Zajistit udržitelný provoz

Jaderná bezpečnost

Jako každý provozovatel jaderného zařízení je i ČEZ odpovědný za jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení a plnění požadavků k jejímu zajištění. Tato odpovědnost je ze zákona nepřenositelná a nedělitelná.

Jaderná bezpečnost je jednou z nejvíce regulovaných oblastí z pozice státu a sledovaných oblastí z hlediska mezinárodního. Odtajněním převážné většiny činností spojených s využíváním jaderné energie, se jaderná bezpečnost stala i oblastí sledovanou širokou veřejností.

jaderná bezpečnostJak z definice vyplývá je cílem jaderné bezpečnosti zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce a zabránit nedovoleným únikům radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí. Minimální požadavky k naplňování tohoto cíle jsou dány Atomovým zákonem a jeho prováděcími předpisy, další pak mezinárodními doporučeními vydávanými Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni a dalšími organizacemi (WANO, WENRA, NEA atd.).

Vlastní zajištění jaderné bezpečnosti je postaveno na funkčním systému řízení, kvalifikovaném personálu a kvalitních technologiích. Tyto tři složky jsou pak systémově řízeny a kontinuálně zlepšovány tak, aby byly naplněny nejenom zákonné požadavky, ale něco navíc, směřujícího k implementaci nejlepší mezinárodní praxe a stávající úrovně vědy a techniky.

Bezpečnost jaderných zařízení musí být a je absolutní prioritou. Toto si vedení akciové společnosti uvědomuje a systémově šíří principy kultury bezpečnosti a vytváří podmínky pro její zlepšování. I z tohoto důvodu přistoupilo k projektu „Jednotná bezpečnost“, v rámci kterého byla vydána nová „Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí“, „Politika kvality řízení“ a došlo ke změně procesního řízení bezpečnosti a navazujícím organizačním změnám.

V jaderných elektrárnách Dukovany i Temelín pokračovala také v průběhu let 2015 a 2016 realizace akcí naplňujících požadavky Národního akčního plánu zvyšování jaderné bezpečnosti. Jednalo se například o zvýšení odolnosti budov reaktorovny a strojovny v Dukovanech a zvýšení odolnosti kontejnmentu za účelem likvidace pohavarijního vodíku v Temelíně. V Jaderné elektrárně Dukovany byly provedeny i další investiční akce, zejména obnova některých systémů kontroly řízení, seismické zvýšení odolnosti nosných konstrukcí u 1. a 2. bloku a doplnění systému elektronických požárních hlásičů EPS Cerberus podle nových požadavků

OSART Corporate 2013

Final Report Corporate OSARTNa podzim 2013 proběhla ve společnosti ČEZ ostře sledovaná mise OSART Corporate 2013 - prověrka organizovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Jejím cílem bylo přezkoumat fungování korporátních procesů, zajišťovaných centrálou ČEZ, ve vztahu k provozování jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Final Report Corporate OSART 2013 udělil tzv. dobrépraxe (certifikáty prokazující vzorový přístup a sloužící jako inspirace pro další světové provozovatele jaderných zařízení) mj. za oblasti

  • řízení a kontroly kvality jaderného paliva prováděné třetí stranou
  • strategického náboru - procesu získávání talentů a psychologické diagnostiky
  • práce se sociálními médii (Facebook, Twitter, YouTube) a vzdělávací program Svět energie
  • podpory procesního řízení v ČEZ, a. s pomocí speciálního SW nástroje
  • sledování a zavádění legislativních a regulatorních požadavků souvisejících s bezpečností jaderných elektráren