S�riov�, nebo paraleln�? fyzik�ln� z�klady

Obsah >>>        

SPOJOV�N� ODPOR� ZA SEBOU - s�riov�
S�riov�
Celkov� nap�t� U p�ipojen� k s�riov� zapojen�m spot�ebi��m se rovn� sou�tu nap�t� na jednotliv�ch odporech: U = U1 + U2. Obvod nen� rozv�tven� a proto v�emi jeho prvky proch�z� stejn� proud I. S vyu�it�m Ohmova z�kona m��eme ur�it v�sledn� odpor:

S�riov� Celkov� odpor za sebou zapojen�ch spot�ebi�� se rovn� sou�tu jednotliv�ch odpor�SPOJOV�N� ODPOR� VEDLE SEBE - paraleln�
Paraleln�V paraleln�m zapojen� je na v�ech prvc�ch stejn� nap�t� U, ale jednotliv�mi v�tvemi mohou proch�zet r�zn� proudy. Celkov� proud I se rovn� sou�tu proud� proch�zej�c�ch jednotliv�mi v�tvemi obvodu.: I = I1 + I2. S vyu�it�m Ohmova z�kona m��eme ur�it v�sledn� odpor:

Paraleln�P�i paraleln�m zapojen� spot�ebi�� se p�evr�cen� hodnota v�sledn�ho odporu rovn� sou�tu p�evr�cen�ch hodnot jednotliv�ch odpor�

Topn� spir�ly

P��kladem kombinovan�ho spojen� odpor� (v tomto p��pad� topn�ch spir�l) je p�ep�na� elektrick�ho spor�ku nebo va�i�e. Podle polohy p�ep�na�e je k nap�jec�mu nap�t� p�ipojena jedna nebo n�kolik topn�ch spir�l, zapojeny mohou b�t s�riov� nebo paraleln�. Na n�sleduj�c�m p��kladu maj� topn� spir�ly odpory:
R1 = 138 ohm�   R2 = 138 ohm�   R3 = 60 ohm�
Pou�it�m vztah� pro zapojov�n� odpor�, Ohmova z�kona a vztah� pro elektrick� v�kon m��eme ov��it, �e:
1. stupe� 2. stupe� 3. stupe�
1. stupe�
R1, R2, R3 v s�rii
R = 336 ohm�
I = 0,7 A, U = 220 V
P = 145 W
2. stupe�
R2, R3 v s�rii
R = 198 ohm�
I = 1,1 A, U = 220 V
P = 245 W
3. stupe�
zapojen pouze R2
R = 138 ohm�
I = 1,6 A, U = 220 V
P = 350 W

 
4. stupe� 5. stupe� 6. stupe�
4. stupe�
zapojen pouze R3
R = 60 ohm�
I = 3,7 A, U = 220 V
P = 800 W
5. stupe�
R2, R3 paraleln�
R = 42 ohm�
I = 5,3 A, U = 220 V
P = 1150 W
6. stupe�
R1, R2, R3 paraleln�
R = 32 ohm�
I = 6,9 A, U = 220 V
P = 1500 W