Przejdź do menu Wybór języka

Informacje o spółce

Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji, z centralą w Republice Czeskiej. Główny przedmiot działalności gospodarczej koncernu stanowi produkcja, handel i dystrybucja w dziedzinie energii elektrycznej i cieplnej, obrót gazem ziemnym i jego sprzedaż oraz wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. znajdują się w obrocie na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Najważniejszym akcjonariuszem spółki na dzień 31.12.2011 r. jest nadal Skarb Państwa Republiki Czeskiej, mający w posiadaniu udział w kapitale zakładowym w wysokości niemalże 70 %.

Grupa ČEZ kontynuuje wprowadzanie technologii przyszłości. Uruchomiła swoją pierwszą stację doładowywania samochodów elektrycznych i wspólnie z partnerami przygotowuje kolejne. Inwestuje w badania i rozwój, ochronę środowiska i projekty poświęcone oszczędzaniu energii. W ramach swojej aktywności gospodarczej Grupa ČEZ opowiada się za zasadami zrównoważonego rozwoju, wspiera oszczędzanie energii, lansuje nowe technologie, systematycznie zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego związane z jej działalnością oraz wspiera rozwój edukacji, opiekę nad dziećmi i opiekę zdrowotną. Jej urządzenia technologiczne są eksploatowane z zachowaniem najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa.

Kultura firmowa jest zorientowana na wydajność, Grupa ČEZ jednak równocześnie w prowadzonej działalności gospodarczej kieruje się rygorystycznymi standardami etycznymi, co obejmuje także odpowiedzialne traktowanie otoczenia, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Grupa ČEZ znacząco wspiera szereg organizacji non-profit i projektów użyteczności publicznej.

Przejdź w górę

Navigace: