Technická bezpečnost

Cíl: Zajistit schopnost neohrožovat za stanovených podmínek jeho provozu lidské zdraví a majetek po celou dobu jeho životnosti.

Technická bezpečnost je stav zařízení, při kterém je docíleno shody s technickou normou jakožto standardem technické bezpečnosti. Předpokladem technické bezpečnosti je snížení rizika ohrožení zdraví, života osob a majetku na přijatelnou úroveň.

Technická bezpečnost souvisí např. s bezpečným provozováním lokálních distribučních soustav a jejích distribučních zařízení a přímo souvisí s bezpečností práce a manipulacemi na elektrickém zařízení. Technickou bezpečností je vnímán stav shody s normativním nebo jiným požadavkem, který je podmínkou bezpečného provozování distribučního zařízení, bezpečné práce a manipulace na tomto zařízení.

Výběr bezpečných technologií a zařízení pro distribuci elektřiny se datuje již od přípravy staveb. Technická bezpečnost zařízení se po dokončení výstavby prokazuje Zprávou o výchozí revizi podle ČSN 35 1500 a v průběhu životnosti je dále ověřována systémem pravidelných kontrol, prohlídek, měření a diagnostiky podle Řádu preventivní údržby. Po dožití jsou zařízení a technologie likvidovány v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.