Rozvodna vysokého napětí 22 kV již dodává energii do průmyslové zóny Triangle

Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Archiv tiskových zpráv » Rozvodna vysokého napětí 22 kV již dodává energii do průmyslové zóny...

Skupina ČEZ dokončila na Žatecku výstavbu rozvodny vysokého napětí 22 kV, která si vyžádala investice ve výši 31 milionů korun.

Stavba byla zahájena souběžně s výstavbou vedení 110 kV v listopadu 2006. Díky příznivým klimatickým podmínkám se dařilo rychle realizovat stavební část, která byla dokončena v dubnu 2007. Následně byla montována technologie. 

 

„V současné době byly dokončeny  funkční zkoušky, které prověřily spolehlivost všech systémů a distribučního zařízení. Rozvodna vysokého napětí 22 kV, kam jsou zaústěna veškerá vedení 22kV související s průmyslovou zónou Triangle je již v plném provozu,“  říká Filip Secký, ředitel úseku Obnova sítí z ČEZ Distribuce, a.s., a dodává, „rozvodna zásobuje všechny stávající odběry  průmyslové zóny a umož?uje dodávat  požadovaný příkon až do výše 20 MW.“

 

V rámci 1. etapy výstavby byla dokončena stavba dvojnásobného vedení velmi vysokého napětí 110kV na trase mezi transformovnami Výškov  a Triangle. Délka trasy venkovního vedení je 9,3 km a má 39 stožárů. Další zrealizovanou stavbou je kabelové vedení vysokého napětí 22 kV umístěné v prostoru průmyslové zóny Triangle v délce trasy 8,4 km, včetně tří betonových distribučních trafostanic. Na kabelové vedení byla rovněž připojena trafostanice žadatele IPS Alpha a Hitachi.

Dosud byly vynaloženy na 1. etapu náklady ve výši cca 111 mil. Kč.

 

V souvislosti s dalším rozvojem průmyslové zóny TRIANGLE se předpokládá  výstavba dalšího zařízení velmi vysokého napětí – venkovního vedení a rozvodny.

Předpokládaný celkový příkon pro průmyslovou zónu by měl činit  75 MW a náklady spojené s připojením nové průmyslové zóny jsou vyčísleny zhruba na 220 mil. Kč

 

S rozvojem průmyslových zón, vzrůstajícím počtem obchodních a průmyslových center a také pozvolna se rozšiřujícím počtem bytů a rodinných domů souvisí také rostoucí zájem o nová připojení k distribuční soustavě Skupiny ČEZ. Za minulý rok zrealizovala Skupina ČEZ 17 743 nových připojení, z toho celkem 1208 nových připojení na severu Čech. Jedná se o připojení do distribuční soustavy tzv. „na zelené louce“, kdy dochází k připojení nových odběrných míst u nově vystavěných rodinných domů či bytových jednotek.

Další připojení souvisejí se změnou odběratele elektřiny, kdy dochází k montáži elektroměru po demontáži při změně odběratele či při neplacení za dodávky elektřiny. Za rok 2006 zrealizovala Skupina ČEZ na celém svém distribučním území více než 62 tisíc těchto připojení.

 

Skupina ČEZ  investuje v roce 2007 do obnovy a posílení distribučních sítí na celém jejím distribučním území 6,8 miliardy korun. Jen na území severních Čech jsou naplánovány prostředky přesahující 1,3 mld. Kč. Ve srovnání s lo?ským rokem se jedná o částku vyšší o více než 100 mil.Kč.

 

Cílenými investicemi je umož?ován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionu s vysokou nezaměstnaností. V oblasti ekologie jsou investice zaměřené na snížení ekologických zátěží a ochranu ptactva před popálením.

 

 

Skupina ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 152 733 km. Na severu Čech jde o vedení v délce 24 890 km.Údržba tohoto vedení si vyžaduje nemalé investice, které mají za cíl zabezpečit vysoký standard kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny a prostřednictvím dalšího rozvoje distribuční soustavy umožnit připojení novým žadatelům. Tyto aktivity zajišťuje ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně.

 

So?a Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

 

Zveřejněno: 20. 7. 2007

Menu:
FAQ  Fotografie  Jaderné elektrárny  Loga  Magazín ČEZ News Statistiky  Tiskové zprávy  Videa 

Důležité kontakty

  • Zákaznická linka840 840 840
  • Poruchová linka840 850 860

Další kontaktyNapište nám

content NOT FOUND (404) - /www/cs/popbubbles.html