Obnovitelné zdroje

 Vte-RumunskoV portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu.

K obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv.

V portfoliu obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ ve všech zemích její působnosti vykazuje nejvyšší hodnoty produkce vodní energetika, následovaná větrnou energetikou a spalováním biomasy.

Vyhlídky obnovitelných zdrojů energie

V rámci Evropské unie došlo k dohodě na zvýšení ambice u cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Členské země EU budou muset specifikovat svůj příspěvek ke splnění těchto cílů v připravovaných integrovaných energeticko-klimatických plánech, jejichž první verze by měla být hotova ještě letos a finální verze pak do konce roku 2019.

Cílová hodnota pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii se z původních 27 % zvýšila na 32 %, což pro elektřinu v roce 2030 znamená nadpoloviční podíl výroby z obnovitelných zdrojů, a tedy i zmenšování prostoru pro klasickou energetiku.

Informační centrum

Chcete poznat obnovitelné zdroje energie a principy jejich fungování blíže? Navštivte Informační centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, které je specializované na obnovitelné zdroje.

Zveme všechny na prohlídku spojenou s poučením i zábavou!

Výroba elektřiny z vody, větru, slunečního záření a biomasy v zařízeních Skupiny ČEZ v ČR (v GWh)

  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Obnovitelné zdroje energie
celkem
2 668   2 878 2 791 2 792
Vodní, sluneční a větrné elektrárny 2 299 2 378 2 219 2 219
Spalování biomasy      369    500    572    573