Protikorupční politika Skupiny ČEZ

Netolerujeme korupci

Abychom zajistili etické standardy podnikání, přijalo vedení Skupiny ČEZ systémová opatření, která vedou ke snížení rizika neetického nebo protiprávního jednání a tvoří nedílnou součást compliance management systému. Protikorupční politika Skupiny ČEZ je postavena základech mezinárodní normy ISO 37001:2016 – Systém protikorupčního managementu. Základním principem agendy prevence korupce Skupiny ČEZ je nulová tolerance vůči jakékoliv formě korupčního jednání, ať již přímého, nebo prostřednictvím třetích stran.

Zákaz nepřípustných plateb, vč. úplatků, ilegálních provizí a plateb bez právního důvodu je zakotven v Etickém kodexu Skupiny ČEZ. Na podporu tohoto pravidla byl přijat interní předpis, přesně definující přípustné a nepřípustné dary, zakazující platby za usnadnění (facilitation payments) a definující korupční jednání. V tomto dokumentu jsou rovněž definovány limity pro povolené dary (přijaté i poskytované). Tyto limity jsou v souladu s běžnou praxí v odvětví. Zaměstnanci mají povinnost vést evidenci darů a žádat nadřízeného o souhlas s přijetím přípustných darů.

Dalším opatřením pro snížení rizika korupce a střetu zájmů je systém tzv. prověrek třetích stran. Tyto prověrky jsou povinnou součástí nákupního procesu u potenciálně nejvíce rizikových obchodních případů. Střet zájmů je mimo jiné pokryt také v Pracovním řádu společnosti.

Ve Skupině ČEZ jsou také zavedena přísná pravidla pro sjednávání zprostředkovatelských smluv zamezující jakékoliv formě korupce. Mateřská společnost ČEZ se neúčastní veřejné politiky, s výjimkou oficiálního prosazování svých zájmů v Evropské unii prostřednictvím reprezentativní kanceláře v Bruselu, ani finančně nepřispívá žádným politickým uskupením. Ředitelka útvaru Public Affairs, stejně jako oba zaměstnanci reprezentativní kanceláře v Bruselu jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti institucí EU. Veškerá stanoviska ČEZ k legislativním návrhům jsou uplatňována prostřednictvím webových stránek Evropské komise a na těchto stránkách i zveřejňována.