalizowano rejestrację wszystkich produktów energetycznych (tzw. ubocznych produktów spalania), które powstają w procesie produkcji w Grupie ČEZ. Z długotrwałych testów i ich późniejszej ewaluacji wynika, iż te zarejestrowane substancje nie podlegają obowiązkowi klasyfikacji, oznaczenia lub nałożenia ograniczeń dla wszystkich zastosowań zidentyfikowanych w przedstawionej dokumentacji. W ramach przeprowadzonych testów i ewaluacji według metodyki określonej w rozporządzeniu REACH nie stwierdzono żadnych negatywnych oddziaływań powyższych substancji ani na zdrowie ludzkie, ani na środowisko naturalne.

Budownictwo

Elektrownia jądrowa Dukovany

W ramach odstawienia I bloku, związanego z całkowitym wywiezieniem paliwa jądrowego, zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne, pozwalające na wykorzystanie rezerw projektowych i zwiększenie mocy tego bloku do 510 MW. Nowy poziom mocy w tym bloku po raz pierwszy osiągnięto w dniu 23.11.2011 r., jako w trzecim spośród czterech bloków tej elektrowni. W ostatnim bloku nr II analogiczna modyfikacja przeprowadzona zostanie w 2012 r.

Elektrownia jądrowa Temelín

Spółka energetyczna ČEZ w dniu 3.8.2009 r. ogłosiła przetarg publiczny, którego przedmiotem jest rozbudowa elektrowni jądrowej Temelín, do wiosny 2010 r. przebiegało postępowanie kwalifikacyjne kandydatów. Do udziału zakwalifikowało się konsorcjum Westinghouse Electric Company LLC i Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o.; konsorcjum ŠKODA JS a.s. i Atomstroyexport JSC i JSC OKB Gidropress; AREVA NP SAS. Od wiosny 2010 r. do października 2011 r. odbywały się rozmowy z zakwalifikowanymi kandydatami przed składaniem ofert w oparciu o §33 ustawy nr 137/2006 Dz. U. R. Cz. o zamówieniach publicznych, w celu znalezienia jednego lub kilku rozwiązań mogących spełnić potrzeby i wymogi spółki ČEZ.

Kandydatom zakwalifikowanym do przetargu na zamówienie publiczne spółka ČEZ przekazała w dniu 31.10.2011 r. wezwanie do składania ofert włącznie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zostały w niej dokładnie określone potrzeby i wymagania zleceniodawcy dotyczące przedmiotu zamówienia publicznego, czyli dostawy dwóch kompleksowych bloków elektrowni jądrowej pod klucz, włącznie z blokami paliwowymi na dziewięć lat eksploatacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała między innymi warunki handlowe i techniczne, które powinny zostać spełnione w ramach realizacji zamówienia publicznego, kryteria oceny oraz sposób przeprowadzenia ewaluacji ofert.

Oferty w ramach przetargu publicznego dotyczącego rozbudowy elektrowni jądrowej Temelín zostały otwarte przez spółkę ČEZ w dniu 3.7.2012 r. przy udziale składających oferty – spółek AREVA, konsorcjum spółek Westinghouse Electric Company LLC oraz Westinghouse Electric Czech Republic i konsorcjum spółek ŠKODA JS, Atomstroyexport i Gidropress. Od tego dnia zespół ekspertów przeprowadza dogłębną ewaluację ofert, ocenia i prowadzi negocjacje z kandydatami w celu uzyskania lepszych ofert. Spółka ČEZ ma na wybór dostawcy więcej niż rok. Podpisanie umowy zaplanowano na koniec 2013 r.

Kompleksowa modernizacja elektrowni Tušimice II

Kompleksowa modernizacja elektrowni Tušimice II to pierwszy sfinalizowany projekt w ramach programu modernizacji źródeł zasilanych węglem. Modernizacja elektrowni Tušimice II przyniosła wzrost skuteczności netto z 34 % do 39 %, co w konsekwencji oznacza oszczędność ok. 14 % paliw pierwotnych, czyli węgla. Równocześnie udało się ograniczyć emisje tlenków azotu o 70 %, emisje dwutlenku siarki o 79 % a emisje pyłów zawieszonych o 87 %.

Kompleksowa modernizacja elektrowni Prunéřov II

W dniu 22.12.2011 r. pozyskano prawomocne zezwolenie na lokalizację. W dniu 27.12.2011 r. złożono wniosek o zezwolenie na budowę w odpowiednim urzędzie budowlanym. Zgodnie z oczekiwaniami zezwolenie powinno zostać wydane w sierpniu 2012 r.

Budowa obiegu parogazowego w elektrowni Počerady

W dniu 28.3.2011 r. projekt wszedł na etap realizacji. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano kotły włącznie z montażem wiązek i ciągów spalinowych na wejściu, ich 2 kominy, stalową konstrukcję głównego bloku produkcyjnego włącznie z obiciem oraz izolację gazową rozdzielni. Prace przebiegały także w zakładzie chemicznego uzdatniania wody, maszynowni generatora, przy fundamentach transformatorów, konstrukcjach pionowych, na ścianach przeciwpożarowych i fundamentach gazowej stacji regulacyjnej. Odbiór do eksploatacji próbnej przewidziano na pierwsze półrocze 2013 r.

Budowa nowego źródła o mocy 660 MW w elektrowni Ledvice

W 2011 r. kontynuowano prace montażowe w budynku kotłowni, maszynowni i instalacji odsiarczającej. W ramach części elektrycznej sfinalizowano montaż transformatorów głównych i trakcyjnych oraz rozdzielni. Pierwsze próbne podłączenie linii 400 kV przeprowadzono na początku grudnia 2011 r. W wyniku opóźnień montażu stalowej konstrukcji kotła oraz ze względu na problemy z produkcją części systemu ciśnieniowego kotła (ściany szczelne) wdrożenie do eksploatacji próbnej przewidziano na 2015 r.

Program modernizacji źródeł produkcyjnych przewiduje inwestycje o wartości ponad 100 miliardów czeskich koron w modernizację wybranych urządzeń i budowę nowych bloków. Ze względu na zakres chodzi o największy projekt inwestycyjny w najnowszej historii Republiki Czeskiej, który zapewnia utrzymanie konkurencyjności czeskiej elektroenergetyki i przyniesie poprawę nie tylko pod względem parametrów ekonomicznych, ale także ekologicznych.

Przejdź w górę

Navigace: