Nová energetika

Energetika v současnosti prochází největšími změnami za posledních několik desítek let. Důraz na ekologii, regulatorní změny, technologický pokrok i přání samotných zákazníků směřují energetiku k decentralizovaným a k přírodě šetrným zdrojům i postupům. Nová energetika kombinuje ekologický přístup s požadavky vyhovět individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. Ačkoliv je často vnímána prostřednictvím důrazu na obnovitelné zdroje, její zaměření je mnohem širší. Postupně například zavádí vyšší výrobu elektřiny přímo v místech spotřeby, buduje samořiditelné chytré distribuční sítě, podporuje digitalizaci a automatizaci u energetických řešení, omezuje plýtvání energiemi a naopak prosazuje jejich efektivní využívání. Nová energetika představuje ve střednědobém horizontu jednu z největších růstových příležitostí pro Skupinu ČEZ.

Chytré sítě – ČEZ Distribuce  

Základním předpokladem decentrální energetiky jsou chytré digitální sítě, které efektivněji přepravují elektřinu, mají přehled o jejím toku v jednotlivých místech a umějí dobře výrobu i spotřebu regulovat. Jejich význam bude narůstat se zvyšujícím se množstvím menších zdrojů, které vyrábějí elektřinu zejména v místě spotřeby jako kogenerační jednotky a další malé teplárenské zdroje nebo obnovitelné zdroje.  Základním strategickým dokumentem pro Českou republiku je Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) vycházející z Aktualizované státní energetické koncepce.

ČEZ Distribuce se nyní věnuje například instalaci dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy, osazování měření kvality elektřiny v trafostanicích, smart meteringu či výstavbě optické infrastruktury. Více informací naleznete na stránkách www.cezdistribuce.cz.

ČEZ zároveň zahájila přípravnou fázi projektu velkokapacitního bateriového systému pro ukládání energie. Zařízení umístěné v areálu klasické elektrárny v Tušimicích bude využíváno v rámci pilotního projektu i k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb.

Robustnější bateriové systémy se mohou v budoucnu stát jedním z nástrojů při řízení celé energetické soustavy. Ve světě jsou tyto systémy využívány zejména díky rychlé reakční době a neustále rostoucí kapacitě i zvyšování životnosti baterií. Jejich čas přichází především ve dnech s nízkou úrovní spotřeby a současně vysokým podílem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Produkty a služby z moderní energetiky pro domácnosti – ČEZ Prodej

Společnost ČEZ Prodej, která se zaměřuje na prodej elektřiny a plynu pro domácnosti, zároveň nabízí i řadu moderních či doplňkových řešení z nové energetiky přinášejících zákazníkům pohodlí a usnadňujících jim život. Jde zároveň o řešení ekologická a úsporná, která snižují uhlíkovou stopu a dopady využívání energií na životní prostředí. Poskytovat inovativní řešení z nové energetiky zákazníkům je jednou ze strategických priorit ČEZ.

ČEZ Prodej je například (prostřednictvím společnosti ČEZ Solární) předním dodavatelem fotovoltaických elektráren na střechy rodinných domů, ať už s akumulací do vody, nebo s moderními bateriovými systémy. Podobně také (prostřednictvím dceřiné společnosti Tenaur) dodává a instaluje svým zákazníkům několik set tepelných čerpadel ročně. Zajišťuje rovněž komplexní služby týkající se vytápění – návrh a instalaci plynového kotle, jeho údržbu a servis či pojištění. Dalším produktem z této oblasti je evropská jednička na trhu chytrých termostatů tado°, který dokáže komunikovat s předpovědí počasí a sám automaticky zvyšuje teplotu, když se členové domácnosti blíží domů.

Tato řešení nabízí ČEZ na klíč - od návrhu až po instalaci. Pro své produkty ČEZ Prodej zajišťuje i financování formou úvěru, pro některé z nich také dotační poradenství.

Více informací o nekomoditních službách ČEZ Prodej

Produkty a služby z moderní energetiky pro firmy, obce a samosprávu - ESCO

Nová energetická řešení a technologický pokrok v energetice daly základ vzniku nového sektoru – ESCO (z anglického Energy Services Company, tedy společnost poskytující energetické služby). Jde o široký soubor produktů a služeb týkajících se instalace zdrojů, jejich provozu, údržby a servisu nebo optimalizace výroby, distribuce nebo spotřeby.

ČEZ v tomto sektoru působí na českém a slovenském trhu prostřednictvím skupiny ČEZ ESCO, která sdružuje řadu dceřiných společností zaměřujících se na jednotlivá řešení nebo na jejich kombinaci. ČEZ ESCO se zaměřuje na firemní zákazníky, provozovatele administrativních budov a průmyslových areálů, obce, města a veřejnou správu. Řešením pro domácnosti se věnuje společnost ČEZ Prodej.

Konkrétně ČEZ ESCO nabízí například výstavbu a provoz výrobních zařízení, jako jsou plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny s bateriovými systémy, nebo výstavbu a provoz distribučních zařízení jako trafostanice. ČEZ ESCO se rovněž věnuje renovacím energetických hospodářství (ekologizace výroby a rekonstrukce rozvodů elektřiny a tepla v budovách i průmyslových areálech). Společnost také pro řadu svých zákazníků energetická zařízení provozuje: kogenerační jednotky ČEZ Energo a některé fotovoltaiky jsou například sdruženy do největší virtuální elektrárny v Česku s kapacitou převyšující 100 MW. ČEZ ESCO se rovněž specializuje na servis technologických zařízení a technické zabezpečení budov (TZB) nebo komplexní energetické úspory s garancí (EPC), kdy dodavatel řešení přímo zaručuje výši úspor zákazníkovi ve smlouvě. ČEZ ESCO je také dodavatelem elektřinu, plynu a tepla pro malé a střední podniky a velké zákazníky.

ČEZ ESCO zároveň nabízí širokou paletu služeb v oblasti elektromobility. Jde například o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Samosprávám ČEZ ESCO nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony.

Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ Distribučné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Domat Control System, E-Dome, Energocentrum Vítkovice, ENESA, Hormen, KART, Spravbytkomfort, a ČEZ Slovensko.

Vedle českého a slovenského trhu působí ČEZ v sektoru ESCO také v Německu, v Polsku a v Rumunsku, a to prostřednictvím dceřiných skupin a společností ČEZ ESCO Polska, Elevion, High-Tech Clima, Kofler Energies, MetrologOEM Energy.

Obnovitelné zdroje:

Skupina ČEZ postupně navyšuje podíl výroby z bezemisních zdrojů v rámci závazku být do roku 2050 ve výrobě uhlíkově neutrální.  S tím souvisí i získání silnější pozice na trhu obnovitelných zdrojů. Jak v České republice, tak ve státech s příznivým regulatorním prostředí v Evropě. Největší podíl v portfoliu obnovitelných zdrojů ČEZ mají stále vodní elektrárny, zejména ty soustředěné ve vltavské kaskádě, roste ale objem výroby v dalších typech OZE: větru, fotovoltaice nebo biomase.

Větrná energetika:

Je v současnosti jedním z globálně nejrychleji rostoucích způsobů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V Česku provozuje ČEZ dva větrné parky: od roku 2009 fungují elektrárny u Věžnice na území kraje Vysočina a u Janova v Pardubickém kraji. V Německu pak soubor pevninských parků o 53 turbínách s instalovaným výkonem 133,5 MW. V Turecku se jedná o devět turbín o výkonu 28,2 MW provozovaných v rámci společného podniku Akenerji s tureckým partnerem. Zelenou elektřinu ČEZ vyrábí také ve vůbec největším evropském onshore větrném parku s 240 turbínami a celkovou kapacitou 600 MW v Rumunsku.

Více o větrné energetice ČEZ  

Fotovoltaika:

ČEZ je předním dodavatelem fotovoltaických elektráren na střechy rodinných domů i na stavby ve firemních a administrativních areálech. Instalaci fotovoltaik pro domácnosti zajišťuje společnost ČEZ Prodej, na velké zákazníky se zaměřuje ČEZ ESCO. Obě přitom využívají kapacit společnosti ČEZ Solární, která fotovoltaiky instaluje, zabývá se jejich provozem a poskytuje dotační poradenství pro zákazníky.

ČEZ rovněž provozuje dvanáct větších fotovoltaických elektráren, z toho jedenáct v České republice a jednu v Bulharsku.

Více o solární energetice ČEZ

Biomasa a bioplyn:

Významným obnovitelným zdrojem je i biomasa.  ČEZ spaluje biomasu v elektrárnách Hodonín a Poříčí (převážně dřevní štěpka) a v Energetickém centru Jindřichův Hradec (převážně sláma). ČEZ rovněž provozuje bioplynovou stanici u obce Číčov nedaleko Plzně. 

Více o biomase a bioplynu v ČEZ

Elektromobilita

Elektřina je nejčistší formou energie a elektromobilita ji umožní využít v oblasti, která byla dosud doménou spalovacích motorů. Skupina ČEZ se v rozvoji elektromobility angažuje od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Skupina ČEZ provozuje největší síť veřejných dobíjecích stanic v celé České republice s více než 160 stanicemi, ze kterých je přes 100 rychlodobíjecích. Přibližně každý týden otevíráme jednu další veřejnou dobíjecí stanici.

Výstavba je financována jak z vlastních peněz ČEZ, tak z dvojice grantů evropského programu CEF, pro oblast Doprava, v jehož výzvách ČEZ uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.

Záběr ČEZ v oblasti elektromobility je ale mnohem širší, zahrnuje obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak například zajišťuje návrhy a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Samosprávám ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měly znamenat rychlé dosažení významného podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR. Výhodou elektromobilů jsou nulové provozní emise, nižší hlučnost a nižší provozní náklady.

Více o elektromobilitě v ČEZ

Energetické start-upy

ČEZ v souladu se svou strategií neustále hledá další příležitosti v nové energetice. Na investice do energetických start-upů v pokročilejší fázi rozvoje je zaměřen investiční fond Inven Capital. Vedle ziskovosti projektů je jeho cílem také pro ostatní společnosti ve skupině zprostředkovávat know-how ze sektoru energetických inovací a čistých technologií. Inven Capital je dceřinou společností ČEZ, ale podílníkem v některých jeho investicích je také Evropská investiční banka (EIB).

Inven Capital drží ve vybraných společnostech významné minoritní podíly. Investiční horizont je několik let. Fond je řádným členem Invest Europe (https://www.investeurope.eu) – Evropské asociace private equity a rizikového kapitálu; a CVCA (http://www.cvca.cz) - České asociace private equity a rizikového kapitálu.

Premiérovou investicí INVEN CAPITAL byl v roce 2015 vstup do bavorské firmy sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů ke skladování energie pro domácnosti. Poté následovalo získání podílů v německých společnostech Sunfire (rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie na bázi palivových/elektrolytických článků přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů) a tado°, evropské jedničce na poli chytrých termostatů. V  roce 2017 se odehrály vstupy do německé firmy Cloud & Heat Technologies zabývající se energetickým využitím tepla pocházejícího z decentralizovaných datacenter a do francouzské společnosti Vulog, která je významným globálním hráčem na poli technologických řešení pro ekologický carsharing. Rok 2018 byl ve znamení získání podílu ve francouzské platformě Cosmo Tech zabývající se vývojem softwarové platformy pro optimalizaci manažerského rozhodování. Další investicí je izraelská elektromobilní platforma Driivz, kterou globálně využívá 300 tisíc řidičů a již poskytuje komplexní systém pro řízení sítí nabíjecích stanic pro elektromobily. První českou firmou, která přibyla do portfolia Inven Capital, je Neuron Soundware zabývající se zvukovou diagnostikou strojů v průmyslu.

Část řešení z produkce některých uvedených firem už se mezitím objevila v nabídce zákazníkům společností Skupiny ČEZ.

Více na stránkách: http://www.invencapital.cz/