Jaderná bezpečnost

Cíl: Dosáhnout náležitých provozních podmínek, předcházet haváriím a zmírňovat jejich následky s cílem chránit pracovníky a obyvatelstvo před riziky ionizujícího záření pocházejícího z jaderného zařízení.

EDU - česrtvé palivoJako každý provozovatel jaderného zařízení je i ČEZ odpovědný za jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení a plnění požadavků k jejímu zajištění. Tato odpovědnost je ze zákona nepřenositelná a nedělitelná.

Jaderná bezpečnost je jednou z nejvíce regulovaných oblastí z pozice státu a sledovaných oblastí z hlediska mezinárodního. Odtajněním převážné většiny činností spojených s využíváním jaderné energie, se jaderná bezpečnost stala i oblastí sledovanou širokou veřejností.

Jak z definice vyplývá je cílem jaderné bezpečnosti zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce a zabránit nedovoleným únikům radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí. Minimální požadavky k naplňování tohoto cíle jsou dány Atomovým zákonem a jeho prováděcími předpisy, další pak mezinárodními doporučeními vydávanými Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni a dalšími organizacemi (WANO, WENRA, NEA atd.).

Vlastní zajištění jaderné bezpečnosti je postaveno na funkčním systému řízení, kvalifikovaném personálu a kvalitních technologiích. Tyto tři složky jsou pak systémově řízeny a kontinuálně zlepšovány tak, aby byly naplněny nejenom zákonné požadavky, ale něco navíc, směřujícího k implementaci nejlepší mezinárodní praxe a stávající úrovně vědy a techniky.

Bezpečnost jaderných zařízení musí být a je absolutní prioritou. Toto si vedení ČEZ, a. s., uvědomuje a systémově šíří principy kultury bezpečnosti a vytváří podmínky pro její zlepšování. I z tohoto důvodu přistoupilo k projektu „Jednotná bezpečnost“, v rámci kterého byla vydána nová „Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí“, „Politika kvality řízení“ a došlo ke změně procesního řízení bezpečnosti a navazujícím organizačním změnám.