Skip to Content

Společně pro životní prostředí

Skupina ČEZ je leaderem energetické transformace v regionu Střední Evropy.  Prostřednictvím své Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka usilujeme o to, aby Česká republika měla i v budoucnu dostatek domácí, ekologické a ekonomicky dostupné energie.

V bezemisních zdrojích vyrábíme 62 % veškeré elektřiny a postupně utlumujeme uhelné provozy, abychom do roku 2040 dosáhli uhlíkové neutrality. Zároveň si uvědomujeme, že jako subjekt kritické infrastruktury státu musíme prioritně zajistit bezpečnost a spolehlivost dodávek energií českým domácnostem i firmám. Uhelné elektrárny proto nahradíme jadernými a obnovitelnými zdroji.

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany pomůže České republice s dekarbonizací a zároveň posílí její soběstačnost ve výrobě elektřiny.

Čistý vzduch, čisté životní prostředí

Jaderné elektrárny jsou významným nízkoemisním zdrojem energie. Při posouzení celého životního cyklu elektrárny (výstavba, provoz, vyřazení z provozu a včetně výroby paliva) jsou emise CO2 a dalších skleníkových plynů z jaderných zdrojů srovnatelné s emisemi z obnovitelných zdrojů, nebo dokonce nižší. Totéž platí také pro emise oxidů síry (SOx) či oxidu dusíku (NOx). Z chladicích věží českých jaderných elektráren vychází jen čistá vodní pára.


Průměrné emise ekvivalentu oxidu uhličitého během životního cyklu různých zdrojů výroby elektřiny (Zdroj: IPCC)

Jaderné elektrárny jsou k okolnímu životnímu prostředí i v jiných aspektech velice šetrné: nevypouštějí žádné znečišťující látky nejen do vzduchu, ale ani do vody či do půdy, jejich provoz není příliš hlučný, veškeré radioaktivní odpady se skladují ve speciálních odolných kontejnerech a na bezpečném místě, které je pod mezinárodním dohledem. Okolí elektráren navíc neustále kontrolují, monitorují a vyhodnocují nejrůznější nezávislé organizace a odborníci. Data nasbíraná během desítek let provozu obou českých jaderných elektráren ukazují, že jejich provoz nemá na životní prostředí žádný negativní vliv. Naopak, v jejich bezprostředním okolí (a někdy i přímo v samotných areálech elektráren) se často nacházejí rostlinné i živočišné druhy, které prospívají jen v tom nejčistším prostředí.

Vyhodnocován je rovněž zdravotní stav obyvatelstva v okolí obou našich elektráren. Podle dosavadních výsledků těchto studií neexistuje žádný přímý vliv provozu jaderné elektrárny na zdraví obyvatelstva žijícího v jejím okolí a četnost výskytu onemocnění se zde neliší od jiných oblastí.

Malá plocha, velká výroba

Výhodou jaderné energie je také její koncentrovanost: z malého objemu paliva dokáže vyrobit obrovské množství energie. Jaderné elektrárny v roce 2021 představovaly 20 % celkového instalovaného výkonu všech elektráren v České republice, ale vyrobily 36 % veškeré elektřiny.  

Díky tomu jsou jaderné elektrárny rovněž nejefektivnější, co se týče vyrobené elektřiny na zabranou plochu. Zatímco jedna jaderná elektrárna s výkonem 1000 MW zabere pár hektarů, pro stejný instalovaný výkon ve fotovoltaice či větrných elektrárnách by bylo potřeba zabrat desítky kilometrů čtverečních.

Platí i tehdy, když započítáme celý životní cyklus elektráren, tedy včetně těžby materiálů na výrobu komponent či paliva. Podle studie Světového ekonomického fóra (WEF) zaberou jaderné elektrárny pro výrobu jedné jednotky elektřiny (např. 1 MWh) nejméně půdy ze všech zdrojů: 3x míň než plynová elektrárna, 20x míň než fotovoltaické panely (v případě panelů umístěných na střeše je to 2,5x míň, protože se počítá těžba materiálů na výrobu panelů) a dokonce 27x míň než uhelná elektrárna (u té logicky největší zábor půdy představují doly na těžbu uhlí).

Energy: How much land do energy sources use? | World Economic Forum (weforum.org)

Domácí zdroj pro větší soběstačnost

Na celkových provozních nákladech jaderné elektrárny se jaderné palivo podílí zhruba jednou třetinou, zatímco u uhelných elektráren tvoří cena uhlí přes 75 % nákladů a u plynu je to dokonce přes 85 %. Náhlé zvýšení ceny paliva proto nemá na jaderné elektrárny takový vliv.

Jaderné palivo lze navíc na rozdíl od uhlí a plynu skladovat až na několik let dopředu, čímž se elektrárny chrání před neočekávanými výpadky dodávek. Díky tomu, že má Česká republika v oblasti jádra dlouhou tradici, máme unikátní know-how od výzkumu přes výrobu komponent, úspěšný provoz až po vzdělávání v oboru a jaderný dohled. Do značné míry jsme tedy v provozu jaderných zařízení soběstační. Jaderné elektrárny tedy můžeme považovat za domácí zdroj, který zvyšuje nezávislost naší země na cizích dodavatelích.