Zajištění havarijní připravenosti

Základní principy jaderné bezpečnosti jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Důsledným dodržováním bezpečnostních principů při všech činnostech (projektování, konstrukce, provoz), existencí ochranných bariér a instalací redundantních a diversifikovaných bezpečnostních systémů je zajištěno, aby při provozu nedošlo ani k nekontrolovatelnému rozvoji řetězové štěpné reakce ani k nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí.

 

Zásady havarijní připravenosti

Základní principy jaderné bezpečnosti jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Důsledným dodržováním bezpečnostních principů při všech činnostech (projektování, konstrukce, provoz), existencí ochranných bariér a instalací redundantních a diversifikovaných bezpečnostních systémů je zajištěno, aby při provozu nedošlo ani k nekontrolovatelnému rozvoji řetězové štěpné reakce ani k nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí. Na základě platných bezpečnostních standardů je jaderná elektrárna dostatečně odolná i za situací, které během její životnosti vůbec nemusí nastat. Za účelem prověření naplnění platných bezpečnostních standardů se provádí rozsáhlé analýzy vzniku a rozvoje projektových havárií a preventivně se stanovují technická a organizační opatření na likvidaci jejich možných důsledků. Tyto analýzy a příslušná opatření se uvádí v bezpečnostních zprávách. Největší pozornost je věnována událostem s nejhorším dopadem na zařízení jaderné elektrárny a na její okolí. Při všech analýzách je uplatňován konzervativní přístup, který zajišťuje, aby nedošlo k podcenění reálné situace.

Přes všechna zmíněná bezpečnostní opatření má jaderná elektrárna Temelín pro případ vzniku mimořádné události, která má nebo může mít za následek porušení ochranných bariér, vypracován systém ochranných opatření zaměstnanců a obyvatelstva. Tento systém je rozpracován ve Vnitřním havarijním plánu.

Základní požadavky na havarijní připravenost jsou stanoveny vyhláškou SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. Zajištění havarijní připravenosti jaderné elektrárny znamená vytvoření technicko-organizačních podmínek pro:

  • zjišťování vzniku mimořádné události
  • posuzování závažnosti mimořádné události
  • vyhlašování mimořádné události
  • řízení a provádění zásahu
  • způsoby omezení ozáření zaměstnanců a dalších osob
  • ověřování havarijní připravenosti

Do systému havarijní připravenosti jaderné elektrárny Temelín jsou přesně definovaným způsobem zapojeny všechny potřebné vnější složky a současně jsou deklarovány jejich pravomoci a odpovědnosti.

Klasifikace mimořádných událostí

Pro posuzování závažností mimořádných událostí jsou podle vyhlášky č. 318/2002 Sb. v platném znění mimořádné události členěny do tří klasifikačních stupňů.

Mimořádná událost 1. stupně

Prvním stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo může vést k nepřípustnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek do prostor jaderného zařízení nebo pracoviště, která má omezený, lokální charakter a k jejímu řešení jsou dostačující síly a prostředky obsluhy nebo pracovní směny a při přepravě nedojde k úniku radioaktivních látek do životního prostředí.

Mimořádná událost 2. stupně

Druhým stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo může vést k nepřípustnému závažnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, které nevyžaduje zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí, její řešení vyžaduje aktivaci zasahujících osob držitele povolení a k jejímu zvládnutí jsou dostačující síly a prostředky držitele povolení, případně síly a prostředky smluvně zajištěné držitelem povolení.

Mimořádná událost 3. stupně

Třetím stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo může vést k nepřípustnému závažnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, vyžadujícímu zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí, stanovená ve vnějším havarijním plánu a v havarijním plánu kraje. Událost třetího stupně je radiační havárií a její řešení vyžaduje kromě aktivace zasahujících osob držitele povolení a zasahujících osob podle vnějšího havarijního plánu, popřípadě havarijního plánu kraje zapojení dalších dotčených orgánů.

Každý z výše uvedených stupňů je definován dosažením některé z předem stanovených zásahových úrovní. Při dosažení některého ze stupňů klasifikace se vždy aktivuje příslušná složka organizace havarijní odezvy.

Havarijní podpůrná střediska

Havarijní podpůrná střediska jsou v systému havarijní připravenosti jaderné elektrárny speciálně upravená a vybavená pracoviště, určená pro zajištění podpory činností personálu. Schéma struktury havarijních podpůrných středisek na JE Temelín je znázorněno na schématu.

schema

Havarijní podpůrná střediska se budují s cílem zajistit podporu při řízení a provádění zásahu. Umožňují provádět odborné analýzy vzniklé mimořádné události, vyrozumění a vytváření podpory orgánům státní správy pro řízení a provádění zásahu.

Varování zaměstnanců a dalších osob nacházejících se v areálu jaderné elektrárny Temelín

Varování zaměstnanců a dalších osob v areálu jaderné elektrárny Temelín se provádí neprodleně po provedení klasifikace vzniklé mimořádné události. Rozsah varování závisí na stupni závažnosti mimořádné události. K varování se na jaderné elektrárně Temelín používají venkovní sirény a závodní rozhlas (umožňuje modulovat zvuk sirény).

Varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování

Pro zajištění varování obyvatelstva se využívá integrovaného systému tvořeného infrastrukturou celostátního systému varování obyvatelstva. Varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování je prováděno bezprostředně po neprodleném vyrozumění dotčených orgánů státní správy a dozoru o vzniku mimořádné události 3. stupně.

Spuštění systému varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování se provádí prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Součástí systému varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování je i odvysílání varovacích kazet v Českém rozhlase a v České televizi.

Schéma zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín je uvedeno v Příručce pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie jaderné elektrárny Temelín.