Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Technicko-ekonomická studie optimálního řešení změny zařízení na hladině VVN a VN

Předmětem studie bylo zpracování několika různých variant napájení podniku, zahrnující i změnu rezervního napájení, včetně celkové modifikace páteřní sítě na napěťových hladinách VVN, VN, NN,

Pro každou z variant bylo uvedeno vyčíslení technických ztrát, nákladů na tyto ztráty, náklady na pořízení, servis a údržbu zařízení. Tato řešení byla následně porovnána se stávajícím stavem.

Výstupem studie byl návrh změny stavu transformátorů, kabelů, celková změna topologie napájení a nalezení celkových úspor.

Přínosy návazné rekonstrukce

  • Snížení nákladů na provoz trafostanic
  • Snížení rizika ztráty napětí na transformátorech automatickým záskokem
  • Zvýšení spolehlivosti distribuce elektřiny v podniku
  • Úspora nákladů při snížení ztrát na transformaci a rozvodu elektřiny

Základní údaje

  • Celkový příkon podniku: 12 MW.
  • Instalace: 2 x transformátor, 110/10 kV 16 MVA, rozvodna 110 kV, 10kV.
  • Navrhované investiční náklady: 54 528 mil Kč.
  • Návratnost: 11,4 let.