Co se stane s vaším podáním

Požadavek můžete podat prostřednictvím správce osobních údajů tj. prostřednictvím jednotlivých společností Skupiny ČEZ nebo prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaším požadavkem se budeme neprodleně zabývat. Ten, kdo přijme takovýto požadavek (správce nebo Pověřenec pro ochranu osobních údajů), vám poskytne informace a učiněná opatření, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení identifikovatelné, určité a srozumitelné žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce nebo Pověřenec pro ochranu osobních údajů vás vždy informuje o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Pokud nebude žádost identifikovatelná, určitá a srozumitelná, vyzve vás Správce nebo Pověřenec pro ochranu osobních údajů k jejímu doplnění s tím, že se běh jednoměsíční lhůty pro vyřízení žádosti do jejího doplnění zastavuje. Zároveň si vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že pokud svoji žádost v přiměřené lhůtě nedoplníte, pak žádost nebude vyřízena z důvodu jejího odmítnutí v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se vám informace v elektronické formě, je-li to možné. V ostatních případech vám bude odpověď zaslána doporučeně, nebo do vlastních rukou, nebo do datové schránky.

V případě, že konkrétní Správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informujeme vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Sdělování informací a řešení vašich požadavků provádíme a činíme bezplatně. Jsou-li však žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce buď: a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo b) odmítnout žádosti vyhovět.