Skip to Content
Valná hromada

 

Jaký je smysl a účel jednání valné hromady?

Jednání valné hromady je schůzí akcionářů, jejímž primárním účelem je přijetí rozhodnutí o navržených bodech pořadu, o kterých může rozhodovat právě jen valná hromada. Za účelem informovaného hlasování o jednotlivých bodech pořadu jsou předem k dispozici relevantní informace ve formě podkladů k jednotlivým bodům. Akcionář/ka (dále jen „akcionář) má možnost se s nimi již před valnou hromadou seznámit a v případě souvisejících doplňujících dotazů má možnost podat žádost o vysvětlení.


Ve společnosti s takovým počtem akcionářů, jako má ČEZ, je potřebné nastavit pravidla výkonu akcionářských práv tak, aby akcionářům byla zaručena rovnost při jejich výkonu, ale zároveň respektováno jejich právo na to, aby valná hromada netrvala nepřiměřeně dlouho. Valná hromada společnosti ČEZ proto v roce 2020 schválila jednací řád valné hromady (čl. 13 stanov).

Informace o konání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce, která je publikována především na internetových stránkách společnosti: www.cez.cz/cs/pro-investory/valne-hromady

Za účelem informovaného rozhodnutí účastníků valné hromady, tj. hlasování o jednotlivých bodech pořadu, jsou nejméně 30 dní předem k dispozici relevantní informace ve formě podkladů k jednotlivým bodům na internetových stránkách společnosti. Máte tak  možnost se s nimi již před valnou hromadou seznámit a v případě doplňujících dotazů máte možnost podat žádost o vysvětlení.

Smyslem zveřejňování podkladů na valnou hromadu předem je poskytnout akcionářům primární zdroj informací pro rozhodování o bodech pořadu. Díky tomu mají akcionáři příležitost připravit se na valnou hromadu s předstihem, což jim zajistí možnost uplatnit jejich akcionářská práva v co nejširším rozsahu a co nejefektivněji.

Účelem publikačních povinností spojených s každým jednáním valné hromady je, aby akcionáři učinili informovaná rozhodnutí ohledně navržených bodů pořadu. Navržená usnesení k bodům pořadu jsou vždy právně a věcně odůvodněna v pozvánce na valnou hromadu. Některá z navrhovaných usnesení nicméně věcně vycházejí z dalších podkladů zveřejněných spolu s pozvánkou. Pokud tak chce akcionář informovaně vyjádřit svoji vůli ohledně navrhovaných usnesení, je vhodné, aby se s těmito podklady předem seznámil. V rámci této přípravy má akcionář také dostatečný prostor si nerušeně zformulovat případné žádosti o vysvětlení a zaslat je společnosti předem.

Aby akcionář využil svá práva dle jednacího řádu v maximální možné míře, je nejúčelnější postupovat následovně:

 • akcionář si prostuduje všechny podklady předem, tj. zejména publikovanou pozvánku, včetně podkladových dokumentů (např. výroční zprávy);
 • akcionář při přípravě sepíše otázky a veškeré tyto žádosti o vysvětlení pošle nejpozději 2 pracovní dny před konáním VH;
 • v případě, že akcionář bude mít dodatečné dotazy na začátku VH, může si ke každému bodu pořadu jednání připravit dalších 10 písemných dotazů a předat je na začátku VH (do 1 hodiny) a zároveň se přihlásit do 1. kol každého bodu pořadu (kde navíc může položit dalších 5 ústních dotazů a doprovodit je 10 minutovým přednesem);
 • po přednesení vysvětlení, případně proslovech členů orgánů na samotném jednání VH, může akcionář u každého bodu pořadu jednání pokračovat v podávání žádostí o vysvětlení v rámci 2. kola, tj. především se ústně dotazovat, k čemuž má celkem prostor 10 minut, a v určitém rozsahu přidat také písemné dotazy.

Pravidla jednání valné hromady určují stanovy, a to především v článcích 7 až 13. Samotný jednací řád je pak obsažen v článku 13. Ve své podstatě jde jen o pracovní označení této části stanov. Jinými slovy, jednací řád je součástí stanov.

Zákon výslovně předvídá, že právo akcionářů žádat vysvětlení může být regulováno z hlediska času i rozsahu (§ 357 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích). Je i v souladu se zásadou proporcionality zabezpečit pro všechny akcionáře realizaci jejich práva na valné hromadě; neúměrně dlouhá doba konání valné hromady toto právo (všech) akcionářů materiálně narušuje.

Zaslání žádosti o vysvětlení předem má pro Vás několik výhod:

 • počet předem zaslaných žádostí o vysvětlení není stanovami nijak omezen;
 • při přípravě takových žádostí nejste pod časovým tlakem, nejste rušen průběhem valné hromady a máte pro jejich přípravu k dispozici vlastní zázemí, a proto během samotného jednání valné hromady se již můžete soustředit pouze na její průběh;
 • vzhledem k tomu, že společnost připravuje odpovědi na předem zaslané žádosti o vysvětlení již před konáním valné hromady, nebude jejich příprava prodlužovat jednání valné hromady (např. nebude nutné kvůli jejich přípravě vyhlašovat technickou přestávku), a je tak zajištěn efektivnější a plynulejší průběh jednání.

Tyto žádosti o vysvětlení mohou být doručeny některým z následujících způsobů:

 • do datové schránky společnosti (yqkcds6),
 • prostřednictvím e-mailové adresy valna.hromada@cez.cz,
 • osobně do podatelny v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, nebo
 • prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu.

V případě rozsáhlých písemných podání, musí být tyto žádosti o vysvětlení doručeny jedním z výše uvedených způsobů nejpozději 2 pracovní dny před zahájením valné hromady.

Podání akcionáře, které splňuje jedno z těchto kritérií:

 • obsahuje více než 10 žádostí o vysvětlení k jednomu bodu pořadu, nebo
 • ve svém souhrnu zjevně přesahuje 4 normostrany textu.

Uvedené limity se uplatní zvlášť ke každému bodu pořadu. Tato omezení se ovšem vztahují pouze na žádosti o vysvětlení, nikoli na návrhy nebo protinávrhy akcionářů nebo jejich důvodné protesty.

Ano, zejména v případě, že byly řádně a včas podány návrhy nebo protinávrhy akcionářů, příp. žádosti o doplnění pořadu valné hromady kvalifikovanými akcionáři. Společnost rovněž může publikovat doplňující informace pro akcionáře. Je proto v zájmu akcionářů pravidelně sledovat internetové stránky společnosti v celém průběhu období od zveřejnění pozvánky do samotného jednání.

Podklady a informace v nich uvedené jsou interními útvary a příslušnými orgány společnosti schvalovány vždy v dostatečném předstihu před valnou hromadou a zveřejňují se vždy v takto schváleném znění.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout akcionářům základní zjednodušené informace ohledně účasti akcionářů na jednání valné hromady. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nijak nenahrazují ani neupravují pravidla jednacího řádu valné hromady. Informace uvedené v tomto dokumentu neslouží jako zdroj odborného nebo právního poradenství a v žádném případě nenahrazují profesionální právní služby. Primárními zdroji přesných a platných pravidel pro uplatňování práv akcionářů jsou jednací řád, který je obsažen v čl. 13 Stanov ČEZ, a. s. a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.