Zajistit udržitelný provoz

Kvalita

Politika kvality řízení

Představenstvo ČEZ, a. s., v září roku 2010 schválilo Politiku kvality řízení, ve které definuje hlavní zásady vnímání kvality pro všechny zaměstnance.

Pro naplnění Politiky kvality řízení je zapotřebí správné nastavení, hodnocení, dokumentování a zlepšování systému řízení, včetně interních procesů. Skupina ČEZ napomáhá naplňovat stále rostoucí požadavky na kvalitu dodávek a bezpečnost produktů a služeb a vytváří podmínky pro efektivní procesní a liniové řízení ve všech oblastech. Skupina ČEZ realizuje workshopy manažerů s aplikacemi cílů nových projektů, pomáhá rozvíjet moderní metody hodnocení, např. Sebehodnocení nebo Odstraňování kořenových příčin, a vytváří tak podmínky pro dosažení bezporuchovosti a spolehlivosti dodávek produktů a služeb.

Trvalým zlepšováním systému řízení a dobrou praxí naplňuje Skupina ČEZ dlouhodobé úsilí při odstraňování neshod a potenciálně slabých míst. Při hodnocení systému řízení kontroluje plnění nastavených cílů a požadavků (včetně požadavků veřejnosti).

Vysoká úroveň provozní bezpečnosti a kvality řízení jaderných elektráren

V návaznosti na legislativu ČR i mezinárodní je pravidelně podrobován přísným prověrkám stav provozní bezpečnosti jaderných elektráren ČEZ, a to jak ze strany českých státních (SÚJB), tak i mezinárodních organizací, zabývajících se mírovým využíváním jaderné energie. Prostřednictvím hloubkových prověrek, organizovaných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, zaměřených na faktory ovlivňující řízení bezpečnosti a výkon personálu, je zajišťováno zvyšování provozní bezpečnosti jaderných elektráren. Cílem těchto prověrek je, v rámci mezinárodní spolupráce, také vzájemné sdílení informací tzv. „dobrých praxí“, které byly nalezeny během jejich realizace. Za dobu svého provozování prošly obě naše jaderné elektrárny již několikrát těmito náročnými prověrkami.

Certifikace

Dodržování a vysokou úroveň bezpečnosti a kvality deklaruje Skupina ČEZ také prostřednictvím získaných a pravidelně obnovovaných certifikátů.

Držiteli certifikátů shody s požadavky norem integrovaného systému kvality, EMS a BOZP jsou vybrané společnosti Skupiny ČEZ, ve kterých bylo identifikováno zvýšené riziko v jednotlivých oblastech bezpečnosti. Také zahraniční majetkové účasti jsou postupně zapojovány do systému řízení bezpečnosti ve Skupině ČEZ.

Všechny klasické, jaderné i vodní elektrárny společnosti ČEZ, a. s., jsou dlouholetými držiteli certifikátu ISO 14001 a Bezpečný podnik. Držitelem certifikátu management kvality je ČEZ Prodej zabezpečující naše produkty pro zákazníky. Certifikáty managementu EMS resp. BOZP vlastní polovina dceřiných společností spadajících pod nový systém řízení bezpečnosti.

logo - NPKSpolečnost ČEZ je v oblasti kvality aktivní i navenek
  • Je dlouholetým členem České společnosti pro jakost (http://www.csq.cz/),
  • Jako první energetická společnost v ČR se v roce 2010 stal signatářem Charty kvality ČR České společnosti pro jakost a přihlásil se tak k jejím závazkům,
  • Je zakládajícím členem odborné sekce Kvalita v energetice při Radě kvality ČR České společnsoti pro jakost, jíž je gestorem),
  • V souvislosti s těmito aktivitami se ČEZ podílí na tvorbě Strategie Národní politiky kvality pro oblast energetiky,
  • V rámci činnosti energetické sekce Rady aktivně pracují skupiny složené z odborné veřejnosti, zabývající se aktuálně především úkoly ve vztahu k  bezpečnosti a kvalitě v jaderné energetice a ke kvalitě v elektrizační soustavě.