---------------------------    URYCHLOVAČE ČÁSTIC     ---------------------------
 
Lineární urychlovače  
 
   
Jaderná fyzika potřebuje ke studiu základních částic, jaderných sil a jaderných reakcí částice s mimořádně velkými energiemi. Zdrojem částic by sice mohly být různé jaderné reakce, ale energie takto získaných částic je pro potřeby výzkumu příliš malá. Proto hledali fyzikové a technici způsob, jak energii částic zvýšit na požadovanou hodnotu. Vznikla řada typů urychlovačů, které v dnešní době patří k základní výzbroji jaderné fyziky. Lze jimi vyvolávat a studovat reakce, které by jinak v přírodě vůbec nevznikly. Z konstrukčního hlediska můžeme rozdělit urychlovače do dvou základních skupin:
lineární urychlovače
kruhové urychlovače
Ve všech případech se využívá silového působení elektrického nebo elektromagnetického pole na nabitou částici.
 
Cockroft - Waltonův urychlovač

John Cockroft a Ernest Walton zkonstruovali roku 1920 elektrostatický urychlovač nabitých částic, jehož základem je tzv. násobič napětí. V prvním přístroji bylo použito urychlovací napětí „jen“ 100 kV. V roce 1932 se pomocí výkonnějšího typu tohoto urychlovače prováděly první experimenty s umělými přeměnami jader. Cockroft - Waltonův urychlovač se dodnes používá v některých obřích urychlovačích jako předstupeň hlavního urychlovače.
Malý elektrostatický urychlovač elektronů máme dokonce v každé domácnosti - je to obyčejná televizní obrazovka. Elektrony jsou v ní urychlovány elektrickým polem o napětí kolem 16 kV. Získaná energie však stačí jen na rozsvícení bodů na stínítku, pro účely atomové fyziky je příliš malá.
 

C - W urychlovač

Televizní obrazovka

van de Graaffův urychlovač

Jiný typ elektrostatického urychlovače zkonstruoval Robert van de Graaff. Jeho základem je generátor vysokého napětí, který známe z hodin fyziky: pohybující se pás izolantu se třením nabíjí a kovovými hroty se náboj přenáší na kulovou kovovou elektrodu. Van de Graaff v r. 1931 v Princetonu dosáhl generátorem napětí 1,5 MV a tímto napětím, rozděleným podél vakuové trubice, urychloval protony.
Dnešní urychlovače tohoto typu používají k urychlování běžně napětí několik desítek megavoltů. Používají se nejen samostatně, ale i v rámci obřích urychlovačů, podobně jako urychlovač Cockroft - Waltonův.
 

Princip generátoru

Školní generátor

Jiskrové výboje mezi elektrodami

Lineární (vysokofrekvenční) urychlovač

Švédský technik R. Videroe navrhl jiné řešení elektrostatického urychlovače: místo jednorázového urychlení vysokým napětím přišel s myšlenkou postupného vícenásobného urychlování menším napětím. První lineární urychlovač začal pracovat roku 1930 a v různých variantách se používá dodnes.
Lineární urychlovač je dlouhá řada válcových elektrod, mezi nimiž se napětí vhodně střídá tak, aby letící nabitou částici stále urychlovalo. Na elektrody se z generátoru G přivádí střídavé vysokofrekvenční napětí. Ze zdroje Z je vyzářena částice (např. proton) v okamžiku, kdy je na první elektrodě záporné napětí. Částice je k ní přitahována a urychlena. Během jejího průletu první elektrodou se změní napětí tak, že první elektroda je kladná (odpuzuje částici) a druhá má záporné napětí (přitahuje částici). V mezeře dojde k dalšímu urychlení částice. Během průletu druhou elektrodou dojde opět ke změně polarity. Částice je v další mezeře opět urychlena atd. Při dopadu na terčík T v něm urychlená částice může vyvolat různé jaderné reakce.
 

Postupné urychlování

Sestava urychlovacích elektrod

 
Největší lineární urychlovač SLAC pracuje na Stanfordově univerzitě. Kanál, ve kterém dochází k urychlování elektronů a pozitronů na energii 50 GeV, má délku přes 3 km! Také lineární urychlovače se zařazují do systému obřích urychlovačů jako injektory částic.
 
Velký lineární urychlovač - velká stavebnice z trubic a elektrod

 
 

3. kapitola

Začátek článku

Obsah