Zajistit udržitelný provoz

kultura bezpečnostiKultura bezpečnosti

Pojem "kultura bezpečnosti" byl poprvé použit ve zprávě publikované MAAE v roce 1986 a byl rozpracován v dalších publikacích. Používá se ve spojení s bezpečností jaderných elektráren, avšak interpretace tohoto pojmu zůstala velmi volnou a principy definující kulturu bezpečnosti je možno použít pro hodnocení úrovně bezpečnosti i mimo jadernou energetiku. V prostředí Skupiny ČEZ je kultura bezpečnosti chápána jako nedílná součást firemní kultury.

Kultura bezpečnosti je definována jako soubor charakteristik a osobních postojů v organizaci a myšlení lidí, který zajišťuje, že problémům bezpečnosti je věnována nejvyšší priorita, odpovídající jejich významnosti.

Kulturu bezpečnosti popisují následující principy:

 1. Každý je osobně odpovědný za bezpečnost.
 2. Vedoucí demonstrují svoje postoje k bezpečnosti.
 3. Nastolujeme atmosféru vzájemné důvěry.
 4. Při rozhodování zohledňujeme „bezpečnost na prvním místě“.
 5. Jadernou technologii respektujeme jako zvláštní a jedinečnou.
 6. Podporujeme zvídavý přístup.
 7. Učíme se z chyb (jsme učící se organizace).
 8. Úroveň bezpečnosti trvale ověřujeme.

Úroveň kultury bezpečnosti je veličina, kterou není možno přímo a exaktně změřit, přesto má zásadní vliv na chování pracovníků, styl řízení i úroveň technologie. Proto jsou ve skupině ČEZ periodicky prováděny průzkumy kultury bezpečnosti, které umožní definovat slabé a silné stránky v jednotlivých oblastech bezpečnosti a na tato zjištění reagovat. Porovnání časové řady průzkumů umožní vyhodnotit účinnost korektivních opatření.

Principy kultury bezpečnosti jsou plně integrovány do Politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, kterou schválilo představenstvo a vydal příkazem generální ředitel ČEZ, a. s.. Tímto krokem představenstvo ČEZ, a. s., bez výhrad přijalo odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních závazků ČR za zajištění:

 • bezpečnosti výrobních zdrojů,
 • ochrany jednotlivců, společnosti a veřejnosti,
 • ochrany životního prostředí.

Pro naplnění této odpovědnosti se představenstvo ČEZ, a. s., a statutární orgány ostatních společností ve Skupině ČEZ zavázalo vytvořit a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídící struktury a kontrolní mechanismy.