Struktura akcionářů

 

Struktura akcionářů

  stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2017 stav k 30. 6. 2018
Právnické osoby celkem 90,23 % 89,84 % 89,84 %
Česká republika 69,78 % 69,78 % 69,78 %
ČEZ, a. s. 0,70 % 0,67 % 0,67 %
Ostatní právnické osoby 19,75 % 19,39 % 19,39 %
Fyzické osoby celkem 9,77 % 10,16 % 10,16 %
 • Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 30. 6. 2018 zůstávala Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.
 • Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činil k 31. 12. 2017 celkem 53 798 975 900 Kč. Skládal se z 537 989 759 ks akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Emisní kurz všech akcií byl plně splacen. Všechny akcie měly zaknihovanou podobu, zněly na majitele a byly kótovány.
 • Základní kapitál společnosti je rozvržen výlučně do kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů ve Varšavě v Polské republice a jsou neomezeně převoditelné. Ani žádné jiné cenné papíry vydané společností ČEZ nemají omezenou převoditelnost a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie ČEZ, a. s., rovněž obchodují třetí osoby (anglicky - unsponsored listing) ve Spolkové republice Německo na trhu XETRA, provozovaném Deutsche Börse Gruppe, a na burzách v Mnichově, Frankfurtunad Mohanem, Berlíně a Stuttgartu.  
 • Vlastní akcie - Ke dni 30. 6. 2018 bylo na majetkovém účtu ČEZ, a. s., v Centrálním depozitáři cenných papírů 3 140 021 ks vlastních akcií, tedy 0,58 % základního kapitálu.
 • Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň 1 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., evidované k 15. 6. 2018 patřily:
 • Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky dosahující podílu v celkové výši 69,78 % základního kapitálu,
 • Clearstream Banking, s. a., dosahující podílu ve výši 2,29 % základního kapitálu,
 • Chase Nominees Limited dosahující podílu ve výši 1,93 % základního kapitálu,
 • State Street Bank and Trust Co., dosahující podílu ve výši 1,17 % základního kapitálu.
 • Dne 14. 3. 2018 podala skupina akcionářů jednajících ve shodě v postavení kvalifikovaného
  akcionáře, tvořená Ing. Michalem Šnobrem a společnostmi J&T Securities Management Limited, Tinsel Enterprises Limited a Hamafin Resources Limited, oznámení o podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na hlasovacích právech podle tohoto oznámení činil 1 %. Ke dni 15. 6. 2018 dle evidence Centrálního depozitáře cenných papírů dosahoval podíl této skupiny akcionářů na hlasovacích právech výše 1,15 %.
 • Dne 20. 6. 2018 podala společnost Barclays Bank PLC oznámení o podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na hlasovacích právech podle tohoto oznámení činí 1,07 %. Ke dni 2. 7. 2018 společnost Barclays Bank PLC podala oznámení o snížení podílu na hlasovacích právech na 0,89 %.
 • Nelze vyloučit, že některé z výše uvedených subjektů drží podíly v zastoupení jiných entit nebo jednotlivců.

Vztahy společnosti s akcionáři

Akciová společnost ČEZ jedná v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů. ČEZ, a. s., svolává a vede valné hromady plně v souladu s platnou legislativou a zajišťuje plnění vyplývající z usnesení valných hromad. ČEZ, a. s., řádně plní informační povinnost vůči akcionářům.

Společnost zajišťuje stejné zacházení se všemi akcionáři. Zajišťuje, aby měli k dispozici čtvrtletně informace o hospodaření společnosti a přehled termínů oznámení hospodářských výsledků, oznámení o konání a závěry z usnesení valných hromad, prospekty k vydaným cenným papírům. Základním pravidlem, kterým se společnost ČEZ, a. s., řídí při předávání informací akcionářům, je věrohodnost, konzistentnost a srozumitelnost.

Dividendy

Od roku 2001 vyplácí ČEZ, a. s., svým akcionářům pravidelně dividendy. Výplata probíhá jedenkrát ročně. O návrhu představenstva na konkrétní výši dividendy rozhoduje a skutečnou výši dividendy schvaluje valná hromada.
Od roku 2015 uplatňoval ČEZ, a. s., dividendovou politiku, jež předpokládá výplatu 60-80 % konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením daného roku. V roce 2017 došlo k dočasnému rozšíření výplatního poměru na 60-100 % konsolidovaného čistého zisku očištěného do doby upřesnění rozvojové strategie.

Řádná valná hromada konaná dne 23. 6. 2018 rozhodla o výplatě dividendy ve výši 33 Kč před zdaněním na jednu akcii. Právo na dividendu mají osoby, které byly k rozhodnému dni, tj. k 28. 6. 2018, akcionáři společnosti ČEZ.
Dividenda za rok 2017 je splatná dne 1. 8. 2018 a její výplata končí dnem 29. 7. 2022.

Údaje v tabulce představují dividendy přiznané a vyplacené v daném roce ze zisku předchozího roku. 

Dividendy ČEZ, a. s.

Obchodní rok Dividenda na akcii (hrubá) Období výplaty hrubé
dividendy
Rozhodný den Administrátor
2001 2,50 Kč 1. 8. 02 - 31. 7. 07 11. 6. 2002 Česká spořitelna
2002 4,50 Kč 1. 8. 03 - 31. 7. 08 17. 6. 2003 Česká spořitelna
2003 8,00 Kč 1. 8. 04 - 31. 7. 09 17. 6. 2004 Česká spořitelna
2004 9,00 Kč 1. 8. 05 - 31. 7. 10 20. 6. 2005 Česká spořitelna
2005 15,00 Kč 1. 8. 06 - 31. 7. 11 23. 5. 2006 Česká spořitelna
2006 20,00 Kč 1. 8. 07 - 31. 7. 11 23. 5. 2007 Česká spořitelna
2007 40,00 Kč 1. 8. 08 - 31. 7. 12 21. 5. 2008 Česká spořitelna
2008 50,00 Kč 1. 8. 09 - 31. 7. 13 21. 5. 2009 Česká spořitelna
2009 53,00 Kč 1. 8. 10 - 31. 7. 14 29. 6. 2010 Česká spořitelna
2010 50,00 Kč 1. 8. 11 - 31. 7. 15  1. 6. 2011 Česká spořitelna
2011 45,00 Kč 1. 8. 12 - 2. 8. 16 2. 7. 2012 Česká spořitelna
2012 40,00 Kč 1. 8. 13 - 1. 8. 17          25. 6. 2013 Česká spořitelna
2013 40,00 Kč 1. 8. 14 - 1. 8. 18          3. 7. 2014 Česká spořitelna
2014 40,00 Kč 3. 8. 15 - 1. 8. 19          18. 6. 2015 Česká spořitelna
2015 40,00 Kč 1. 8. 16 - 31. 7. 20          9. 6. 2016 Česká spořitelna
2016 33,00 Kč 1. 8. 17 - 30. 7. 21          27. 6. 2017 Česká spořitelna
2017 33,00 Kč 1. 8. 18 - 30. 7. 22 27. 6. 2018 Česká spořitelna

Více informací k výplatě dividend naleznete v sekci Pro investory / Akcie / Dividendy.

Ratingové hodnocení

V I. pololetí 2018 zůstala ratingová hodnocení společnosti ČEZ, a. s., nezměněna s výjimkou výhledu od agentury Moody's. Dne 23. 11. 2017 ratingová agentura Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited potvrdila společnosti ČEZ dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem.
Dne 24. 4. 2018 ratingová agentura Moody's Investors Service Ltd. potvrdila společnosti ČEZ dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni Baa1, výhled byl změněn ze stabilního na pozitivní, a to v návaznosti na změnu výhledu ratingu České republiky (A1) ze stabilního na pozitivní.

Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. Společnost ČEZ při výběru
ratingových agentur postupuje v souladu s článkem 8d uvedeného nařízení. (www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-CRAs).