Historie a současnost EDU

Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. V elektrárně jsou 4 výrobní bloky s tlakovodními rektory typu VVER 440. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 x 440 MW na současných 4 x 510 MW. 

Výrobní zařízení elektrárny, technologie i bezpečnostní systémy jsou kontinuálně modernizovány a elektrárna splňuje všechny současné požadavky na provoz jaderných elektráren. Na bezpečnost a spolehlivost provozu dohlíží několik domácích i mezinárodních úřadů (SÚJB, MAAE, WANO a další). V roce 2016-2017 elektrárna obdržela nové provozní licence pro všechny čtyři bloky na dobu neurčitou doplněné o několik provozních podmínek. Předpokládaný provoz elektrárny je do roku 2037 s možností prodloužení až do roku 2047.

Elektrárna je základním zdrojem naší energetické soustavy, která svoji výrobou dlouhodobě pokrývá přes 20% celkové spotřeby České republiky a výrazně tak přispívá naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Za celou dobu provozu vyrobila přes 433 miliard kWh elektrické energie, což by stačilo na víc jak 28 let současné spotřeby všech domácností.

Jaderná elektrárna Dukovany je největším zaměstnavatelem v regionu.  Přímo v elektrárně pracují tři tisíce zaměstnanců Skupiny ČEZ a dodavatelů. Dále provedená studie Karlovy univerzity prokázala, že s provozem elektrárny souvisí až třicet tisíc pracovních míst.

Více než 80 % použitých zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany je vyrobeno v ČR. Podklady pro projekt zpracovala firma LOTEP (bývalý SSSR), prováděcí projekt Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem stavby byly Průmyslové stavby Brno a generálním dodavatelem technologie Škoda Praha. Reaktory vyrobila Škoda Plzeň, parogenerátory Vítkovice a turbogenerátory Škoda Plzeň.

Energetickou síť posiluje – především při ranní a odpolední špičce – i 480 megawattů instalovaného výkonu přečerpávací vodní elektrárny Dalešice na řece Jihlavě.

Základní data ze spouštění 1. bloku EDU v roce 1985

Aktivita Datum
Start reaktoru (zahájení štěpné reakce) 12. února
Připojení turbogenerátoru 1. k rozvodné síti 24. února
Připojení turbogenerátoru 2. k rozvodné síti 25. února
Dosažení 100 % výkonu bloku 26. března
Zahájení zkušebního provozu 3. května
Zahájení trvalého provozu bloku 3. listopadu

Významná data

 • 1970 Mezivládní dohoda ČSSR – SSSR (30. 4. 1970)
 • 1973 Vládní rozhodnutí o výstavbě dvou bloků VVER 440 V 230
 • 1974 Středisko pro přípravu provozu Jaderné elektrárny Dukovany pod Slovenskými energetickými závody
 • 1975 Rozhodnutí o výstavbě čtyř bloků VVER 440 213, pozastavení výstavby
 • 1978 Obnovení výstavby
 • 1979 Zahájení betonáže základové desky
 • 1981 Zřízení koncernového podniku (EDU k. p.).
 • 1982 Osazení tlakové nádoby reaktoru 1. blok (26. 12. 1982)
 • 1983 Zahájení směnového provozu
 • 1984 Zahájení zavážení paliva (31. 12. 1984)
 • 1985 Zahájení zkušebního provozu (3. 5. 1985)
 • 1986 Zkušební provoz 2. a 3. bloku
 • 1987 Zkušební provoz 4. bloku
 • 1988 Kolaudační rozhodnutí pro 1. blok (12. 12. 1988) – trvalé užívání 1. bloku od roku 1989
 • 1989 Mezinárodní mise MAAE – OSART
 • 1990 Zrušení cechové struktury
 • 1991 Follow up OSART a Re OSART zaměřený na údržbu (14. až 25. 10. 1991)
 • 1993 Vznik struktury dvou ředitelů elektrárny
 • 1994 Ukončení transformace údržby
 • 1995 Zprovoznění meziskladu použitého paliva
 • 1996 Zahájen přechod na čtyřletý palivový cyklus
 • 1997 Mise WANO Peer Review
 • 1998 Komplexní projekt zlepšování výkonnosti „Harmonizace“
 • 1999 Multifunkční simulátor a dokončení nové budovy výcvikového střediska pro přípravu personálu
 • 2000 Plnorozsahový trenažér uveden do provozu
 • 2001 Mise OSART-2
 • 2003 Následná mise „OSART Follow up“ - prověrka stavu opatření po OSART 2 (6.-10. 11. 2003)
 • 2003 zahájen přechod na pětiletý palivový cyklus
 • 2004 Realizace druhé etapy vzniku Úseku jaderné energetiky, samostatná Jaderná elektrárna Dukovany organizačně zaniká
 • 2005 Dokončení modernizace systému měření a regulace na bloku č. 3.
 • 2006 Zprovoznění druhého skladu použitého paliva
 • 2007 Vybudováno zařízení systému kontroly biometrických prvků lidí vstupujících do střeženého objektu elektrárny. Mise WANO Peer Review.
 • 2008 V červnu byla do elektrárny dopravena první dodávka nejmodernějšího typu jaderného paliva od ruské společnosti TVEL. Počátkem listopadu dorazil do Dukovan nový stator generátoru pro 3. blok o váze 220 tun.
 • 2009 V květnu začal modernizovaný 3. blok dosahovat nové úrovně výkonu cca 500 MW. V lednu proběhla mise Follow up WANO Peer Review.
 • 2011 Mezinárodní mise OSART. V prosinci dosáhly již tři bloky ze čtyř po modernizaci instalovaného výkonu 510 MW.
 • 2012 V květnu byly modernizovány všechny bloky, instalovaný výkon elektrárny tak činí 4x 510 MW.
 • 2012 Rekordní výrobu 13,946 miliardy kWh elektřiny zaznamenala 17. prosince 2012 i Jaderná elektrárna Dukovany.
 • 2013 Tým expertů MAAE (24.-28.6.) prověřil vypořádání návrhů týmu OSART z června 2011.
 • 2013 Bylo dosaženo rekordní roční výroby ve výši 15,576 miliardy kWh.
   

Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra

náhled-brožura EDUDne 30. dubna 2010 uplynulo 40 let od zahájení projektu výstavby jaderné elektrárny v lokalitě Dukovany a 3. května 2010 uplynulo 25 let od zahájení zkušebního provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

25 let je pro každé elektrárenské zařízení doba nezbytné revitalizace a tak zatímco hlavní stavební a výrobní komponenty mohou při dobré diagnostice a údržbě pracovat dál, jisté části elektrárny je třeba postupně obměnit, modernizovat, nahradit efektivnějším zařízením.

Projděte si hlavní mezníky a bohatou fotodokumentaci v publikaci Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra!

PODÍVEJTE SE NA FILM K 25. VÝROČÍ EXISTENCE JE DUKOVANY!

Současnost elektrárny v kostce

Bezpečnost

Elektrárna Dukovany patří podle měřítek WANO mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě. Bezpečnosti jaderné elektrárny je dosahováno bezpečností projektu a úrovní kultury provozování elektrárny, k níž patří způsobilý personál, kvalitní dokumentace, využívání provozních zkušeností, technická kontrola, radiační ochrana, požární bezpečnost a další. Porovnání v rámci WANO je prováděno prostřednictvím tzv. Provozních indikátorů WANO (Faktor způsobilosti bloku, Faktor neplánovaných ztrát způsobilosti, Faktor počtu neplánovaných automatických havarijních odstavení na 7000 hodin kritičnosti, Faktor nepohotovosti bezpečnostních systémů, Faktor spolehlivosti paliva, Faktor chemického indexu, Faktor kolektivního ozáření, Faktor četnosti pracovních úrazů, Faktor míry vynucených ztrát) a Indexu WANO (pomocný ukazatel k celkovému ohodnocení provozní bezpečnosti na blocích a na celé elektrárně využívaný k porovnávání JE).

Produktivita

Od roku 1985 do léta roku 2012 bylo na všech čtyřech blocích elektrárny vyrobeno téměř 350 miliard kWh elektrické energie, což je nejvíce ze všech elektráren v České republice. EDU pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v ČR. Ročně vyrobí více než 14 mld. kWh, což by stačilo k pokrytí spotřeby všech domácností v ČR. Podle světově uznávané soustavy bezpečnostních a výkonnostních provozních indikátorů Index WANO elektrárna dosahuje úrovně srovnatelné s 20 % nejlepších jaderných elektráren na světě. V některých parametrech patří mezi absolutní špičku (kolektivní efektivní dávka, neplánované výpadky).

Ekologie

Výroba elektřiny, kterou dosud dodala EDU, by v klasické elektrárně spalující severočeské hnědé uhlí obsahující síru znamenala kromě emisí SO2 a NOx především emisi 316 milionů tun skleníkového plynu CO2. Jde o zhruba stejné množství, které ročně vypouští do ovzduší 6,9 milionu motorových vozidel. Vytěženo by muselo být přibližně 253 mil. tun hnědého uhlí, které jsme tak ušetřili pro budoucnost.

Perspektivnost

Elektrárna splňuje všechny předpoklady pro bezpečný a spolehlivý provoz po dobu 40 let, přičemž lze v závislosti na technickém a ekonomickém vývoji očekávat i další prodloužení životnosti na cca 60 let.

Snaha snižovat náklady na údržbu, neustále se zvyšující poptávka po elektrické energii a cíl co nejlépe využít nejnižších proměnných nákladů EDU motivuje elektrárnu pracovat především v základním zatížení a s co nejvyšší disponibilitou. K dobrým výsledkům Jaderné elektrárny Dukovany proto patří i zkracování doby plánovaných odstávek pro výměnu paliva, tj. období, po které je ten který výrobní blok mimo provoz. Rozsah odstávek, platný v době spuštění elektrárny, předpokládal délku každoročního přerušení provozu na dobu 49 dní, délku odstávky s vyvezením vnitřních částí reaktoru a zahrnující kontrolu vnitřního povrchu reaktorové nádoby (každý 4. rok) 77 dní a ročně jednu běžnou opravu o délce 14 dní. S generální opravou každé turbíny v délce 70 dnů se počítalo jednou za 3 roky. Již v prvních letech provozu se však ukázalo, že běžné opravy nejsou nutné. Cyklus generálních oprav turbín byl brzy prodloužen na 4 roky a cyklus  generálních oprav turbín se tak zharmonizoval s cyklem odstávek s vyvezením vnitřních částí reaktoru. Délky standardních typových odstávek se postupně optimalizovaly přes délky  32 a 58 dní, na současné délky standardů 20, 32 a 63 dní. Perioda odstávky s vyvezením vnitřních částí reaktoru, zahrnující kontrolu vnitřního povrchu reaktorové nádoby se změnila ze 4. let na 8 let. Obdobně  se přešlo na osmiletý cyklus generálních oprav turbín. V současné době se dokončuje realizace projektu Využití projektových rezerv bloku. Jak je již z názvu patrno, projekt je charakterizován využitím  rezerv původního projektu a modernizací zařízení spojeného s optimalizací parního cyklu. Výsledkem tohoto projektu je výkon turbosoustrojí jednoho reaktorového bloku cca 500 MWe. K ukončení projektu došlo v roce 2012 při odstávce pro výměnu paliva na 2. reaktorovém bloku.

Program neustálého zvyšování bezpečnosti a program Modernizace

Dlouhodobý program neustálého zvyšování bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany je v současné době obsažen ve strategické iniciativě Nová vize  projektem LTO (Long Term Operation). Program Nová vize představuje komplexní program zvýšení výkonnosti ČEZ a.s. Cílem projektu LTO  je  připravit Jadernou elektrárnu Dukovany k bezpečnému provozu po roce 2015.  Projekt LTO se netýká jen otázek spojených s modernizací elektrárny a s výměnou některých zařízení, ale zabývá se komplexně všemi oblastmi, které mohou mít vliv na bezpečnost elektrárny. Ukazuje se, že největší váhu či příspěvek ke zvýšení bezpečnosti nemusí mít, jak se všeobecně předpokládá, právě zlepšování zařízení. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout také zlepšováním kultury bezpečnosti.

Výrobní jednotka - Dukovany
Instalovaný výkon 4 x 510 MW
Rok uvedení do provozu 1985 - 1988
Typ reaktoru VVER 440

Zvažovaná dostavba nových bloků JE Dukovany

Z důvodu tenčících se zásob hnědého uhlí a dlouhodobě rostoucí spotřeby elektřiny nejen v České republice, ale i v Evropě, se uvažuje o výstavbě nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. V minulosti proběhla celá řada průzkumů a studií s cílem prověřit možnost nové výstavby. Posuzovaly se například geologické podmínky, kvalita a kvantita vody v řece Jihlavě, možnosti vyvedení elektrického výkonu do energetické sítě, možnosti dopravy rozměrných a těžkých komponent, byly provedeny průzkumy fauny a flóry, byly zkoumány faktory nárůstu dopravy během výstavby, byla provedena celá řada dalších studií a průzkumů. Na základě výsledků lze konstatovat, že výstavba nových bloků je v JE Dukovany proveditelná a momentálně všechny přípravné práce směřují k možnému termínu spuštění prvního nového bloku mezi léty 2030 – 35.

OSART Corporate 2013

Final Report Corporate OSARTNa přelomu září a října 2013 proběhla ve společnosti ČEZ ostře sledovaná mise OSART Corporate 2013 - prověrka organizovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Jejím cílem bylo přezkoumat fungování korporátních procesů, zajišťovaných centrálou ČEZ, ve vztahu k provozování jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Final Report Corporate OSART 2013 udělil tzv. dobré praxe (certifikáty prokazující vzorový přístup a sloužící jako inspirace pro další světové provozovatele jaderných zařízení) mj. za oblasti

 • řízení a kontroly kvality jaderného paliva prováděné třetí stranou
 • strategického náboru - procesu získávání talentů a psychologické diagnostiky
 • práce se sociálními médii (Facebook, Twitter, YouTube) a vzdělávací program Svět energie
 • podpory procesního řízení v ČEZ, a. s pomocí speciálního SW nástroje
 • sledování a zavádění legislativních a regulatorních požadavků souvisejících s bezpečností jaderných elektráren

 

Fotogalerie

Fotografie