Úvodní str.

O záření

Sluneční kolektory
Princip kolektoru
Topení ze Slunce
Odeillo a spol.

Fotovoltaika

Na exkurzi

0bsah

 
 

 

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

HeliografSluneční záření, dopadající na zemský povrch, je nezbytnou podmínkou udržení života na naší planetě. I když k nám ze Slunce přichází mnohonásobně víc energie, které naše civilizace potřebuje, dovedeme z ní zatím využít jenom nepatrnou část. Stovky milionů let se tato energie ukládala do fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a dnes ji využíváme k vytápění, v tepelných elektrárnách nebo v dopravě. Zásoby fosilních paliv jsou však omezené a jednou přijde doba, kdy musí být nahrazeny jinými zdroji. Kromě jaderné energie k těmto zdrojům patří tzv. obnovitelné zdroje – sluneční záření, voda, vítr, biomasa apod.

Energie slunečního záření se dnes využívá v podstatě dvěma způsoby:

  • Přeměna na teplo pohlcováním záření tmavým povrchem. Tato metoda má nejširší využití v malém i velkém měřítku: zahradní skleníky, ohřev užitkové vody, vytápění budov, sluneční vařiče a dalších zařízení
  • Přímá nebo nepřímá přeměna na elektrickou energii. K přímé přeměně dochází ve fotovoltaických článcích, nepřímo se elektrická energie získává soustředěním paprsků do ohniska tepelných slunečních elektráren.
V této kapitole si projdeme základní varianty získávání a využití tepla.

 

ÚVODNÍ  -   O ZÁŘENÍ  -   SOLÁRNÍ KOLEKTORY  -   FOTOVOLTAIKA  -   NA EXKURZI  -   OBSAH