Informace o uhelných elektrárnách

slidehow-ETUSkupina ČEZ provozuje na území České republiky uhelné elektrárny a teplárny v celkem 13 lokalitách. Většina z nich spaluje severočeské hnědé uhlí a je z praktických důvodů situována do bezprostřední blízkosti těchto dolů v severních a v severozápadních Čechách. Elektrárna Dětmarovice, Energetika Vítkovice a zahraniční elektrárny spalují uhlí černé. V řadě uhelných elektráren Skupiny ČEZ se spolu s uhlím spaluje biomasa, nejdéle se spaluje v Elektrárně Hodonín. Do portfolia uhelných energetických zdrojů patří i tři uhelné elektrárny v zahraničí (polské Elcho a Skawina a bulharská Varna).

V současné době se ve světě z uhlí vyrábí více než 44 % veškeré spotřebovávané elektrické energie, v Evropě přibližně jedna třetina. V České republice se uhelné elektrárny Skupiny ČEZ podílejí na výrobě elektrické energie přibližně polovinou. Předpokladem jejich dalšího rozvoje je schopnost držet krok s vědeckotechnickým pokrokem, zejména v oblasti zvyšování energetické účinnosti. Využití českých uhelných elektráren v příštích letech umožní jak očekávaný růst poptávky po elektřině v České republice a příznivý vývoj české ekonomiky, tak dobrá pozice Skupiny ČEZ na evropském trhu s elektrickou energií.

V prvním pololetí roku 2007 ČEZ úspěšně zahájil projekt obnovy zdrojů ve třech uhelných elektrárnách. Celkově plán ČEZ zahrnuje během zhruba šesti let obnovu až deseti stávajících a výstavbu až tří nových hnědouhelných bloků.

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II

Druhá etapa komplexní obnovy byla dokončena a na blocích č. 21 a č. 22 probíhá záruční provoz. Následují postupné kolaudace jednotlivých stavebních objektů.

Podívejte se na trailer - pozvánku k návštěvě modernizované uhelné elektrárny Tušimice!

 

Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II

V rámci legislativního zajištění projektu byla vydána všechna povolení potřebná k realizaci stavby.
Komplexní obnova byla zahájena dne 1. 9. 2012. Probíhá dokončování demolic, byla zahájena montáž ocelových konstrukcí a tlakových celků kotlů, výstavba základů stolic turbogenerátorů a společných zařízení výrobních bloků. Jsou zrealizována provizoria nutná k zajištění provozu zbývajících bloků č. 21 a č. 22.

Výstavba nového zdroje 660 MW v Elektrárně Ledvice

V roce 2012 pokračovaly montážní práce především na kotelně, strojovně a odsíření. Probíhá montáž elektrického zařízení a automatizovaného systému řízení. Dokončení výstavby elektrárny je předpokládáno koncem roku 2015. S dodavatelskou společností Alstom byl uzavřen dodatek ke smlouvě zohledňující časový posun v dodávce kotelny včetně fixace nového termínu, odpovědnosti a záruk za dokončení díla.

  • Prunéřov - ŽPVšechny elektrárny Skupiny ČEZ jsou provozovány v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Technologie a parametry pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které se používají v ČR, odpovídají úrovni nejlepších dostupných technik doporučovaných Evropskou unií a umožňují plnit požadavky nových právních předpisů pro ochranu ovzduší. V okolí uhelných elektráren došlo k řadě technických a biologických rekultivací, které mají odstranit následky ukládání zbytku nevyužitých vedlejších energetických produktů a revitalizovat krajinu. Součástí ochrany ovzduší je zjišťování jeho kvality v měřicích imisních stanicích; ty jsou umístěny tak, aby bylo na základě měření možné objektivně posoudit vliv provozu uhelných elektráren na stav ovzduší. Stanice jsou vybaveny moderním zařízením zejména pro měření imisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Naměřené hodnoty přejímá Imisní informační systém kvality ovzduší ČR. Ve všech uhelných elektrárnách probíhá od roku 2005 obnova techniky měření emisí a bylo zahájeno soustavné měření emisí CO2.
  • Významné environmentální investice se uskutečnily i v případě využití alternativních paliv a při zavádění systému řízení ochrany životního prostředí EMS. Díky investicím do ekologie, které jsou v případě energetické společnosti ČEZ největší ze všech podniků v ČR, plní zdroje Skupiny ČEZ nejpřísnější standardy dané legislativou Evropské unie.