Przejdź do menu Wybór języka

Członkostwo w organizacjach

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i krajowych

Grupa ČEZ i jej specjaliści są członkami wielu organizacji światowych lub międzynarodowych zajmujących się problematyką zmian klimatu i technologii ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Należy na przykład do:

Spółka ČEZ bierze udział w badaniach i pracach rozwojowych w ramach międzynarodowych organizacji i inicjatyw: VGB, MEAE, porozumienie wdrożeniowe do OECD-IEA. Uczestniczy w kilku projektach w ramach VI i VII Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju UE (np. NULIFE, Geocapacity lub CO2EuroPipe).

Spółka ČEZ jest także członkiem trzech europejskich platform technologicznych:

Grupa ČEZ od stycznia 2011 r. dołączyła do grona 450 organizacji z 40 krajów świata, które są stowarzyszone w EPRI (Electric Power Research Institute). W ten sposób uzyskała dostęp do bazy wiedzy dotyczącej najróżniejszych projektów z zakresu energetyki i ich rozwiązań.

Spółka ČEZ jest jednym z trzynastu członków założycieli ugrupowania interesów Platforma Technologiczna Zrównoważona Energetyka Republiki Czeskiej, gdzie pozyskała kluczowe pozycje w zarządzie i komitecie wykonawczym.

Jednostka zależna Instytut Badań Jądrowych Řež jest od 2008 r. członkiem stowarzyszenia europejskich technicznych organizacji eksperckich w dziedzinach bezpieczeństwa jądrowego – European Technical Safety Organisation Network (ETSON), zrzeszającego czołowe europejskie instytucje badawcze: IRSN (Francja), GRS (Niemcy), VTT (Finlandia) i Bel V (Belgia). Pod koniec 2009 r. jednostka zależna Instytutu Badań Jądrowych Řež – Centrum Badań Řež – została przyjęta do Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych (EERA), zrzeszającego piętnaście kluczowych instytucji badawczych w branży energetycznej w przestrzeni europejskiej.

Jednostka zależna ČEZ ICT Services należy do potężnego międzynarodowego stowarzyszenia operatorów energetycznych działających w branży usług telekomunikacyjnych, zarejestrowanego pod marką 4cE.

Rada Jakości Republiki Czeskiej i sekcja specjalistyczna Jakość w Energetyce

W 2010 r. spółka ČEZ stała się sygnatariuszem Karty jakości Republiki Czeskiej, przystępując w ten sposób do zawartych w niej zobowiązań. Celem karty jest wspieranie na poziomie ogólnym odpowiedniego podejścia do jakości w sektorze prywatnym i publicznym sformułowanego w obranej strategii Krajowej Polityki Jakości, rozwijanie wychowania do dobrej jakości na wszystkich poziomach i wspomaganie wychowania etycznego i moralnego w społeczeństwie.

W październiku 2010 r. spółka ČEZ poparła realizację zobowiązań zawartych w karcie przez założenie sekcji specjalistycznej Rady Jakości Republiki Czeskiej nazwanej Jakość w Energetyce, w której spółka ČEZ pełni rolę gestora i członka założyciela.

Dzięki stworzeniu nowej sekcji nastąpiło pokrycie brakującego segmentu działalności Rady Jakości, i tym samym nawiązano współpracę między resortami w dziedzinie jakości w ważnej branży. Powstanie sekcji przyniesie korzyści w zakresie Krajowej Polityki Jakości, stanowi ona platformę rozpatrywania aktualnych tematów, dotyczących na przykład wpływu jakości zasobów ludzkich na bezpieczeństwo jądrowe w odniesieniu do energetyki. Oprócz gestora członkami sekcji specjalistycznej Jakość w Energetyce są na przykład przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, ČEZ Distribuce, ČEPS, PRE Distribuce, ŠKODA JS, I & C Energo, EGP INVEST, Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i inni.

Platforma Biznes dla Społeczeństwa

Grupa ČEZ jest aktywnym członkiem platformy Biznes dla Społeczeństwa, pracuje w jej zespołach eksperckich i wspiera idee kultywacji śladu przedsiębiorczości. Długookresowo poświęca uwagę koncepcji i aplikacji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz filantropii strategicznej. Grupa ČEZ uznaje potrzebę dyskusji, innowacji, współpracy i dzielenia się dobrą praktyką. W Republice Czeskiej przy raportowaniu stosuje międzynarodową metodykę LBG/SOF (Standard odpowiedzialna firma).

Grupa ČEZ jest członkiem sieci nazwanej Know-how dla Lepszego Świata. Jest to czeska sieć odpowiedzialnych przedsiębiorstw, które wspierają sektor użyteczności publicznej w formie wolontariatu eksperckiego (doradztwo fachowe odpowiednio do zakresu kwalifikacji zawodowych poszczególnych wolontariuszy, na przykład w dziedzinie marketingu i komunikacji, PR, IT lub usług prawnych) czy też w formie usług specjalistycznych Pro Bono. Sieć została uruchomiona w ramach programu platformy Biznes dla Społeczeństwa przy okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Przedsiębiorstwa członkowskie samodzielnie i we współpracy starają się nieść odpowiednią pomoc organizacjom pożytku publicznego. Wspólnym celem jest zwiększanie korzyści dla społeczeństwa i efektywności programu wolontariatu pracowniczego w kompleksowym znaczeniu. Chodzi o zaawansowaną strategicznie formę wsparcia.

Nagrody dla Grupy ČEZ

2010

Luty

Marzec

Maj

Czerwiec

Październik

Listopad

2011

Luty

Kwiecień

Czerwiec

Lipiec

Październik

Listopad

Grudzień

W 2011 r. nagradzano także zagraniczne spółki należące do Grupy ČEZ. W konkursie „Nagrody za Odpowiedzialność w Biznesie za 2011 r.“, który jest najbardziej prestiżowym bułgarskim konkursem w dziedzinie odpowiedzialności społecznej organizowanym przez bułgarskie Business Leaders Forum (Български форум на бизнес лидерите) Grupa ČEZ w Bułgarii zajęła 1. miejsce w kategorii inwestor w zasoby ludzkie (Инвеститор в човешкия капитал). Nagrodę przyznano za dbałość o pracowników w dziedzinie BHP, sprawiedliwe płace i otwarty dialog socjalny. Przedstawiciele spółki odebrali nagrodę z rąk ministra pracy i polityki społecznej Bułgarii Totju Mladenova. W 2011 r. w konkursie wzięło udział 65 projektów znaczących bułgarskich przedsiębiorstw – największych spółek przemysłowych, infrastrukturalnych i banków.

Przejdź w górę

Navigace: