Nejčastější dotazy

Kde mohu najít seznam účastníků CDCP?

Seznam účastníků CDCP naleznete na webových stránkách https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku.

Mezi účastníky CDCP patří většina českých bank a dále někteří obchodníci s cennými papíry. Banky i obchodníci s cennými papíry poskytují své služby spojené s vedením účtů s cennými papíry na svých pobočkách po celé ČR (poplatky za jejich služby se různí).

Pro převod zděděných akcií je třeba vybrat si a navštívit účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen „CDCP“) a požádat o převedení akcií na Vaši osobu. Tato služba je ze strany účastníků zpoplatněna, přičemž konečné ceny za služby, jakož i podmínky jejich poskytování, jsou v kompetenci jednotlivých účastníků.

Seznam účastníků CDCP naleznete na webových stránkách https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku.

Mezi účastníky CDCP patří většina českých bank a dále někteří obchodníci s cennými papíry. Banky i obchodníci s cennými papíry poskytují své služby spojené s vedením účtů s cennými papíry na svých pobočkách po celé ČR (poplatky za jejich služby se různí).

Výplaty dividend dědicům zprostředkovává Česká spořitelna, a.s. O výplatu dosud nevyplacených dividend může požádat dědic, a to v hotovosti (nebo převodem na bankovní účet) na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s., na základě předložení platného průkazu totožnosti a Usnesení soudu (originál nebo úředně ověřená kopie).

V případě, že se nemůže dědic dostavit na pobočku České spořitelny, a.s., osobně, stačí zaslat Žádost o výplatu dividend s uvedením bankovního účtu, který musí být veden v České republice, s úředně ověřeným podpisem a s  Usnesením soudu (originál nebo úředně ověřená kopie), na adresu:

Česká spořitelna, a.s.
8430 Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13a,b
140 00 Praha 4

Do doby převodu na nového majitele jsou akcie (nárok na výplatu dividend) stále vedeny na identifikaci původního majitele akcií.

Vzory žádostí

Podmínky pro výplatu dividendy, její splatnost a způsob výplaty jsou společností ČEZ, a. s., oznamovány vždy následně po konání příslušné valné hromady na webových stránkách společnosti v sekci Valné hromady.

Akcionář může výběrem dividendy pověřit svého zástupce. Zástupci bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci akcionáře, obsahující prohlášení o daňové rezidenci akcionáře. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen, pokud celková výše hrubé dividendy převyšuje částku 1000 Kč. Stejné podmínky platí i v případě zástupce akcionáře s trvalým pobytem ve Slovenské republice, který však musí navíc předložit doklad o přidělení NID.

Splatnost dividendy, místo a způsob výplaty schvaluje valná hromada. Období pro vyplácení dividend za příslušný obchodní rok je čtyřleté, to znamená, že jsou vypláceny od prvního výplatního dne po následující čtyři roky.

Výplatu dividend pro naši společnost zajišťuje Česká spořitelna, a.s., (dále jen „ČS“).

Výplata dividend pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice může být uskutečněna následujícími způsoby:

 • v hotovosti, na základě předložení platného průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce ČS
 • bezhotovostním převodem na peněžní účet vedený v ČR, na základě písemné žádosti (je součástí oslovovacího dopisu zasílaného ČS). Žádost musí obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, číslo účtu a označení banky v ČR, která účet spravuje. Žádost je nutné doručit na adresu ČS:
  Česká spořitelna, a.s.
  8430 Back Office investičních produktů
  Budějovická 1518/13a,b
  140 00 Praha 4

V případě hrubé dividendy vyšší než 1 000 Kč musí být Váš podpis na písemné žádosti úředně ověřen.

Výplata dividend pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve Slovenské republice může být uskutečněna následujícími způsoby:

 • v hotovosti, na základě předložení platného průkazu totožnosti (příp. dokladu o přidělení náhradního identifikačního čísla přidělovaného osobou vedoucí příslušnou evidenci cenných papírů, pokud bylo přiděleno), na kterékoliv pobočce ČS v ČR
 • bezhotovostním převodem na peněžní účet vedený pouze v ČR, na základě písemné žádosti (je součástí oslovovacího dopisu zasílaného ČS). Žádost musí obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, číslo účtu a označení banky v ČR, která účet spravuje. Adresa doručení žádosti je shodná s adresou pro fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR. V případě hrubé dividendy vyšší než 1 000 Kč musí být Váš podpis na písemné žádosti úředně ověřen.

Vzory žádostí

Podmínky pro výplatu dividendy, její splatnost a způsob výplaty jsou společností ČEZ, a. s., oznamovány vždy následně po konání příslušné valné hromady na webových stránkách společnosti v sekci Valné hromady.

Evidenční údaje (jméno, příjmení, adresa a další) můžete změnit pouze prostřednictvím účastníka CDCP. Pro tento účel je nutné vybrat si a navštívit účastníka CDCP v ČR a požádat o provedení změny. Tato změna je ze strany účastníků zpoplatněna, přičemž konečné ceny za služby, jakož i podmínky jejich poskytování, jsou v kompetenci jednotlivých účastníků. Seznam účastníků CDCP naleznete na webových stránkách https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku.

Mezi účastníky CDCP patří většina českých bank a dále někteří obchodníci s cennými papíry. Banky i obchodníci s cennými papíry poskytují své služby spojené s vedením účtů s cennými papíry na svých pobočkách po celé ČR (poplatky za jejich služby se různí).

Akcie je možné zakoupit na Burze cenných papírů Praha (www.pse.cz) uzavřením smlouvy s některým z obchodníků s cennými papíry, přes kterého pak můžete nákup (příp. prodej) uskutečnit. Takové služby poskytují např. společnosti Česká spořitelna, Fio banka, Patria nebo ATLANTIK finanční trhy. Další možností je nákup na Burze RM-SYSTÉM.