Zajistit udržitelný provoz

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

ČEZ, a. s., je jednou ze stabilních a ekonomicky úspěšných společností nejen na národním trhu s elektřinou, ale i na trzích Evropské unie. Tuto pozici si společnost ČEZ chce udržet prostřednictvím: výrobků dodávaných za konkurenceschopnou cenu, spokojených akcionářů a vlastních zaměstnanců, korektních vztahů s obchodními partnery, splněných potřeb a očekávání veřejnosti.

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Naším společným cílem je chovat se bezpečně a v souladu s životním prostředím při podnikatelských činnostech, kterými jsou zejména: provozování zdrojů elektřiny a tepla, distribuční soustavy, těžba nerostných surovin a poskytování komplexních energetických služeb zákazníkům společnosti ČEZ, a. s., včetně dceřiných, přidružených a společných podniků, a to i za mimořádných stavů.

Abychom toho dosáhli:

Bezpečnost, ochranu života a zdraví lidí nadřazujeme ostatním zájmům.

Proto vytváříme bezpečné a zdravé pracovní podmínky zahrnující prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví. Soustavně identifikujeme a snižujeme rizika a odstraňujeme nebezpečí za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podporujeme zaměstnance a dodavatele v jejich osobní odpovědnosti za bezpečnost. Dodržování bezpečnostních předpisů, včetně pokynů zaměstnavatele, je závazné pro všechny zaměstnance i dodavatele pracující na našich pracovištích a v našich objektech.

Bezpečnost a ochranu životního prostředí považujeme za integrální součást systému řízení.

Proto jsou požadavky systémů environmentálního managementu a bezpečnosti nedílnou součástí našich procesů a činností, jsou ve vzájemném souladu a pomáhají naplňovat naši společenskou odpovědnost. Zajišťujeme v dostatečné míře zdroje potřebné pro správnou funkci těchto systémů, a to především kvalifikované a zkušené zaměstnance, nezbytnou infrastrukturu včetně informačních a komunikačních technologií a potřebné finanční zdroje. Stanovujeme cíle, které komunikujeme a pravidelně vyhodnocujeme.

Bezpečnost a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí myšlení, chování a pracovních návyků všech zaměstnanců i dodavatelů.

Proto vedeme zaměstnance i dodavatele k tomu, aby si dostatečně uvědomovali, jak svojí činností přispívají k bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Kompetence a povědomí zaměstnanců i dodavatelů zvyšujeme prostřednictvím pravidelných školení a vzdělávacích kampaní. Rozvíjíme bezpečnostní kulturu jako nedílnou součást našeho chování a rozhodování. Vedoucí jsou v rámci leadershipu autoritou a vzorem pro zaměstnance i dodavatele. Uplatňujeme odstupňovaný a konzervativní přístup.

Na ochranu životního prostředí, včetně prevence znečištění, klademe v rámci svých činností velký důraz.

Proto využíváme bezpečné a ověřené technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zaměřujeme se především na významné environmentální aspekty našich činností, produktů a služeb a řídíme jejich možné environmentální dopady. Ve všech fázích životního cyklu našich technologií dodržujeme požadavky na bezpečnost, ochranu životního prostředí a udržitelnost. Technologie provozujeme a udržujeme v souladu s projektovou a provozní dokumentací a v souladu se závaznými povinnostmi.

Plnění závazných povinností je pro nás samozřejmou součástí našich činností.

Proto si udržujeme povědomí o našich zainteresovaných stranách a jejich požadavcích a očekáváních, aktivně monitorujeme připravovanou legislativu, zohledňujeme ověřené mezinárodně uznávané praxe. Plnění závazných povinností důsledně vyžadujeme a kontrolujeme jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných stran, především u dodavatelů.

Systémy environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále zlepšujeme.

Proto klademe důraz na zavádění inovací a výsledků výzkumu do praxe jako nedílnou součást udržitelného rozvoje. Porovnáváme se s nejlepšími ověřenými technikami a platnými technickými normami. Neustálé zlepšování je součástí systému managementu a zahrnuje zlepšování od malých kroků až po významná zlepšení. Tento přístup nám umožňuje zvyšovat environmentální výkonnost a úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Od dodavatelů vyžadujeme stejný přístup k bezpečnosti a ochraně životního prostředí.

Při výběru a hodnocení dodavatelů zohledňujeme jejich postoje a přístupy k bezpečnosti a životnímu prostředí. Prosazujeme, aby dodavatelé provozovali bezpečné a ověřené technologie šetrné k životnímu prostředí. Od dodavatelů a jejich zaměstnanců vyžadujeme osobní odpovědnost za bezpečnost a dodržování závazných povinností a také aby se bezpečnost a ochrana životního prostředí stala nedílnou součástí jejich myšlení, chování a pracovních návyků. Podporujeme dodavatele, aby rozuměli tomu, jak svojí činností přispívají k bezpečnosti a ochraně životního prostředí, a neustále se zlepšovali.

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu životního prostředí

Představenstvo ČEZ, a. s., si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních závazků České republiky za zajištění bezpečnosti a ochrany:

  • výrobních zdrojů,
  • jednotlivců i společnosti,
  • životního prostředí,
  • kritické infrastruktury.

Pro naplnění této odpovědnosti se představenstvo ČEZ, a. s., zavazuje vytvářet a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy.

Bezpečnost chápeme jako nedílnou součást všech činností vztahujících se k systému řízení, technologiím a lidem.