Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Jasně a přehledně zhodnotí stávající způsob a úroveň využívání energie v budově a doporučí opatření pro snížení její energetické náročnosti.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracovaný dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy upravuje odst. 1 a 2, § 7a, zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10 v platném znění, což je energetický specialista, který je oprávněn ke zpracování PENB.

Chci vypracovat PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje

 • účel zpracování PENB
 • základní informace o hodnocené budově
 • informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
 • energetickou náročnost hodnocené budovy
 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • doporučení a posouzení opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větších změnách dokončené budovy
 • identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování PENB

Průkaz energetické náročnosti budov je povinný pro

 • všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:
  - výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
  - vlastnictví budov užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
  - prodeji budovy nebo její ucelené části
  - pronájmu budovy nebo její ucelené části

Platnost průkazu energetické náročnosti budovy

 • 10 let ode dne jeho vyhotovení
 • do provedení větší změny dokončené budovy
 • do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo ohřev vody

Průkaz energetické náročnosti budov není povinný pro

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně (nutné stanovisko orgánu státní památkové péče),
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u budov, které byly vystavěny a poslední větší změna dokončené budovy na nich byla provedena před 1. 1. 1947 (nutná písemná dohoda obou stran),
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy.

Vybrané reference

Zákazník

Adresa

Termín plnění Místo plnění

Univerzita J. E. Purkyně

Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem

 

2015 Ústí nad Labem

SEDAB, s.r.o.

Mírová 2824/1, 400 11 Ústí nad Labem

2015 Ústí nad Labem

Bytové družstvo v Orlové

Masarykova třída 1326,               735 14  Orlová

2015 Orlová

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Průkaz energetické náročnosti budovy_produktový listpdf139 kB