Elektrárny Poříčí

 

Elektrárny Poříčí

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové.

Elektrárna Poříčí II

Tato elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova.

Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu 250 tun páry/hodinu. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998, a v současné době spalují hnědé uhlí. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva.

Ve strojovně jsou instalovány tři turbogenerátory o jednotkovém jmenovitém výkonu 55 MW. V sedmdesátých letech byly zrekonstruovány na soustrojí odběrově-kondenzační pro zajištění dodávek tepla v horké vodě a páře. V současné době jsou využívána dvě soustrojí a třetí je připraveno pro krytí dodávek pro případ dlouhodobých oprav (GO, REK). Elektrárna Poříčí zásobuje teplem město Trutnov a značnou část jeho okolí. Teplo z parovodu Krkonoše, zásobuje města a obce od Horního a Dolního Maršova, Janských Lázní přes Svobodu nad Úpou, Mladé Buky, až po Trutnov. Parovod Radvanice přivádí teplo přes Lhotu u Trutnova do stejnojmenné hornické obce a dále do obce Jívka. Jižním směrem vede z Elektrárny Poříčí II horkovod do města Úpice, který na své trase dodává ekologické teplo i do Bohuslavic, Adamova a Suchovršic.

Podívejte se na film o principech fungování uhelné elektrárny natočený v Poříčí u Trutnova (velikost 197 MB)

 

Elektrárna Poříčí II disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům v 2560 primárních odběrných místech přibližně 1 500 TJ tepla. Z toho objemu činí 35 %  bytový odběr a 65 % odběr nebytový.

Z pohledu výroby elektřiny patří Elektrárna Poříčí II k tzv. systémovým elektrárnám. Díky svému umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.

Teplárna Dvůr Králové

Teplárna Dvůr Králové byla vybudována počátkem padesátých let jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové nad Labem a nahradila tak nevyhovující lokální zdroje v tomto městě. První dodávky páry pro průmyslové podniky byly zahájeny koncem roku 1955.

Instalovaný teplárenský výkon zde činí 115,8 MW. Ročně se odtud prostřednictvím  parní sítě o délce 11 km dodá teplo v celkovém objemu asi 800 TJ do 100 předávacích míst . Z tohoto objemu více než 11 % činí zásobování bytů.

Od roku 1996 musí všechny výrobny tepla s výkonem nad 6 MW  plnit přísná kritéria, která zákon o ochraně ovzduší předepisuje. Nejinak je tomu u provozu organizační jednotky Elektrárny Poříčí. Princip kombinované výroby elektřiny a tepla již sám o sobě zajišťuje efektivnější vyuřívání energie obsažené v palivu, a tedy i menší množství škodlivin v ovzduší na jednotku vyrobené energie. Kromě toho jsou však v Elektrárnách Poříčí realizována další technická opatření, vedoucí ke snížení nepříznivého vlivu výroby elektřiny a tepla na životní prostředí. Patří k nim především již zmíněná výstavba dvou fluidních kotlů v Elektrárně Poříčí II, ale i realizovaná primární opatření na dvou původních kotlích 125 tun páry/hodinu, která spolu se spalováním kvalitního nízkosirnatého uhlí zajišťují plnění zákonných emisních limitů při krytí havarijních stavů. V teplárně Dvůr Králové byly zrekonstruovány hlavní kotle na možnost připalování zemního plynu. Byly zde vybudovány nové speciální tkaninové filtry k odloučení prachových částic z kouřových plynů. Je zde rovněž používáno výhradně palivo o nízkém obsahu síry. Zásadně přebudovány byly i řídicí systémy spalování v kotlích. To vše umožňuje provozovat jednotlivé provozy Elektráren Poříčí i za zpřísněných nároků na čistotu ovzduší.

Výrobní jednotka - Elektrárna Poříčí II
Instalovaný výkon 3 x 55 MW
Rok uvedení do provozu 1957 - 1958
Odsířeno od roku 1996 (55 MW - 1.fluidní kotel)
1998 (55 MW - 2 fluidní kotel)
odstaveno k 1. 1. 1999 (55 MW)
Výrobní jednotka - Teplárna Dvůr Králové
Instalovaný výkon 1 x  6,3 a 1 x 12  MW
Rok uvedení do provozu 1955, 1963

 

Kombinovaná výroba

Naše společnost se může pochlubit skutečností, že ve svém ekologizovaném zdroji vyrábí technologií kombinované výroby elektrickou a teplenou energii. Tato výrobní technologie, zvaná též kogenerace, umožňuje nejefektivnější využití energie v palivu tak, že část energie z páry je nejprve využita pro výrobu elektřiny a poté i pro dodávku tepla do sítí centralizovaného zásobování teplem.

Prokazatelné ekonomické i ekologické výhody námi využívané výrobní technologie jsou zcela zásadní povahy, a protože jsou založeny na fyzikálních principech, mají trvalou platnost.

Při klasickém způsobu samostatné výroby elektřiny se větší část tepla předává bez užitku do chladicí vody a z ní do okolí. Toto odpadní teplo ekologicky zatěžuje krajinu, zvyšuje množství primárního paliva, což se projevuje i větším únikem škodlivin do ovzduší.

Použití kogeneračního způsobu výroby znamená až 32% úsporu vkládaného paliva a stejnou měrou se podílí i na snížení ekologické zátěže krajiny. 

Efekty této kombinované výroby elektrické a tepelné energie v Elektrárně Poříčí jsou zcela jednoznačně prokazatelné. Nejen ekonomicky ale i ekologicky. Rozvojem centralizovaného zásobování teplem z Elektrárny Poříčí, došlo v regionu Trutnovsko k odstranění lokálních topenišť a místních výtopen a snížení objemu emitovaného oxidu siřičitého o 2 600 tun ročně. To představuje 118 tis. tun hnědého uhlí z lokálních topeništ, které by jinak zatížilo ovzduší v regionu.

Příznivý vliv na čistotu ovzduší v lokalitě přinesla dokončená ekologizace našeho výrobního zařízení. 

Produkty a služby

Pronájem nebytových prostor v areálu elektrárny

Nabízíme pronájem nebytových prostor s možností zvýhodněné ceny energií – elektrické energie a tepla.

V případě zájmu kontaktujte Tomáše Prouzu, tel. 492 102 430, 724 139 128, e-mail: tomas.prouza {zavináč} cez {tečka} cz

Prodej demineralizované vody

Demineralizovaná voda je voda velmi vysoké čistoty a kvality, zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku ve formě SiO2. Je vyrobená ionexovou technologií v chemické úpravně vody a je použitelná výhradně pro technologické účely.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Moniku Samkovou, tel. 492 102 250, 725 707 601. e-mail: monika.samkova {zavináč} cez {tečka} cz

Jak postupovat v případě zájmu o tepelnou energii pro

 • vytápění
 • přípravu teplé vody
 • vzduchotechniku
 • technologické účely

Vlastník objektu (nebo jím pověřený zástupce), kontaktuje manažera prodeje ČEZ Teplárenská Mgr. Tomáše Zvolánka, tel.: 724 678 885, e-mail: tomas.zvolanek {zavináč} cez {tečka} cz a zde sjedná příslib na dodávku tepla. Při vydání tohoto dokumentu budeme vycházet z údajů:

 • KDE se nachází objekt, který má být na CTZ připojen (snímek pozemkové mapy, s vyznačení připojovaného objektu).
 • KOLIK kW je přípojný výkon připojovaného objektu. Není-li tento údaj ještě znám, vycházíme z vytápěné kubatury objektu.
 • KDY má být zahájen odběr tepla.

Pracovník ČEZ Teplárenská prověří, zda je připojení daného objektu z hlediska technického možné, v kladném případě žadateli vydá písemný příslib na dodávku tepla. V tomto dokumentu jsou přesně stanoveny podmínky připojení a popsáno jak postupovat při

 • zajištění projektu,
 • realizaci přípojky a tepleného zařízení v objektu,
 • uzavření smlouvy o odběru tepla.

V případě zájmu o vedlejší energetické produkty

 • Popílek z fluidního spalování pro uzavírání a rekultivaci skládek a variantní zemní konstrukce
 • Popílek pro násypy a zásypy
 • Stabilizovaný popílek pro tvarové úpravy krajiny

kontaktujte Petra Nováka, tel. 492 102 115, mobil 725 536 134; e-mail: petr.novak {zavináč} cez {tečka} cz

V případě zájmu o vyjádření k umístění našich tepelných sítí (pro účely stavebního řízení)

Každý, kdo připravuje realizaci stavby, rekonstrukci, nebo rozsáhlejší opravu nemovitosti, potřebuje pro účely stavebního řízení vyjádření k umístění tepelných sítí.

Vlastník takovéhoto objektu (nebo jím pověřený zástupce) kontaktuje v lokalitě Trutnovsko a Dvůr Králové nad Labem: Mgr. Tomáše Zvolánka, tel.: 724 678 885, e-mail: tomas.zvolanek {zavináč} cez {tečka} cz

Kontaktem v případě zájmu o prohlídku elektrárny je:

Šárka Beránková

Tel.: 492 112 107

E-mail: sarka.berankova {zavináč} cez {tečka} cz

 

Tepelná energie

Naše společnost tepelnou energii nejen vyrábí (v kombinovaném výrobním cyklu společně s energií elektrickou), ale stávajícími soustavami centralizovaného zásobování teplem (dále CZT) také distribuuje - ve většině případů až na místo konečné spotřeby. Tuto skutečnost považujeme za podstatnou. Vyloučením distribučního mezičlánku se nám daří zabezpečovat vysokou úroveň naší služby. Tým odborných pracovníků věnuje sítím CZT (našim i pronajatým) maximální pozornost pro zabezpečení jejich spolehlivého provozu - při co nejmenších tepelných ztrátách a také z pohledu efektivity vložených finančních prostředků.

Dodávku tepelné energie až na místo konečné spotřeby považujeme za jeden z klíčových nástrojů k udržení nejen přijatelné cenové úrovně naší služby ale i její kvality a spolehlivosti. Naším cílem je nejen spokojený zákazník, ale zákazník věrný, který si život bez naší služby nedovede představit.

Tepelnou energii dodáváme pro účely vytápění, přípravy teplé užitkové vody, vzduchotechniku i pro účely technologické.

Kde své služby poskytujeme?

 • Elektrárna Poříčí - viz. související soubory
 • Teplárna Dvůr Králové - viz. související soubory

Nabízíme volnou kapacitu v dodávkách tepelné energie všem, kteří  vlastní objekt v dosahu našich teplených sítí a kteří stojí před rozhodnutím, jaký zdroj energie si zvolit. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme  problém se zajištěním tepelné energie vyřešit.

Více informací o prodeji tepelné energie

Vedlejší energetické produkty

Při výrobě  elektrické a teplené energie z uhlí vznikají odpady, které se dříve ukládaly na složiště. Při výstavbě nových technologických zařízení - fluidních kotlů - bylo v Elektrárně Poříčí vybudováno i zařízení pro odběr suchého popílku. Tím se původní odpad mění v druhotnou surovinu, jejíž odvoz je možný jak po železnici, tak i automobily.

Certifikáty

Naše společnost nabízí níže uvedené vedlejší energetické produkty, na které Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., vydal CERTIFIKÁT. Jedná se o tyto produkty:

Popílek z fluidního spalování podle PN EPO 83 8035 určený pro uzavírání a rekultivaci skládek a variantní zemní konstrukce po úpravě na stabilizát Certifikát č. 01 - 5371 (viz související soubory)

Popílek pro násypy a zásypy určený pro provádění násypů a zásypů Certifikát č. 04 - 7364 (viz související soubory)

Stabilizovaný popílek pro tvarové úpravy krajiny určený pro provádění tvarových úprav krajiny Certifikát č. 04 - 6792 (viz související soubory)

Fotogalerie

Fotografie