Interní audit

Interní audit ve Skupině ČEZ

Interní audit společnosti ČEZ poskytuje vedení a orgánům společnosti ujištění, že vnitřní řídicí a kontrolní systém je funkční a všechna významná rizika jsou adekvátně řízena. Tím přispívá k dosažení cílů Skupiny ČEZ a iniciuje zlepšování činností a snižování podnikatelských rizik.

Činnost interního auditu ve společnosti ČEZ vykonává útvar audit a compliance. Útvar je podřízen přímo představenstvu společnosti. Na funkční nezávislost a účinnost útvaru dohlíží výbor pro audit společnosti ČEZ. Dohledu interního auditu podléhají všechny klíčové procesy a segmenty Skupiny ČEZ vč. zahraničí.

Nezávislost útvaru a soulad jeho činnosti se Standardy pro profesionální praxi v interním auditu byly ověřeny externím hodnocením kvality v závěru roku 2016 a interním hodnocením kvality v roce 2019 podle požadavků těchto standardů.

O výsledcích auditní činnosti a plnění nápravných opatření jsou čtvrtletně souhrnně informovány představenstvo a výbor pro audit společnosti ČEZ. V případě závažných zjištění či nedostatků, jejichž řešení přesahuje kompetence auditovaného, přijímá usnesení k nápravě představenstvo ČEZ.

V roce 2020 bylo uskutečněno 37 auditních šetření, z toho 15 ve společnosti ČEZ a 22 v dceřiných společnostech (včetně 6 auditů v zahraničních majetkových účastech).

V rámci protikorupčních opatření dle ISO 37001:2016 dochází ve společnosti k pravidelným auditům protikorupčního systému. Tyto audity jsou vykonávány v tříletých intervalech. Zároveň dochází v rámci každého relevantního auditního šetření k prověřování, zda jsou v dané oblasti nastaveny dostatečně robustní a funkční kontrolní mechanismy, které minimalizují možná korupční a jiná compliance rizika. Vyhodnocení těchto tzv. "podvodných scénářů" je v pravidelných intervalech komunikováno na vedení společnosti a slouží jako jeden ze vstupů do celopodnikové analýzy compliance rizik.