Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2008

(dle §23, odst.2, písm. k), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl uhelné elektrárny. Druhou dominantní
část tvoří elektřina vyrobená v jaderných elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s., tvoří
více než 2 % celkové vyrobené elektřiny.

Jednotlivé druhy OZE a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu:

 

Uhelné elektrárny 53,69%
Jaderné elektrárny 43,58%
PVE 0,58%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2,15%
Celkem 100%