Výběrová řízení

Skupina ČEZ realizuje každoročně tisíce výběrových řízení, prostřednictvím kterých jsou smluvně zajišťovány investiční a údržbové akce, opravy zařízení a dodávky materiálu, náhradních dílů.

Ve vazbě na zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) lze z pohledu finančních limitů a věcného charakteru rozdělit tyto akce na zakázky veřejné (nadlimitní) a zakázky neveřejné (podlimitní).

Hlavním cílem nákupních útvarů je realizovat uvedená výběrová řízení transparentně při dosažení efektivních a optimálních nákupních podmínek.

Veřejné zakázky

Zadávací řízení týkající se nadlimitních zakázek – sektorových veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění jsou zadavatelem ze Skupiny ČEZ uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek: www.vestnikverejnychzakazek.cz, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dokumentace k veřejným zakázkám a dodatečné informace k nim jsou v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, uveřejňovány na příslušných Profilech zadavatele Skupiny ČEZ.

Profil zadavatele je elektronický nástroj, na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumentaci ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Internetová adresa profilu zadavatele musí být uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Odkaz na Profily zadavatelů Skupiny ČEZ naleznete ZDE.

Neveřejné zakázky

Jedná se o zakázky podlimitní, tj. ty, které nedosahují limitů pro veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dodavatelé, kteří byli písemně obesláni poptávkou k podání nabídky na podlimitní zakázku, získají přístup k poptávkové dokumentaci. Pro online přístup k poptávkové dokumentaci je nutná registrace. Touto registrací získáte přístupová práva pro náhled či případné stažení poptávkové dokumentace. Tato registrace se provádí přes dodavatelský portál, který přináší řadu výhod spojených s elektronickou komunikací, správou vlastních dat, online podáváním nabídek k výběrovým řízením atd. Registrovat se můžete již nyní.

V případě problému s náhledem na dokumentaci, nás kontaktujte na e-mailové adrese nakup@cez.cz.

Předběžná tržní konzultace

Skupina ČEZ pro některé významné připravované záměry projektů na budoucí realizaci zpravidla veřejných zakázek provádí tzv. Předběžné tržní konzultace. Jejich účelem je informovat dodavatele o svých záměrech a vést s nimi tržní konzultací, zejména s cílem hledání technických řešení, příp. stanovení předpokládaných hodnot zakázek, s možností zapojení potencionálních dodavatelů do přípravy technického řešení již ve fázi tvorby záměrů projektů, respektive podnikatelských záměrů. Aktuální přehled těchto zakázek s možností přihlášení do konzultací je možné nalézt na Dodavatelském portále - záložka Soutěže.