Magnety a elektromagnety

Obsah >>>        

Pou�it� elektromagnet�

- JE��B -
animace (uka� my��)

Rel�
Rel�
 

Zvonek
Pevn� disk
Pevn� disk
Elektomagnetick� je��b - na jeho rameni je zav�en siln� elektromagnet. Pokud je do c�vky zapojen� proud, elektromagnet p�itahuje ocelov� p�edm�ty a je��b je m��e p�en�et bez dal��ho upev�ov�n�. Vyzkou�ejte si animaci!

Magnetick� up�n�n� - ocelov� p�edm�t se na n�kter�ch obr�b�c�ch stroj�ch uchycuje pomoc� siln�ch elektromagnet�, um�st�n�ch pod povrchem up�nac� desky.

Elektromagnetick� rel� - skl�d� se z elektromagnetu a jednoho nebo n�kolika kontakt� (obr�zek). Pr�chodem proudu c�vkou se p�it�hne k j�dru kotva a p�itom spoj� nebo rozpoj� kontakty. Po vypnut� proudu se kontakty op�t vr�t� do p�vodn�ho stavu. Rel� je d�le�it�m prvkem automatizace, nap��klad na �eleznici.

Elektromagnetick� jisti� - nahrazuje d��ve b�n� tavn� pojistky nap�. v bytech. P�i p�ekro�en� povolen� velikosti proudu elektromagnet p�it�hne kotvu a tak p�eru�� elektrick� obvod. Po odstran�n� poruchy se jisti� znovu zapne zvednut�m p��ky.

Elektromagnetick� p�eru�ova� proudu (Wagnerovo klad�vko) - je z�kladem elektrick�ho zvonku nebo bzu��ku. Stisknut�m tla��tka za�ne elektromagnetem proch�zet proud, j�dro se zmagnetuje a p�it�hne pru�nou ocelovou kotvu. Jej� pali�ka ude�� do zvonku a sou�asn� se p�eru�� kontakt. Magnetick� pole zanikne, kotva odsko�� od j�dra, obvod se op�t spoj� a cel� d�j se opakuje.

Pevn� disk - informace zpracov�van� po��ta�em se ukl�daj� ve form� magnetick�ho z�znamu, k z�znamu a �ten� slou�� miniaturn� magnetofonov� hlava (obr�zek). Podobn� se informace uchov�vaj� na disket�, magnetofonov�m p�sku nebo na videokazet�.

Elektromagnetick� m��ic� p��stroj - m��en� proud proch�z� c�vkou, v jej� dutin� jsou dva p�sky z m�kk� oceli. Jeden p�sek je pevn�, druh� oto�n� a spojen� s ru�kou ukazatele. Zapojen�m proudu se oba p�sky souhlasn� zmagnetuj�, odpuzuj� se a oto�n� p�sek se odch�l� t�m v�c, ��m v�t�� je proch�zej�c� proud.

V dob�ch p�ed rozvojem polovodi�ov� techniky m�ly elektromagnety vyu�it� i v dal��ch oborech - telegrafn� p��stroje, telefonn� �st�edny, signaliza�n� za��zen� apod.


Vodi� v magnetick�m poli
P�soben� magnetick�ho pole na vodi� s proudem se v praxi vyu��v� v �ad� stroj� a p��stroj�:

Motor
Elektromotor
 
Reproduktor
Reproduktor - �ez
 
Reproduktor
Reproduktor. soustava
Elektromotor - jedna c�vka je nepohybliv� (stator) a druh� je v jej� t�sn� bl�zkosti upevn�na oto�n� (rotor). P�ivedeme-li proud do obou c�vek, za�nou na sebe vz�jemn� p�sobit a rotor se rozto��. Elektrick� energie se prost�ednictv�m magnetick�ho pole p�em��uje na energii pohybovou. Motory mohou m�t r�znou konstrukci: stejnosm�rn�, na st��dav� proud jednof�zov� nebo trojf�zov�. Elektromotory pat�� k nejroz���en�j��m elektrick�m stroj�m v pr�myslu, doprav� i v dom�cnostech.

Reproduktor - v siln�m magnetick�m poli permanentn�ho magnetu je v �zk� meze�e um�st�na kmitac� c�vka. C�vka je spojena s pap�rovou membr�nou ku�elov�ho tvaru. P�ivedeme-li do c�vky prom�nn� proud ze zesilova�e, rozkmit� se spolu s c�vkou i membr�na. Kmitaj�c� membr�na se st�v� zdrojem zvuku.
Lep�� reprodukci zvuku poskytuj� reproduktorov� soustavy. Jejich sk��� obsahuje n�kolik reproduktor� ur�en�ch pro r�zn� ��sti zvukov�ho spektra: vysokot�nov�, st�edot�nov� a hlubokot�nov�.

Elektrodynamick� m��ic� p��stroj - je tvo�en dv�ma c�vkami, jednou nepohyblivou a druhou oto�nou, kter� je spojena s ru�kou ukazatele. Zapojen�m c�vek do m��en�ho obvodu se oto�n� c�vka vychuluje v�c nebo m��. Tento princip se nej�ast�ji pou��v� ve wattmetru pro m��en� p��konu spot�ebi��.

Magnetoelektrick� m��ic� p��stroj - v magnetick�m poli trval�ho magnetu je um�st�na oto�n� c�vka. Proch�z�-li c�vkou m��en� proud, vychyluje magnetick� pole c�vku t�m v�c, ��m v�t�� je proud. K c�vce je p�ipojena ru�ka ukazatele. T�mto m��idlem m��eme p��mo m��it pouze stejnosm�rn� proud.