Uhelné elektrárny a teplárny

Skupina ČEZ provozuje na území České republiky uhelné elektrárny a teplárny v celkem 10 lokalitách. Většina z nich spaluje severočeské hnědé uhlí a je z praktických důvodů situována do bezprostřední blízkosti těchto dolů v severních a v severozápadních Čechách. Elektrárna Dětmarovice se nachází v okrese Karviná a spaluje uhlí černé. V řadě uhelných elektráren Skupiny ČEZ se spolu s uhlím spaluje biomasa, nejdéle se spaluje v Elektrárně Hodonín.

ČEZ provedl dvě rozsáhlé modernizace uhelných elektráren, které významně zvýšily jejich ekologičnost a omezily dopady na životní prostředí. První z těchto programů proběhl v devadesátých letech a byl finančně náročnější i než paralelně probíhající stavba prvního a druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín. Celkem bylo tehdy do ekologizace, odsíření a dalších opatření uhelných elektráren investováno 111 miliard korun. Druhá vlna modernizace, která začala v roce 2007, si vyžádala obdobné množství investic. Oproti počátku devadesátých let tak v důsledku klesly emise oxidů síry a tuhých znečišťujících látek na několik procent původních hodnot a emise oxidů dusíku na pětinu.

Významné environmentální investice se uskutečnily i v případě využití alternativních paliv, kdy některé zdroje přešly na biomasu nebo na plyn, a při zavádění systému řízení ochrany životního prostředí EMS. Díky investicím do ekologie, které jsou v případě energetické společnosti ČEZ největší ze všech podniků v ČR, plní zdroje Skupiny ČEZ nejpřísnější standardy dané legislativou Evropské unie.

Všechny elektrárny Skupiny ČEZ jsou provozovány v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Technologie a parametry pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které se používají v ČR, odpovídají úrovni nejlepších dostupných technik doporučovaných Evropskou unií a umožňují plnit požadavky nových právních předpisů pro ochranu ovzduší. V okolí uhelných elektráren došlo k řadě technických a biologických rekultivací, které mají odstranit následky ukládání zbytku nevyužitých vedlejších energetických produktů a revitalizovat krajinu. Součástí ochrany ovzduší je zjišťování jeho kvality v měřicích imisních stanicích; ty jsou umístěny tak, aby bylo na základě měření možné objektivně posoudit vliv provozu uhelných elektráren na stav ovzduší. Stanice jsou vybaveny moderním zařízením zejména pro měření imisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Naměřené hodnoty přejímá Imisní informační systém kvality ovzduší ČR. Ve všech uhelných elektrárnách  probíhá soustavné měření emisí CO2.

Nyní se ČEZ intenzivně připravuje na plnění nových požadavků BAT/BREF limitů,  které začnou platit od roku 2021. Státní energetická koncepce zároveň počítá s postupným omezováním výroby elektřiny z uhlí a jejím nahrazováním ekologičtějšími zdroji.