Elektrárna Ledvice

 

Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina.

Původně byla elektrárna Ledvice tvořena 5 bloky, postavenými v letech 1966 – 69, blokem č.1 o výkonu 200 MW a boky č. 2 až 5 po 110MW.

Bloky 1 a 5 byly odstaveny z provozu v devadesátých letech, bloky 2 a 3 byly v polovině devadesátých letech vybaveny odsířením, blok č.4 prošel zásadní rekonstrukcí - původní granulační kotel byl nahrazen v r. 1998 kotlem s fluidním spalováním, v r. 2007 byla vyměněna i turbína, ta je optimalizována pro teplárenský provoz, výkon zůstal 110MW. Bloky 3 a 4 byly odstaveny v letech 2013, resp. 2015.

V současné době je v provozu již jen blok č.4 o výkonu 110 MWel a nový blok č. 6 (tzv. Nový zdroj) o výkonu 660MWel. Nový zdroj v Ledvicích – nejmodernější klasická elektrárna ve střední Evropě – tedy vyrostl na místě dosavadní uhelné elektrárny Ledvice.

Jako záložní zdroj slouží nově postavená plynová kotelna o parním výkonu 160 t/hod.

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje také dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí a prostřednictvím ČEZ Teplárenská a.s., v páře dodává teplo pro města Teplice, Bílina a v horké vodě i pro město Ledvice. Společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí.

Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1000 TJ při maximálním odběru v současné době cca 150 MWt. Instalovaný výkon umožnuje dodat do tepelných sítí celkem až 270 MWe. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit. Výhodou dodávky tepla z elektrárny jsou přiměřené a konkurenceschopné ceny a provozně – technická i cenová stabilita dodávek.

Výstavba nového zdroje elektrárny Ledvice – Projekt NZ660MW

Rozhodnutím o vybudování tohoto nejmodernějšího elektrárenského bloku v ČR padlo v r. 2006, kdy byl schválen Záměr stavby. Koncepce Nového zdroje byla zvolena tak aby odpovídal současnému špičkovému stavu techniky a splňoval nejvyšší technicko-ekonomické a ekologické parametry.

Tyto požadavky vedly k volbě nadkritického tlaku a teploty přehřáté páry 600 °C, resp. 610 °C u páry přihřáté.

Hodnota instalovaného elektrického výkonu - 660MW - byla zvolena jako průnik volitelných parametrů výrobních technologií (nadkritické parametry páry a velké jednotkové výkony ke zvýšení energetické účinnosti), využitelných zásob energetického uhlí v dole Bílina na dobu projektové životnosti bloku, prostorových podmínek staveniště ELE a velikostí výkonu z hlediska spolehlivého provozu přenosové soustavy ČR.

Příprava staveniště Nového zdroje byla vzhledem k situaci v prostoru ELE značně komplikovaná a časově náročná. Nejdříve musely být nově postaveny a uvedeny do provozu společné technologie, nutné k zajištění provozu stávajících bloků, které původně stály tam, kde měl vyrůst blok nový.

Byla to hlavně chemická úpravna vody a zauhlování, skládka uhlí, ale také čerpací stanice dešťových vod, regulační stanice plynu, nová administrativní budova. Tyto práce probíhaly v letech 2007 a 2008.

Vlastní výstavba nového zdroje byla zahájena v lednu 2009, stavební připravenost pro montáž hlavních technologií - kotelna a strojovna - byla předána dodavatelům kotle a turbíny na jaře 2010. Tlaková zkouška kotle se uskutečnila v květnu 2013, generátor byl poprvé přifázován v červenci 2014.

V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí o výhřevnosti 11 - 13 MJ/kg z dolů Bílina. Uhlí je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední úpravny uhlí Ledvice buď přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 40 000 t a zajišťuje provoz elektrárny při poruchových stavech v dopravě a těžbě paliva.

Hlavním zdrojem vody je řeka Labe a Všechlapská nádrž, která je zdrojem záložním. Filtrace a úprava vody demiralizací probíhá v moderní chemické úpravně vody, která svými parametry zajišťuje dostatečnou výrobu co do množství a kvality přídavné vody pro parovodní okruh výrobních bloků.

Prodej tepelné energie

Prodej vedlejších energetických produktů - pro stavebníky

 

Vedlejší energetické produkty a tepelná energie

Vedlejší energetické produkty - ELEKTRÁRNA LEDVICE 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu. 

Tyto odpady z procesu spalování a odsíření se přepracovávají na druhotnou surovinu využitelnou zejména ve stavebnictví a rekultivaci vytěženého lomu Fučík. Touto surovinou je stabilizát, který vzniká z koncového produktu odsíření, popílku a vody v míchacím zařízení.

Teplo - Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí a prostřednictvím teplárenské společnosti United Energy dodává teplo pro místa Teplice a Bílina. Společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí.

Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MW. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MW, kapacita chemické úpravy vody umožňuje dodat 270 MW do tepelných sítí. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit.

Výhodou dodávky tepla z elektrárny  jsou přiměřené a konkurenceschopné ceny a provozně - technická i cenová stabilita dodávek.

 

Infocentrum Ledvice

Ledvice-IIInfocentrum Ledvice je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice, která leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice v Čechách.

Infocentrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Tématicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ zaměřená na jadernou energetiku či obnovitelné zdroje. Nové Infocentrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením.

Ledvice-IStyl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, atd. Kapacita informačního centra pro skupiny je 50 osob.

mapa LedviceKde nás najdete?

Informační centrum Elektrárny Ledvice
ČEZ, a. s. – Elektrárna Ledvice

Bílina, č.p. 141
418 48 Bílina

Tel.: +420 411 102 313
E-mail: infocentrum.ele {zavináč} cez {tečka} cz

Informační centrum Elektrárny Ledvice se nenachází v Bílině, ale téměř v Ledvicích! (viz. mapka)

Fotogalerie

Fotografie