Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2007

(dle §23, odst.2, písm. k), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl uhelné elektrárny. Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v jaderných elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s. tvoří téměř 2 % celkové vyrobené elektřiny.

Jednotlivé druhy OZE a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu:

Uhelné elektrárny 57,81%
Jaderné elektrárny 40,25%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů: 1,94%
    Vodní elektrárny 1,55%
    Biomasa 0,39%
    Větrné elektrárny 0,00%
    Fotovoltaika 0,00%
Celkem 100%