Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů (povinný výkup)

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů můžete uzavřít smlouvu o povinném výkupu s dodavatelem, který je na vašem distribučním území státem stanoven jako povinně vykupující. Podporu získáte za celkový objem elektřiny dodaný do distribuční sítě a bude vám vyplácena povinně vykupujícím. Společnost ČEZ Prodej je stanovena dle zákona 165/2012 Sb. jako povinně vykupující pro celé území ČR vyjma území jižních Čech, jižní Moravy a území města Prahy a okolí.

Jako výrobce, umožní-li vám to zákon, můžete jednou ročně požádat o změnu formy podpory. Více informací o formě podpory v režimu zeleného bonusu najdete v sekci Smluvní výkup.

Formu podpory je možné vybrat vždy v aktuálním kalendářním roce nejpozději však 30. listopadu, a změna je účinná od 1. ledna následujícího roku.

V případě zvolení formy podpory výkupních cen s vámi povinně vykupující dodavatel uzavře smlouvu. Od následujícího roku vám veškerá vyrobená elektřina bude hrazena dle platného cenového rozhodnutí, vydávaného Energetickým regulačním úřadem.

Máte zájem o smlouvu na povinný výkup?

Pokud máte zájem o sjednání smlouvy na povinný výkup elektřiny se společností ČEZ Prodej, a.s., je možné ji uzavřít pouze v případě, že

  • jste držitelem licence na výrobu elektřiny,
  • pro vaši výrobnu máte rozdělené identifikační kódy EAN zvlášť pro odběr elektřiny a zvlášť pro elektřinu vyrobenou ve vaší výrobně,
  • máte schválenou formu podpory v režimu výkupních cen pro následující kalendářní rok,
  • v místě, kde elektřinu vyrábíte, je povinně vykupujícím dodavatelem elektřiny ČEZ Prodej, a.s.,
  • máte dokončenou registraci výrobce a výrobního zdroje v portálu CS OTE.

Po splnění těchto podmínek nás nemusíte nijak kontaktovat. Informaci o zvolení formy podpory a podnět na uzavření smlouvy na povinný výkup včas obdržíme ze strany Operátora trhu s energiemi.

Jakmile bude smlouva vyhotovena a připravena k podpisu, zašleme vám ji e-mailem.

Informace k zárukám původu elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben v režimu povinného výkupu

Společnost ČEZ Prodej a.s., jako povinně vykupující obchodník s elektřinou nebude uplatňovat právo na převod záruk původu a nebude využívat ustanovení čl. V. odst. 4. Smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterým se výrobce podpisem smlouvy zavazuje požádat u operátora trhu o vydání záruk původu elektřiny a tyto záruky původu převést na účet povinně vykupujícího. Je na uvážení výrobce, zda o záruky původu operátora trhu požádá a jak s nimi naloží.

Důležité odkazy a informace


FAQ regarding general meeting
Find more