Telco Pro Services, a. s.

Společnost Telco Pro Services, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s účinností od 1. 1. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o novém znění Všeobecných obchodních podmínek k poskytování služeb elektronických komunikací, jež nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2017.

Hlavním důvodem změn, Všeobecných podmínek k poskytování služeb elektronických komunikací, je skutečnost, že k 1. lednu 2015 vstoupil v platnost Zákon č. 181/2014Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento zákon spolu s navazujícími předpisy přináší změny v oblasti zvýšení zabezpečení služeb elektronických komunikací, na které je nutné reagovat též v naší smluvní dokumentaci.

Další změnou vyplývající z platné legislativy je povinnost oznamovat Poskytovateli písemně, a bez zbytečného odkladu po celou dobu využívání služby, veškeré skutečnosti významné pro stanovení režimu daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH).

Změny Všeobecných podmínek tedy reagují na změny legislativy a podstatně nemění rozsah služeb, které Vám Telco Pro Services, a. s., poskytuje, naopak přináší významné posílení jejich bezpečnosti.