Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Odpovědnost za bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v ČR převzal na základě tzv. atomového zákona (§ 26 zákona č. 18/1997 Sb.) stát. Pro související činnosti založil organizační složku Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.

Finanční prostředky získává SÚRAO na svou činnost z tzv. jaderného účtu, vedeného ČNB, a ze státních dotací. Na jaderný účet připívají všichni původci radioaktivních odpadů ve výši podle vyhlášky č. 416/2002 Sb. Energetická společnost ČEZ např. platí 50 Kč za každou MWh vyrobenou v jaderných elektrárnách. Obce, na jejichž katastru leží úložiště radioaktivních odpadů, obdrží z účtu 1,5 mil. Kč ročně.

Každý vlastník povolení pro provoz jaderného zařízení – kromě odvádění příspěvků na jaderný účet – vytváří podle atomového zákona finanční rezervu na likvidaci tohoto zařízení. Finanční prostředky se shromažďují během celého provozu a jednou z povinností SÚRAO je toto pravidelné „spoření“ kontrolovat.

nakládání s odpady

Radioaktivní odpady a jejich ukládání v ČR

Z hlediska objemu tvoří největší část radioaktivních odpadů z provozu českých jaderných elektráren odpady nízkoaktivní a středněaktivní. Svou radioaktivitu ztratí za několik set let. Kapacita úložiště radioaktivních odpadů, které provozuje SÚRAO v areálu Jaderné elektrárny Dukovany (55 000 m3 ) je dostatečná pro provoz obou českých jaderných elektráren na celou dobu jejich životnosti. Nízkoaktivní a středněaktivní radioaktivní odpady se dále ukládají v někdejším dole Richard u Litoměřic. Do místního úložiště o kapacitě 8 000 m3 se uskládají odpady ze zdravotnictví, průmyslu a z výzkumu používajícího radioaktivní materiály. Pro uložení odpadů s přírodními radionuklidy je určen starý důl Bratrství u Jáchymova o kapacitě 1 200 m3. Kapacita těchto úložišť je dostatečná s výhledem několika desetiletí.

Vysoce aktivní odpady a použité jaderné palivo budou uloženy v hlubinném úložišti. Pro ně se v současné době v souladu se státní koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem hledají dvě vhodné lokality, které by měly být vybrány do roku 2015. Zprovoznění úložiště se předpokládá v roce 2065. Do té doby se o vysoce radioaktivní odpad a použité jaderné palivo musejí starat jejich původci.

Použité jaderné palivo se nyní skladuje v Jaderné elektrárně Dukovany ve dvou skladech. V Temelíně byl uveden do provozu sklad v roce 2010. Jako záložní variantu pro Jadernou elektrárnu Temelín i případné budoucí nové jaderné bloky rozhodl ČEZ vybudovat mezisklad použitého paliva v lokalitě Skalka poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Územní rozhodnutí o umístění stavby získal ČEZ v r. 2001, v současné době zde probíhají průzkumné práce a v r. 2012 bude zahájena první etapa výstavby - stavba objektu bazénu požární vody.

Definitivní uložení v ČR

Ohrožení životního prostředí odpady z jaderných elektráren je eliminováno jejich bezpečným oddělením od okolního prostředí. Skladování radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva je v současnosti zcela bezpečně vyřešeno a realizováno. Použité palivo, obsahující vysoce aktivní odpady, může být ukládáno do hlubinných úložišť. Definitivní uložení vysokoaktivních radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva je odsunuto na pozdější dobu z důvodů vývoje technologií umožňujících jednak snížit aktivitu těchto odpadů a jednak zkrátit poločas rozpadu radionuklidů obsažených v odpadu. I bez nasazení těchto technologií (při tzv. „přímém ukládání“) usnadní přirozené vymírání radionuklidů a snižování vývinu zbytkového tepla v průběhu skladování také pozdější manipulaci a sníží nároky na velikost prostoru úložiště.

Odložení ukládání použitého jaderného paliva na pozdější dobu je opodstatněno také možným využitím tohoto paliva jako suroviny pro získání čerstvého jaderného paliva pro provoz jaderných reaktorů, pokud by to bylo ekonomické. Materiál jaderného paliva totiž obsahuje přibližně třicetkrát více energie, než kolik z něj bylo získáno.

V současnosti se připravuje stavba podobného skladu v USA v Nevadské poušti, ve Švédsku (zprovoznění v roce 2018) a ve Finsku v Olkiluoto (zprovoznění v roce 2020).