Modernizace a ekologizace uhelných zdrojů ČEZ

90. léta - program „vyčištění“ uhelných zdrojů

Největší událostí v novodobé historii české uhelné elektroenergetiky se stalo „vyčištění“ elektráren, tj. uvedení všech uhelných energetických zdrojů do takového technického stavu, který by vyloučil další devastaci životního prostředí. V letech 1992–1998 elektrárenská společnost ČEZ realizovala patrně nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický a rozvojový program v Evropě. V rámci tohoto programu v hodnotě 46 miliard korun přímých investic a cca 65 miliard investic souvisejících bylo v uhelných elektrárnách společnosti instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci odlučovačů popílku a modernizaci řídicích systémů elektráren.

Celkově bylo odsířeno 6 462 MW instalovaného výkonu. Z této hodnoty připadá 5 930 MW na odsíření pomocí tzv. vypírky kouřových plynů (5 710 MW mokrá vápencová vypírka, 220 MW polosuchá vápenná metoda), 497 MW je odsířeno pomocí náhrady starých kotlů moderními s fluidním spalováním, u 35 MW byla provedena změna paliva. Zároveň s postupem prací na vyčištění modernějších uhelných zdrojů se rozeběhl i útlumový program nejstarších zařízení. Před zahájením modernizačního a odsiřovacího programu uhelných elektráren ČEZ, a. s., byl jejich celkový instalovaný výkon uhelných elektráren 8 482 MW, odstaveno bylo 2 020 MW instalovaného výkonu ve starších uhelných elektrárnách.

Díky uskutečnění programu odsíření se podařilo oproti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2 o 92 %, pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %. Téměř 90 % vedlejších energetických produktů z procesu odsíření již nepatří do kategorie odpadů, ale lze je dále využít.

Výstavba odsiřovacích jednotek v uhelných elektrárnách

Elektrárna Výkon Metoda Instalováno
MVV - mokrá vápencová vypírka, PSV - polosuchá vápenná metoda
Prunéřov 1 4 x 110 MW MVV prosinec 95
Prunéřov 2 5 x 210 MW MVV srpen 96
Počerady 2 x 200 MW MVV listopad 94
Počerady 3 x 200 MW MVV listopad 96
Ledvice 2 x 110 MW PSV prosinec 96
Tušimice 2 4 x 200 MW MVV květen 97
Tisová 100 MW MVV listopad 97
Chvaletice 2 x 200 MW MVV prosinec 97
Chvaletice 2 x 200 MW MVV listopad 98
Dětmarovice 4 x 200 MW MVV červen 98
Mělník 720 MW MVV listopad 98

Program výstavby fluidních kotlů

Elektrárna Výkon Instalováno
Tisová 86 MW prosinec 95
Hodonín 60 MW září 97
Poříčí 55 MW říjen 96
Hodonín 45 MW říjen 97
Tisová 86 MW listopad 97
Ledvice 110 MW říjen 98
Poříčí 55 MW zárí 98


Program útlumu uhelných bloků

Elektrárna Odstavený výkon Odstaveno
celkem 2020 MW  
Prunéřov 1 110 MW leden 1991
Tisová 2 100 MW leden 1991
Tušimice 1 110 MW červen 1991
Prunéřov 1 110 MW leden 1992
Tisová 2 100 MW leden 1992
Tušimice 1 110 MW březen 1992
Hodonín 55 MW leden 1993
Počerady 200 MW leden 1994
Ledvice 110 MW únor 1994
Hodonín 50 MW leden 1995
Hodonín 50 MW srpen 1996
Tušimice 1 110 MW září 1996
Hodonín 50 MW duben 1998
Tušimice 110 MW duben 1998
Tisová 50 MW červen 1998
Ledvice 200 MW prosinec 1998
Poříčí 55 MW prosinec 1998
Tušimice 1 110 MW prosinec 1998
Tušimice 1 110 MW prosinec 1998
Mělník 2 110 MW prosinec 1998
Mělník 2 110 MW prosinec 1998


21. století - druhá vlna obnovy uhelných zdrojů

S ohledem na životnost vybudovaného odsíření v první vlně ekologizace, která se pohybuje okolo patnácti let, a se zřetelem na zpřísňování požadavků na provoz uhelných elektráren i dostupnost tenčících se zásob hnědého uhlí, byla v druhé polovině prvního desetiletí 21. století zahájena další vlna ekologizace uhelných elektráren ČEZ v České republice. Obnova zdrojů ČEZ byla kombinací výměny zastaralé technologie za moderní (tzv. retrofit), výstavby nových tepelných hnědouhelných elektráren a řízeného definitivního ukončení provozu některých technicky a morálně zastaralých bloků.

V rámci Evropské unie šlo o jedinečný projekt, kdy během relativně krátké doby došlo k úpravě a výměně technologií řady uhelných elektráren Skupiny ČEZ. Nikde v zemích Evropské unie nebyl dosud zaznamenán projekt přispívající ke snížení emisí škodlivých látek z výroby elektrické energie v takovém rozsahu. Jeho uskutečnění představovalo celkovou investici zhruba 100 miliard korun.

Již v polovině roku 2012 skončila komplexní obnova Elektrárny Tušimice II a v létě roku 2016 i komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. V prvním případě prošly celkovou modernizací všechny čtyři výrobní bloky, každý o výkonu 200 MW. Ve druhém se týkala tří z pěti výrobních bloků, jejichž výkon byl navýšen z 210 na 250 MW. Všechny zmodernizované bloky jsou přitom vybaveny nejlepší dostupnou technologií pro daný projekt. Ve finále tak v obou případech byly obnoveny strojovna, kotelna, odsiřovací jednotka, elektroodlučovače a další nezbytná zařízení k  provozu obou elektráren na dalších 25 let.

Modernizace tušimické dvojky přinesla zvýšení čisté účinnosti z 34 % na 39 %, což v důsledku znamená úsporu cca 14 % primárních paliv, tedy uhlí. Zároveň se podařilo snížit emise oxidů dusíku o 70 %, emise oxidu siřičitého o 79 % a emise tuhých znečišťujících látek o 87 %.

Modernizace Elektrárny Prunéřov II začala prakticky hned po skončení komplexní obnovy Tušimic, a to v září 2012. V případě Prunéřova II účinnost v kombinaci s výrobou tepla vzrostla nad 40 % a veškeré emisní parametry se zlepšily v průměru o 60 %. Konkrétně dochází k úspoře 15% primárních paliv, emise oxidu dusíku se snížily o 70%, emise oxidu siřičitého o 80% a emise tuhých znečišťujících látek o 88 %. 

Třetím významným počinem byla výstavba nadkritického bloku v Ledvicích o výkonu 660 MW. Nový zdroj v Ledvicích je vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry a zároveň jednou z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě. Díky použité nejmodernější dostupné technologie pro daný projekt i nastavení provozních a výrobních parametrů poklesly veškeré sledované emise v lokalitě Ledvice v průměru o 50 procent.