Przejdź do menu Wybór języka

Słowo wstępne

Szanowni przyjaciele!

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce raport dokumentujący sposoby, jakimi Grupa ČEZ realizuje swoją odpowiedzialność społeczną. W roku tym, który przyniósł Grupie ČEZ wiele zmian, przynosimy nowe dowody na to, że odpowiedzialność społeczna stanowi dla nas zasadniczą wartość i nie jest tylko pustym słowem. Angażujemy się w konkretną pomoc, wykraczającą ponad ramy naszych obowiązków wynikających z ustawodawstwa, a w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej zawsze dążymy do osiągania powszechnie pożytecznych i długookresowo zrównoważonych celów.

Zamiast odosobnionych imprez i działań preferujemy projekty, które mają szerszy zakres oddziaływania, przyczyniając się do poprawy środowiska lub złagodzenia konkretnych problemów socjalnych. Pracownicy wspólnie z firmą angażują się w pomoc dla różnych organizacji non profit i uczestniczą w projektach pożyteczności publicznej (na przykład „Czas dla Dobrej Sprawy“ lub „Spełniamy Życzenia, Pamiętamy o Innych“).

Odpowiedzialność społeczna charakteryzuje działalność całej firmy i wszystkich zintegrowanych spółek w całkowicie oczywisty sposób. Swoje otoczenie, klientów, akcjonariuszy, pracowników i społeczeństwo traktujemy z odpowiedzialnością i poszanowaniem. W oszczędny sposób postępujemy z kapitałem materialnym i niematerialnym zawartym w zasobach naturalnych, w wartości marki i relacjach partnerskich. Klienci i inne osoby w przypadku potrzeby mogą skorzystać z pomocy rzecznika praw klientów ČEZ.

Regularnie modernizujemy procedury technologiczne i wspieramy naukę i badania. Bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych przez nas zakładów stawiamy na pierwszym miejscu spośród wszystkich priorytetów. Z konsekwencją monitorujemy i oceniamy parametry zanieczyszczenia powietrza, przetwarzamy w celu dalszego wykorzystania produkty uboczne spalania z elektrowni zasilanych węglem, starannie zarządzamy wypalonym paliwem jądrowym oraz chronimy zwierzęta na przykład poprzez zapobieganie niepotrzebnym porażeniom ptaków prądem elektrycznym.

Grupa ČEZ systematycznie wspiera zainteresowanie młodych ludzi studiami na kierunkach technicznych. Strategiczne podejście spółki ČEZ, a. s. do edukacji w 2011 r. doceniono w ramach rankingu TOP ODPOWIEDZIALNA FIRMA i przyznano jej specjalną nagrodę „Firma i Szkoła“. Z ankiety przeprowadzonej w ubiegłym roku wśród studentów uczelni wyższych ponadto wynika, że ČEZ jest dla nich najbardziej atrakcyjnym pracodawcą.

Bezinteresownego i długotrwałego wsparcia dla edukacji, kultury, sportu i współobywateli mających utrudnione warunki ze względu na stan zdrowia udzielamy zgodnie z zasadą „Pomagamy tam, gdzie działamy“. Potrafimy reagować na potrzeby miejscowych organizacji, które orientują się w lokalnych problemach. Bierzemy pod uwagę także opinię publiczną, uwzględniając ją w ramach projektu „Twój Wybór“. W ubiegłym roku na przykład dużą popularnością cieszył się nowy program Fundacji ČEZ „Drzewa 2011“, w ramach którego miasta i gminy otrzymały środki finansowe na sadzenie zieleni lub odnowę sadów i parków: ogółem posadzono ponad 44 tysięcy drzew.

Grupa ČEZ wsłuchuje się w potrzeby społeczeństwa obywatelskiego i pomaga mu poprzez realizację programów pożytku publicznego. Prowadząc działalność filantropijną, pogłębia współpracę sektora komercyjnego i non profit. Jest otwarta na dialog i pozytywnie nastawiona do dyskusji na tematy związane z poszukiwaniem rozwiązań współczesnych problemów.

Niniejszy raport zawiera podstawowe informacje i pozwala ocenić, czy Grupa ČEZ zachowywała się w poprzednim okresie w sposób poprawny, etyczny i nacechowany wrażliwością. Wierzę, że spotkali się już Państwo z wynikami naszej działalności i że wspólnie z nami cieszą się Państwo z pozytywnych zmian. Nasze czyny mówią za nas najwięcej.

Daniel Beneš
prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ, a. s.

Przejdź w górę

Navigace: