Przejdź do menu Wybór języka

Produkcja, technologie i organizacja

W latach 2010–2011 Grupa ČEZ oferowała klientom końcowym w Republice Czeskiej następujące towary i związane z nimi usługi:

Energię elektryczną i gaz ziemny klienci mogą zamawiać w formie dostaw towaru jako takiego (umowa o dostawach energii elektrycznej lub gazu ziemnego), przy czym klient zapewnia sobie usługi dystrybucji na podstawie oddzielnej umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. O wiele bardziej rozpowszechnioną formę zakupów stanowi jednak umowa o połączonych dostawach i usługach dla danego rodzaju towaru, w ramach której spółka ČEZ Prodej zapewnia klientowi nie tylko dostawy odpowiedniego medium, ale także świadczenie usług dystrybucyjnych przez miejscowego dystrybutora zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawodawstwa.

Lokalizacja źródeł produkcyjnych Grupy ČEZ w Republice Czeskiej

Energia elektryczna

Grupa ČEZ pozostaje, pomimo kontynuacji liberalizacji rynku, największym dostawcą energii elektrycznej dla klientów końcowych w Republice Czeskiej. Obecnym i potencjalnym klientom we wszystkich segmentach rynku oferuje innowacyjne produkty oraz usługi, które w uzasadnionych przypadkach dostosowywane są do potrzeb klienta. W 2011 r. obroniła pozycję lidera we wszystkich podstawowych segmentach – dużych odbiorców, małych odbiorców–przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Bardziej intensywna walka konkurencyjna na rynku energii elektrycznej rozgorzała także w segmencie małych firm i gospodarstw domowych, a więc pomimo ponadprzeciętnej skuteczności działań retencyjnych w 2011 r. udział rynkowy Grupy ČEZ w tym segmencie uległ zmniejszeniu.

W 2011 r. elektrownie Grupy ČEZ w Republice Czeskiej wyprodukowały ogółem 63 321 GWh energii elektrycznej, co stanowi o 57 GWh więcej niż w 2010 r. W 2010 r. natomiast te elektrownie wyprodukowały ogółem 63 264 GWh energii elektrycznej, co stanowi przyrost o 2 422 GWh w stosunku do 2009 r.

W Republice Czeskiej spółki Grupy ČEZ na dzień 31.12.2011 r. miały do dyspozycji źródła produkcyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej 12 813,6 MW, co stanowi o 85,7 MW więcej niż na końcu 2010 r. Do najważniejszych zmian należy zwiększenie mocy zainstalowanej I bloku elektrowni jądrowej Dukovany o 70 MW po remoncie turbiny, pozyskanie 11,1 MW mocy zainstalowanej w jednostkach kogeneracyjnych w ramach spółki ČEZ Energo, s.r.o., wdrożenie do eksploatacji nowej turbiny o mocy zainstalowanej 4,1 MW na terenie miejscowości Dvůr Králové nad Labem i wdrożenie do eksploatacji stacji biogazowej Číčov spółki Bioplyn technologie o mocy zainstalowanej 0,526 MW.

Gaz ziemny

Grupa ČEZ w 2011 r. stała się drugim co do wielkości alternatywnym dostawcą gazu ziemnego w Republice Czeskiej ze względu na liczbę pozyskanych klientów. Dzięki strategii obranej w segmencie gospodarstw domowych, w którym w ciągu 2011 r. pozyskała ponad 174 tysiące nowych klientów, nawiązała do udanego wejścia na rynek gazu ziemnego w segmencie klientów będących przedsiębiorstwami w latach poprzednich. Grupa ČEZ więc obecnie zapewnia dostawy gazu ziemnego dla klientów we wszystkich segmentach rynku – duzi odbiorcy, średni odbiorcy, mali odbiorcy i gospodarstwa domowe.

Produkcja ciepła

W 2011 r. źródła Grupy ČEZ produkujące ciepło w Republice Czeskiej zrealizowały dostawy o całkowitym wolumenie 10 422 TJ. W porównaniu z rokiem ubiegłym był on mniejszy o 731 TJ (7 %). Portfel produkcyjny w stosunku do 2010 r. poszerzył się tylko o spółkę ČEZ Energo produkującą ciepło w małych jednostkach kogeneracyjnych zasilanych gazem.

Dystrybucja

Dystrybucję energii elektrycznej w Republice Czeskiej prowadzi spółka ČEZ Distribuce, która w 2011 r. zrealizowała dostawy dla klientów o całkowitym wolumenie 32 613 GWh energii elektrycznej. Spadek w stosunku do ubiegłego roku o 324 GWh wynika głownie z niższego popytu na energię elektryczną pod wpływem warunków klimatycznych. Do spadku doszło głównie na poziomie niskiego napięcia, o 736 GWh. Na poziomie wysokiego napięcia odnotowano wzrost o 324 GWh, a na poziomie najwyższego napięcia wzrost o 88 GWh.

Zagranica

Grupa ČEZ koncentruje się w szczególności na rynkach Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej. Skupia się w pierwszym rzędzie na krajach, w których w jakiejś formie jest już aktywna i może wykorzystać posiadane bogate doświadczenia w zakresie zarządzania koncernem energetycznym na świeżo zliberalizowanym rynku energii elektrycznej i przekazać dalej posiadane know-how. Kolejną ważną dziedzinę działalności za granicą stanowią odnawialne źródła energii na terenach charakteryzujących się odpowiednimi warunkami naturalnymi. Grupa ČEZ należy do dziesięciu największych korporacji energetycznych w Europie.

Rok 2011 przyniósł akwizycjom zagranicznym najlepsze wyniki w historii. Całkowity zysk operacyjny (EBITDA) zagranicznych akwizycji osiągnął niemalże 11 miliardów czeskich koron, co stanowi o 2 miliardy lepszy wynik niż w 2010 r., który jak dotychczas był najlepszym rokiem. Wyniki zagranicznych akwizycji ČEZ zapewniły już zwrot prawie 80 % zainwestowanych środków.

Do Grupy ČEZ na końcu 2011 r. należało 76 zagranicznych spółek z prawie czternastoma tysiącami pracowników w ośmiu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Udział tych spółek w przychodach Grupy ČEZ wynosi już 67 miliardów czeskich koron, natomiast w zakresie aktywów trwałych jest to jedna czwarta.

Spółki Grupy ČEZ działające bezpośrednio w branży energetycznej mają swoje siedziby – poza Republiką Czeską – także w Albanii, Bułgarii, na Węgrzech, w Holandii, Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Serbii i w Turcji. W Albanii Grupa ČEZ prowadzi jedyną spółkę dystrybucyjną w kraju. W Bułgarii zapewnia dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w zachodniej części kraju i prowadzi produkcję energii elektrycznej we własnej elektrowni zasilanej węglem, usytuowanej niedaleko czarnomorskiego portu Warna. W Polsce do Grupy ČEZ należą dwie elektrownie zasilane węglem kamiennym, znajdujące się w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską, oraz spółka przygotowująca budowę elektrowni wiatrowych. W Rumunii Grupa ČEZ działa w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – eksploatuje park elektrowni wiatrowych Fântânele i Cogealac oraz system elektrowni wodnych Reşiţa, a także działa w branży dystrybucji energii elektrycznej. W Turcji Grupa ČEZ prowadzi wraz z miejscowym partnerem spółkę dystrybucyjną a ponadto produkuje energię elektryczną w elektrowniach gazowych, wodnych i wiatrowych. W pozostałych państwach funkcjonują spółki zajmujące się handlem hurtowym energią elektryczną i innymi towarami oraz ich instrumentami pochodnymi, a także spółki pośredniczące we własności aktywów i prowadzące działalność finansową. W całej Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej Grupa ČEZ prowadzi obrót energią elektryczną i gazem ziemnym na rynku hurtowym.

Grupa ČEZ jest jednym z dziesięciu największych europejskich przedsiębiorstw energetycznych.

Top 10 europejskich przedsiębiorstw energetycznych (liczba klientów w 2010 r., w mln)
Top 10 europejskich przedsiębiorstw energetycznych (kapitalizacja rynkowa w mld EUR na dzień 17 maja 2011 r.)

Jubileusze elektrowni Grupy ČEZ

W 2010 r. niektóre elektrownie Grupy ČEZ obchodziły rocznice.

Przejdź w górę

Navigace: