---------------------------    U CYKLOTRONU     ---------------------------
 
Prohlídka cyklotonového pracoviště
 
   
Při naší návštěvě cyklotronového pracoviště Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy jsme se mimo jiné dozvěděli:
  • Cyklotron U - 120 M je určen k urychlování protonů, deuteronů, částic alfa a kladných iontů 3He.
  • Částice mohou urychlením získat energii až 40 MeV a dosáhnout rychlosti několik desítek tisíc km/s.
  • Při velkých rychlostech se už začíná projevovat relativistická změna hmotnosti částic. Tyto efekty jsou kompenzovány zvláštním uspořádáním magnetických polí
  • Cyklotron U - 120 M je unikátní tím, že je schopen urychlovat i záporné vodíkové ionty. Je proto využíván i zahraničními vědci.

Základní technické parametry cyklotronu U-120M:
průměr urychlovací komory
maximální urychlovací poloměr
tlak v urychlovací komoře
urychlovací napětí
maximální urychlovací frekvence
maximální indukce magnetického pole
120 cm
50 cm
2.10-4 Pa
34 kV
27 MHz
2,2 T

Fotoreportáž (kliknutím se snímky zvětší):
Z řídícího centra (velínu) se ovládá a kontroluje činnost cyklotronu i všech jeho pomocných zařízení. Patří k nim mj. zdroje napětí, výkonné vývěvy i chladicí obvody.

Pancéřovými dveřmi vstupujeme do cyklotronové haly. Mezi póly silného elektromagnetu cyklotronu (červené kryty) je uložena nenápadná urychlovací komora. Vystupující urychlené částice dopadají na terčíky, v nichž vznikají radionuklidy.

Iontovým kanálem vstupují urychlené ionty do monochromátoru a z něj přes silnou zeď do experimentální haly. V terčíkových stanicích dochází k jejich reakcím s různými materiály.

Cyklotron U - 120 M slouží hlavně k přípravě radionuklidů pro medicínu, přípravě nových radionuklidů, generaci rychlých neutronů a testování materiálů používaných v jaderných reaktorech. Provádějí se zde také biofyzikální a astrofyzikální experimenty, některé také ve spolupráci s německými, americkými a italskými vědci.

 
 

4. kapitola

Začátek článku

Obsah