Struktura akcionářů

 

Struktura akcionářů

  stav k 31. 12. 2017 stav k 31. 12. 2018 stav k 19. 6. 2019
Právnické osoby celkem 89,84 % 89,71 % 89,07 %
Česká republika 69,78 % 69,78 % 69,78 %
ČEZ, a. s. 0,67 % 0,58 % 0,48 %
Ostatní právnické osoby 19,39 % 19,34 % 18,81 %
Fyzické osoby celkem 10,16 % 10,29 % 10,93 %
 • Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 19. 6. 2019 zůstávala Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.
 • Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činil k 30. 6. 2019 celkem 53 798 975 900 Kč. Skládal se z 537 989 759 ks akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Emisní kurz všech akcií byl plně splacen. Všechny akcie měly zaknihovanou podobu, zněly na majitele a byly kótovány.
 • Základní kapitál společnosti je rozvržen výlučně do kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů ve Varšavě v Polské republice a jsou neomezeně převoditelné. Ani žádné jiné cenné papíry vydané společností ČEZ nemají omezenou převoditelnost a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie ČEZ, a. s., rovněž obchodují třetí osoby (anglicky - unsponsored listing) ve Spolkové republice Německo na trhu XETRA, provozovaném Deutsche Börse Gruppe, a na burzách v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Berlíně a Stuttgartu.  
 • Vlastní akcie - Ke dni 30. 6. 2019 bylo na majetkovém účtu ČEZ, a. s., v Centrálním depozitáři cenných papírů 2 566 240 ks vlastních akcií, tedy 0,48 % základního kapitálu.
 • Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň 1 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., evidované k 31. 12. 2018 patřily:
 • Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky dosahující podílu v celkové výši 69,78 % základního kapitálu,
 • Chase Nominees Limited dosahující podílu ve výši 2,09 % základního kapitálu,
 • Clearstream Banking, s. a., dosahující podílu ve výši 1,92 % základního kapitálu,
 • State Street Bank and Trust Co., dosahující podílu ve výši 1,04 % základního kapitálu.
 • Dne 14. 3. 2018 podala skupina akcionářů jednajících ve shodě v postavení kvalifikovaného
  akcionáře, tvořená Ing. Michalem Šnobrem a společnostmi J&T Securities Management Limited, Tinsel Enterprises Limited a Hamafin Resources Limited, oznámení o podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na hlasovacích právech podle tohoto oznámení činil 1 %. Ke dni 19. 6. 2019 dle evidence Centrálního depozitáře cenných papírů dosahoval podíl této skupiny akcionářů na hlasovacích právech výše 1,24 %.
 • Nelze vyloučit, že některé z výše uvedených subjektů drží podíly v zastoupení jiných entit nebo jednotlivců.

Vztahy společnosti s akcionáři

Akciová společnost ČEZ jedná v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů. ČEZ, a. s., svolává a vede valné hromady plně v souladu s platnou legislativou a zajišťuje plnění vyplývající z usnesení valných hromad. ČEZ, a. s., řádně plní informační povinnost vůči akcionářům.

Společnost zajišťuje stejné zacházení se všemi akcionáři. Zajišťuje, aby měli k dispozici čtvrtletně informace o hospodaření společnosti a přehled termínů oznámení hospodářských výsledků, oznámení o konání a závěry z usnesení valných hromad, prospekty k vydaným cenným papírům. Základním pravidlem, kterým se společnost ČEZ, a. s., řídí při předávání informací akcionářům, je věrohodnost, konzistentnost a srozumitelnost.

Dividendy

Od roku 2001 vyplácí ČEZ, a. s., svým akcionářům pravidelně dividendy. Výplata probíhá jedenkrát ročně. O návrhu představenstva na konkrétní výši dividendy rozhoduje a skutečnou výši dividendy schvaluje valná hromada.
Od roku 2015 uplatňoval ČEZ, a. s., dividendovou politiku, jež předpokládá výplatu 60-80 % konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením daného roku. V roce 2017 došlo k dočasnému rozšíření výplatního poměru na 60-100 % konsolidovaného čistého zisku očištěného do doby upřesnění rozvojové strategie.

Řádná valná hromada společnosti, jejíž jednání bylo zahájeno dne 26. 6. 2019, rozhodla dne 27. 6. 2019 vyplatit akcionářům společnosti dividendu ve výši 24 Kč před zdaněním na jednu akcii. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí 12 911 754 216 Kč, z toho pro
výplatu je určeno 12 850 164 456 Kč, tedy 98,4 % z konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy neboli 122,4 % konsolidovaného čistého zisku.
Právo na dividendu mají osoby, které byly k rozhodnému dni, tj. 2. 7. 2019, akcionáři společnosti ČEZ. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebyla vyplacena a byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividenda za rok 2018 je splatná dne 1. 8. 2019 a její výplata končí dnem 31. 7. 2023.

Údaje v tabulce představují dividendy přiznané a vyplacené v daném roce ze zisku předchozího roku. 

Dividendy ČEZ, a. s.

Obchodní rok Dividenda na akcii (hrubá) Období výplaty hrubé
dividendy
Rozhodný den Administrátor
2001 2,50 Kč 1. 8. 02 - 31. 7. 07 11. 6. 2002 Česká spořitelna
2002 4,50 Kč 1. 8. 03 - 31. 7. 08 17. 6. 2003 Česká spořitelna
2003 8,00 Kč 1. 8. 04 - 31. 7. 09 17. 6. 2004 Česká spořitelna
2004 9,00 Kč 1. 8. 05 - 31. 7. 10 20. 6. 2005 Česká spořitelna
2005 15,00 Kč 1. 8. 06 - 31. 7. 11 23. 5. 2006 Česká spořitelna
2006 20,00 Kč 1. 8. 07 - 31. 7. 11 23. 5. 2007 Česká spořitelna
2007 40,00 Kč 1. 8. 08 - 31. 7. 12 21. 5. 2008 Česká spořitelna
2008 50,00 Kč 1. 8. 09 - 31. 7. 13 21. 5. 2009 Česká spořitelna
2009 53,00 Kč 1. 8. 10 - 31. 7. 14 29. 6. 2010 Česká spořitelna
2010 50,00 Kč 1. 8. 11 - 31. 7. 15  1. 6. 2011 Česká spořitelna
2011 45,00 Kč 1. 8. 12 - 2. 8. 16 2. 7. 2012 Česká spořitelna
2012 40,00 Kč 1. 8. 13 - 1. 8. 17          25. 6. 2013 Česká spořitelna
2013 40,00 Kč 1. 8. 14 - 1. 8. 18          3. 7. 2014 Česká spořitelna
2014 40,00 Kč 3. 8. 15 - 1. 8. 19          18. 6. 2015 Česká spořitelna
2015 40,00 Kč 1. 8. 16 - 31. 7. 20          9. 6. 2016 Česká spořitelna
2016 33,00 Kč 1. 8. 17 - 30. 7. 21          27. 6. 2017 Česká spořitelna
2017 33,00 Kč 1. 8. 18 - 30. 7. 22 28. 6. 2018 Česká spořitelna
2018 24,00 Kč 1. 8. 19 - 30. 7. 23 26. 6. 2019 Česká spořitelna

Více informací k výplatě dividend naleznete v sekci Pro investory / Akcie / Dividendy.

Ratingové hodnocení

V I. pololetí 2019 zůstala dlouhodobá ratingová hodnocení společnosti ČEZ nezměněna.

Dne 23. 11. 2018 ratingová agentura S&P Global Ratings Europe limited potvrdila společnosti ČEZ dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem. Dne 24. 4. 2018 ratingová agentura Moody’s Investors Service ltd. potvrdila společnosti ČEZ dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni Baa1, výhled byl změněn ze stabilního na pozitivní, a to v návaznosti na změnu výhledu ratingu České republiky (A1) ze stabilního na pozitivní. Dne 23. 1. 2019 ratingová agentura Moody’s aktualizovala Credit Opinion společnosti ČEZ s nezměněným dlouhodobým ratingovým hodnocením na úrovni Baa1, výhled pozitivní.

Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. Společnost ČEZ při výběru
ratingových agentur postupuje v souladu s článkem 8d uvedeného nařízení. (www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-CRAs).