Obnovitelné zdroje

 Vte-RumunskoV portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu.

K obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv.

V portfoliu obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ ve všech zemích její působnosti vykazuje nejvyšší hodnoty produkce vodní energetika, následovaná větrnou energetikou a spalováním biomasy.

Největším provozovatelem ekologických elektráren na bázi obnovitelných zdrojů je v rámci Skupiny ČEZ společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Její výrobní portfolio o celkovém instalovaném výkonu více než 200 MW tvoří průtočné a akumulační vodní elektrárny na Labi, Divoké Orlici, Berounce, Vydře, Chrudimce, Moravě a Svratce. Bezemisní elektřinu také dodávají do sítě větrné elektrárny na Svitavsku a Vysočině, fotovoltaické elektrárny v lokalitách na jižní Moravě, v jižních Čechách, ve středních a v severních Čechách a také bioplynová stanice v oblasti Brd.

ČEZ Obnovitelné zdroje také připravuje rozvoj nových obnovitených zdrojů. Má připravené projekty především fotovoltaických elektráren umístěných primárně na brownfieldech, znehodnocených průmyslových plochách, na výsypkách dolů. Prvním velkým projektem je největší solární carport v České republice s výkonem 820 kWp v areálu dukovanské jaderné elektrárny.

Vyhlídky obnovitelných zdrojů energie

V rámci Evropské unie došlo k dohodě na zvýšení ambice u cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Členské země EU budou muset specifikovat svůj příspěvek ke splnění těchto cílů v připravovaných integrovaných energeticko-klimatických plánech.

Cílová hodnota pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii se z původních 27 % zvýšila na 32 %, což pro elektřinu v roce 2030 znamená nadpoloviční podíl výroby z obnovitelných zdrojů, a tedy i zmenšování prostoru pro klasickou energetiku.

Informační centrum

Chcete poznat obnovitelné zdroje energie a principy jejich fungování blíže? Navštivte Informační centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, které je specializované na obnovitelné zdroje.

Zveme všechny na prohlídku spojenou s poučením i zábavou!

Výroba elektřiny z vody, větru, slunečního záření a biomasy v zařízeních Skupiny ČEZ v ČR (v GWh)

  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Obnovitelné zdroje energie
celkem
2 878   2 791 2 568 3 023
Vodní, sluneční a větrné elektrárny 2 378 2 219 2 037 2 392
Spalování biomasy      500    572    531    631