Často kladené otázky

Jaké druhy energií dodáváte?

Naše společnost dodává mnoho druhů energií, které můžeme rozdělit do čtyř základních skupin: plyny a vzduch, teplo, vody, a služby spojené s dodávkou a distribucí elektřiny. Vždy je rozhodující v jaké lokalitě v rámci České republiky se zákazník nachází. Zda tam vlastníme nebo máme pronajatu přímo výrobnu dané energie, a nebo jsme schopni danou energii efektivně a optimálně pro zákazníka nakoupit. Podrobné členění energií naleznete v sekci Nase služby.

Jak informujete zákazníka o změnách cen?

Prvotní cena je vždy uvedená ve smlouvě. Jakákoliv změna ceny je možná pouze dodatky k dané smlouvě, pokud smlouva nestanoví jinak (např. dopisem, na základě cenových rozhodnutí ERÚ apod.).

Jak fungují zálohové platby?

Zálohová platba se skládá z 12 měsíčních nebo 4 čtvrtletních plateb. Její výše se stanovuje na základě „Požadavku na dodávku energií pro daný rok“, což představuje množství konkrétní energie, které je zákazníkem na daný rok požadováno. Toto množství je uvedeno následně v uzavřené smlouvě. Kalkulovaná celková cena např. v Kč/MWh je rozdělena na:

b) variabilní složku ceny (na základě variabilních nákladů na danou energii)

tato část ceny je účtována na základě skutečně odebraného, tj. odměřeného množství dané energie krát variabilní složka ceny,

b) fixní složku ceny (na základě fixních nákladů na danou energii)

tato část ceny je účtována jako měsíční paušál, tj. jako 1/12 nebo 1/4 z roční částky, která je vypočtena jako požadované (plánované) množství dané energie krát fixní složka ceny.

Jak dlouho trvá připojení nového odběrného místa?

Doba připojení je závislá především na technické složitosti konkrétního případu a také na legislativních požadavcích. Vše začíná doručením vyplněné žádosti o dodávku konkrétní energie nebo energií (samostatné žádosti pro každou energii) zákazníkem a doručením požadovaných příloh, kterými jsou např.:

a) kopie platného výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu,

b) kopie osvědčení o daňové registraci,

c) potvrzení o vlastnictví, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo kopie nájemní smlouvy,

d) kopie katastrální mapy (1:1000),

e) bankovní spojení,

f)  technická dokumentace,

g) event. revizní zprávy,

h) apod.

Poskytujete také nějaké služby?

Naše společnost poskytuje mnoho služeb v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejných osvětlení obcí a měst, v oblasti správy budov, dále poskytujeme údržbu a opravy výrobních energetických i neenergetických zařízení, montáže, revize, inženýrkou investiční činnost, pořádání odborných kurzů a školení apod. Podrobné členění našich služeb naleznete v sekci Naše služby.

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena