Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2007

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 2 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ. V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona o ovzduší z roku 1991, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie. Změřené hodnoty emisí, imisí a vypočtené podíly uhelných elektráren na znečištění ovzduší v jejich okolí a množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny jsou od konce roku 2003 přístupné prostřednictvím internetových stránek ČEZ, a. s.

Skupina ČEZ v ČR: Hodnoty emisí za rok 2007

  • CO2 38 828 007 tun (= kusů povolenek)
  • NOx 66 066 tun
  • SOx 65 615 tun
  • CO 4 152 tun
  • TZL 2 954 tun

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2007

1) Palivo

  • Předáno SÚRAO - 0 tun
  • Produkce paliva - 79,40 tun

2) Pevné a zpevněné RaO

  • Předáno SÚRAO - 266,65 tun
  • Produkce - 321,27 tun