Skip to Content

Přechod na nové zdroje energie

SDG7

Potřeba řešení změn klimatu je hlavním důvodem pro přechod od energetiky s převahou fosilních paliv k energetice založené na bezemisních zdrojích energie. Transformace energetického sektoru nabízí příležitosti pro udržitelný rozvoj, energetickou bezpečnost, zlepšení zdraví, tvorbu pracovních míst a další společenské výhody. Výroba energie z obnovitelných zdrojů je pouze jednou z částí přechodu na nízkoemisní energetiku. Dalším ústředním faktorem je použití technologií ke zlepšení energetické účinnosti.

Ve Skupině ČEZ je strategie energetické transformace dána v rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, která byla zveřejněna v květnu 2021. Třemi strategickými prioritami VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka jsou: (1) transformace výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení klimatické neutrality do roku 2040 (původně bylo cílem dosáhnout uhlíkové klimatické neutrality do roku 2050); (2) nejvýhodnější nákladově nejefektivnější energetická řešení a nejlepší zákaznická zkušenost na trhu; (3) rozvíjení Skupiny ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s principy ESG.

Mezinárodní iniciativa SBTi (Science Based Targets initiative), která poskytuje expertní posouzení nastavených klimatických cílů pro firmy po celém světě, ověřila, že střednědobé cíle Skupiny ČEZ jsou v souladu s cílem Pařížské dohody.

Dekarbonizační strategie Skupiny ČEZ zahrnuje efektivní řízení existujících uhelných elektráren v blízkosti uhelných pánví a transformaci teplárenství pro přeměnu výrobního portfolia. Podíl elektřiny vyrobené z uhlí se sníží z 39 % v roce 2019 na 25 % do roku 2025 a 12,5 % do roku 2030. V souladu s plánovaným snižováním emisí má Skupina ČEZ v úmyslu omezit provoz vybraných uhelných elektráren a do budoucna již nebude stavět nové. V oblasti teplárenství plánuje Skupina ČEZ vyřadit uhlí do roku 2030.

Místo uhelných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na zvyšování kapacity stávajících a budování nových bezemisních obnovitelných zdrojů energie (OZE), především fotovoltaických elektráren. Skupina ČEZ plánuje výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie, aby navýšila kapacitu OZE do roku 2025 o 1,5 GW instalovaného výkonu a do roku 2030 celkem o 6 GW. Nová zařízení vzniknou na místech stávajících klasických elektráren, brownfieldů, bývalých důlních výsypek, zastavěných ploch a na pozemcích s nižší kvalitou půdy. Příkladem změny využití vlastního areálu pro instalaci solární elektrárny je parkoviště v jaderné elektrárně Dukovany. Je zde 322 parkovacích míst zastřešených konstrukcí s 2 600 oboustrannými fotovoltaickými panely s roční výrobou energie 850 MWh.

Jaderné elektrárny budou součástí stabilního a uhlíkově neutrálního výrobního portfolia. Skupina ČEZ přijímá opatření ke zvýšení jejich účinnosti, aby zajistila stabilní a spolehlivý provoz. V roce 2022 podepsala Skupina ČEZ s Jihočeským krajem memorandum o vzniku Jihočeského jaderného parku (South Bohemian Nuclear Park), jehož cílem je urychlit přípravu a zavedení malých modulárních reaktorů.

Ve Skupině ČEZ se v rámci energetické transformace spojuje holistický udržitelný přístup k energetice se specifickými potřebami jednotlivých zákazníků. Postupně zvyšujeme zájem o výrobu bezemisní elektřiny z obnovitelných zdrojů přímo v místech spotřeby, budujeme samosprávné chytré distribuční sítě, podporujeme digitalizaci a automatizaci energetických řešení, snižujeme plýtvání energiemi, a naopak podporujeme jejich efektivní využívání.

Dále také Skupina ČEZ aktivně spolupracuje se státními institucemi. V roce 2022 podepsala Skupina ČEZ s Ministerstvem životního prostředí ČR Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany klimatu. Dále probíhají aktivity spojené s finančními prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR. V prvním kole výzvy RES+ č. 2/2021 byla Skupina ČEZ úspěšná se 17 projekty FVE o celkovém instalovaném výkonu 173 MWp. V další výzvě č. 2/2022 pak Skupina ČEZ uspěla s 24 projekty s celkovým instalovaným výkonem 727,7 MWp.

Naším cílem je rozvíjet čisté technologie také v dopravě a e-mobilitě. Instalujeme stále více dobíjecích stanic pro elektromobily, abychom umožnili nízkoemisní způsoby dopravy. V roce 2022 vybudovala Skupina ČEZ v České republice 126 dobíjecích stanic pro elektromobily. To je zatím nejvyšší počet za jeden rok; o rok dříve společnost zprovoznila 115 stanic. Skupina ČEZ na konci roku 2022 provozovala 515 dobíjecích stanic s celkovým výkonem více než 34 MW. V České republice má Skupina ČEZ přibližně 40% tržní podíl z celkového počtu dobíjecích elektrostanic. V roce 2022 si řidiči u stanic Skupiny ČEZ dobili automobil 265 tis. krát, o 25 % více než v roce 2021. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by mělo být do roku 2030 k dispozici 19 tis.– 35 tis. dobíjecích bodů.

Skupina ČEZ podepsala memorandum, které zahajuje úvodní fáze pilotního projektu provozu 10 vodíkových autobusů ve Středočeském kraji. Bude zde také vybudována plnicí stanice na 100% zelený vodík, první v České republice. Elektřinu pro výrobu vodíku budou dodávat vodní elektrárny Skupiny ČEZ.

Přechod na obnovitelné zdroje energie

Vodní, větrná a solární energie

Strategickou prioritou VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka je přeměnit výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040. Podíl uhlí na výrobě se dlouhodobě snižuje a v současné době tvoří bezemisní zdroje včetně jaderných více než 61 % celkové výroby Skupiny ČEZ.

V souladu se strategií VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka zvyšuje Skupina ČEZ efektivitu provozu a objem výroby ve stávajících vodních elektrárnách. Akumulační a přečerpávací vodní elektrárny zajišťují dynamickou funkci elektrizační soustavy a elektrárny slouží jako nezbytná záloha soustavy. V Česku má Skupina ČEZ přibližně dvoutřetinový podíl na využívaném potenciálu vodní energie. Provozujeme vodní elektrárny na vltavské kaskádě a přečerpávací elektrárny v Dalešicích, Štěchovicích a Dlouhých Stráních. Provozujeme také malé průtočné vodní elektrárny na několika řekách v ČR.

V roce 2022 zmodernizované vodní elektrárny Skupiny ČEZ udržely stabilní úroveň produkce bezemisní elektřiny nastavenou v posledních 4 letech. Všechny vodní elektrárny Skupiny ČEZ v České republice vyprodukovaly více než 2,1 TWh elektřiny.

Komplexní modernizace vodních elektráren Skupiny ČEZ byla klíčovou součástí zachování stabilních zdrojů energie a stability soustavy Jde o největší projekt svého druhu v historii české vodní energetiky, který trval posledních 15 let a stál více než 3 mld. Kč. V rámci tohoto projektu bylo modernizováno 38 bloků 22 vodních elektráren, celkový výkon modernizovaných bloků nyní činí 1 425 MW. Při modernizaci byly využity nejnovější poznatky vědy a techniky, díky nimž elektrárny dosáhly zvýšení účinnosti o 5 %. Za stálých hydrologických podmínek budou modernizované bloky ročně vyrábět o desítky GWh více bezemisní elektřiny z vody, čímž přispějí k udržitelnému hospodaření s cenným zdrojem. Například elektrárna Slapy ušetří 80 mil. litrů vody ročně při výrobě stejného množství bezemisní elektřiny. V rámci modernizace byl v roce 2022 instalován 60tunový turbínový blok. Dokončená modernizace elektrárny Slapy je dalším z realizovaných kroků ke zvýšení energetické účinnosti a hospodárnému nakládání se zdroji.

Dalším pozitivním aspektem modernizace je snížení objemu olejové náplně v hydraulickém ovládání bloků. Zvýšení tlaku v regulační hydraulice způsobí výrazné snížení objemu olejové náplně a sníží se i spotřeba energie čerpadel. Například elektrárna Kamýk snížila objem provozní olejové náplně v regulaci turbíny o 86 procent z původních cca 8 500 l na dnešních 1 200 l.

Součástí modernizace vodních elektráren je i instalace on-line diagnostiky, která umožňuje sledovat až 10 technických parametrů. On-line diagnostika byla dosud nainstalována na 18 blocích. Diagnostika nepřetržitě měří provozní podmínky turbosoustrojí, generátorů a transformátorů. Přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu, optimalizaci nákladů na údržbu a řízení životnosti.

Skupina ČEZ působí v oblasti větrné energetiky nejen v České republice, ale i v zahraničí. První moderní větrné elektrárny Skupiny ČEZ v Česku byly spuštěny v roce 2009. Tyto bloky se nacházejí u Věžnice na Vysočině a u Janova v Pardubickém kraji. Jejich instalovaný výkon je v obou případech přibližně 4 MW.

V roce 2022 provozovala Skupina ČEZ v České republice i v zahraničí větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem přibližně 142 MW. V Německu provozují společnosti Skupiny ČEZ 53 turbín v 10 pevninských větrných parcích s celkovým instalovaným výkonem 133,5 MW. Větrné elektrárny v Německu v roce 2022 vyrobily 255 GWh bezemisní elektřiny, (228 GWh v roce 2021 a 292 GWh v roce 2020). Skupina ČEZ se také významně angažuje v developmentu větrných projektů ve Francii a Německu. Ve Francii v současné době Skupina ČEZ rozvíjí portfolio 15 pevninských větrných elektráren s instalovanou kapacitou do 207 MW, přičemž první projekt v Aschères-le-Marché (12 MW, 4 turbíny) byl plně uveden do provozu v březnu 2023. V Německu Skupina ČEZ rozvíjí ve spolupráci s lokálními developery 12 větrných projektů s potenciální instalovanou kapacitou 193,5 MW. Nejpokročilejší projekt v Německu (Datteln, 11,4 MW, 2 turbíny) by měl být zprovozněn do konce roku 2023. Větrné elektrárny v Turecku mají instalovaný výkon 28,2 MW.

Ke konci roku 2022 bylo téměř 70 % portfolia Skupiny ČEZ v oblasti větrných elektráren v západní Evropě ve fázi rozvoje.

Skupina ČEZ v současné době provozuje v České republice fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 126 MW, které ročně pokryjí poptávku přibližně 40 000 českých domácností. Zároveň Skupina ČEZ připravuje řadu rozsáhlých bezemisních projektů nových solárních zdrojů s výkonem tisíců MW, které postupně nahradí vyřazované uhelné elektrárny. Skupina ČEZ plánuje v rámci strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka výstavbu nových obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky tak, aby do roku 2025 navýšila o 1,5 GW instalovaný výkon a do roku 2030 celkem o 6 GW v OZE.

Důležitým cílem Skupiny ČEZ je také pomáhat s dekarbonizací našim zákazníkům. V listopadu 2022 začala Skupina ČEZ s instalací největší fotovoltaické elektrárny v centru Prahy na střeše Kongresového centra Praha. Celkem zde bude umístěno 2 080 solárních panelů o ploše 7 tis. m2. Tento projekt by měl přinést roční úspory energie ve výši 5,5 milionu Kč.

Skupina ČEZ instalovala fotovoltaické panely také v areálu společnosti ČEPRO (akciová společnost se 100 % majetkovou účastí státu). Tato elektrárna se skládá z 1 300 panelů a má celkový instalovaný výkon 516 kWp.

Další významná fotovoltaická elektrárna byla instalována na střeše obchodního řetězce Billa v Modleticích (u Prahy). Ročně přispívá ke snížení emisí CO2 o 471 t.

Na samém konci roku 2021 Skupina ČEZ dokončila akvizici německé skupiny Belectric, světového lídra v oblasti projektování fotovoltaických elektráren. Skupina Belectric působí v Německu, Francii, Velké Británii, Itálii a Izraeli. V rámci této skupiny byla dokončena výstavba fotovoltaické elektrárny Tramm Göthen v Německu s instalovaným výkonem 172 MWp.

Pro testování vlastností a použití různých typů panelů provozuje Skupina ČEZ od roku 2021 v Ledvicích experimentální fotovoltaickou elektrárnu. Testují se zde nová řešení a technologie, jako jsou panely s dvojitým sklem a dvojitou čelní plochou, které umožňují využití osvětlení z obou stran, solární panely s polovičním řezem pro zvýšení výkonu a životnosti a panely PERC, které jsou účinné v částečném stínu nebo při znečištění. Testují se také panely pro agrivoltaiku (agrofotovoltaiku) – jde o vertikálně umístěné panely vhodné pro kombinaci výroby čisté elektřiny se zemědělstvím. Tato špičková technologie vytváří řešení pro udržitelné zemědělské systémy. Skupina ČEZ vyhodnocuje vlastnosti a vhodnost různých typů panelů, které budou využity při připravovaném rozvoji velkých solárních parků. Vedle toho Skupina ČEZ provozuje pilotní plovoucí solární elektrárnu na horní nádrži přečerpávací elektrárny Štěchovice. V této fázi je instalovaný výkon 87,36 kWp. V budoucnu by mohla horní nádrž elektrárny díky svým rozměrům pojmout solární panely o výkonu až 2,5 MWp.

Přechod na bezemisní energetiku

Jaderná energie

Jaderné elektrárny budou součástí stabilního a klimaticky neutrálního výrobního portfolia. Skupina ČEZ přijímá opatření ke zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti obou svých jaderných elektráren Dukovany a Temelín s cílem zajistit jejich stabilní a dlouhodobý provoz. Za zmínku stojí zejména výměna separátorů v Temelíně realizovaná v letech 2020 až 2021, kterou se podařilo navýšit dosažitelný výkon tohoto zdroje na 2×1 086 (MW) a navíc s přínosem pro životní prostředí díky úspoře jednotek tisíc tun emisí CO2 ročně.

Díky spolehlivému, bezporuchovému provozu a modernizaci zařízení dosáhla Jaderná elektrárna Temelín v prosinci 2022 historicky nejvyšší měsíční výroby elektřiny 1 639 647 MWh. Celkově za rok 2022 vyrobily obě jaderné elektrárny 31,02 TWh bezemisní elektřiny, což je meziročně nárůst o 0,94 % a nejvyšší roční výroba v historii společnosti.

Od roku 2017 společnost ČEZ, a. s. realizuje program T30T, podle kterého chce trvale dosahovat výroby alespoň 30 TWh v jaderných elektrárnách ročně při zachování bezpečného a stabilního provozu. Na základě cílů stanovených strategií VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka v následujících letech plánuje ČEZ, a. s., zvýšit jejich bezemisní výrobu až o další 2 TWh (podle harmonogramu odstávek) a usilovat minimálně o jejich 60letou životnost.

Společnost ČEZ, a. s., postupně modernizovala a vylepšovala obě své jaderné elektrárny a podařilo se jí bezpečně zvýšit výkon obou klíčových jaderných zdrojů bez emisí a bez výkupů pozemků, které by jinak byly nutné pro výstavbu nových elektráren. V současné době dodávají elektrárny Dukovany a Temelín do sítě bezemisní energii, která pokrývá více než 40 % celkové roční spotřeby České republiky.

Dalším klíčovým prvkem plánu na posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky je připravovaná výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech. V této záležitosti došlo na začátku roku 2022 k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele a na konci téhož roku obdržela společnost ČEZ, a.s. celkem 3 nabídky na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech, které budou vyhodnocovány. Zároveň se v roce 2022 zrychlila příprava pro vybudování malého modulárního reaktoru (SMR), mezi nejvýznamnější události patří podepsání memoranda mezi ČEZ, a.s., Jihočeským krajem a ÚJV Řež a.s., na základě čehož vznikl Jihočeský jaderný park (South Bohemian Nuclear Park) a dále zahájení geologických průzkumů lokality Temelín.

Přechod na čistší energii

Plyn

Plyn hraje důležitou roli při přechodu na čistší energii tím, že umožňuje postupný odklon od uhlí. Čtvrtina celkových emisí CO2 v České republice pochází z výroby tepla, která byla v minulosti do značné míry závislá na uhlí. Transformace tepláren Skupiny ČEZ je jednou z klíčových oblastí, díky níž dosáhneme našich ekologických závazků a snížení emisí vedoucích k nízkoemisní výrobě, které jsme si stanovili v naší strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Od roku 2030 budou všechny teplárny Skupiny ČEZ v České republice včetně lokality Mělník (největší teplárenské lokality v České republice) vyrábět teplo pouze z nízkoemisních zdrojů.

Transformace teplárenství

Skupina ČEZ plánuje v příštích letech investovat do přeměny tepláren odhadem 30 až 40 mld. Kč, přičemž významná část připadne na lokalitu Mělník. Prvním krokem plánované transformace bylo odstavení největšího uhelného bloku v lokalitě Mělník – elektrárny Mělník III (2021). Díky jejímu odstavení se v lokalitě vyrábí elektřina a teplo pouze v kombinované výrobě, která má vyšší energetickou účinnost a nižší emise. Současně se začíná připravovat výstavba paroplynových zdrojů s vysokou účinností, u kterých máme ambici splňovat kritéria udržitelnosti dle EU taxonomie. A do budoucna se počítá s využitím dalších nízkoemisních technologií, jako jsou kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo zařízení na energetické využití odpadů. Ty postupně nahradí elektrárny Mělník II a Mělník I. Hnědouhelný blok Mělník II bude v mezidobí do svého odstavení fungovat částečně jako záložní zdroj. Uhelná skládka již odstavené elektrárny Mělník III bude v budoucnu využita pro fotovoltaickou elektrárnu. Plánovaná ekologická opatření nebudou mít vliv na kvalitu dodávek tepla zákazníkům.

Současně s postupným odstavováním uhelných elektráren budou zbourány také dále nevyužitelné budovy. Skupina ČEZ provádí vždy před zahájením demolice screening odpadů, aby identifikovala využitelné a nebezpečné odpady. Demolice budov budou v souladu s tím prováděny tak, aby se vytěžilo maximum znovu použitelných materiálů.